Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.7.2008

Diaarinumero

501/81/2008

Osapuolet

Osuuskauppa Arina / Haukiputaan Osuuskauppa

Asian vireilletulo

Osuuskauppa Arina (”Arina”) ja Haukiputaan Osuuskauppa (”Haukiputaan OK”) ovat 13.6.2008 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa Haukiputaan OK sulautuu Arinaan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

SOK-yhtymä tytäryhtiöineen, 22 alueosuuskauppaa ja 20 paikallisosuuskauppaa muodostavat S-ryhmän. Osuuskauppojen omistama SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa S-ryhmän strategisesta kehittämisestä ja ketjujen ohjauksesta. Arina ja Haukiputaan OK kuuluvat molemmat S-ryhmään.

Arina harjoittaa päivittäis-, käyttö- ja erikoistavarakauppaa, liikennemyymälä- ja polttoainekauppaa sekä ravintola- ja hotelliliiketoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Haukiputaan OK harjoittaa päivittäistavarakauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttoainekauppaa Haukiputaan, Iin ja Yli-Iin kuntien alueella. Lisäksi Haukiputaan OK harjoittaa näillä alueilla käyttötavaroiden kauppaa päivittäistavarakaupan yhteydessä. Osapuolten liiketoiminta on päällekkäistä päivittäistavarakaupassa, käyttötavarakaupassa ja polttoainekaupassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arinan liikevaihto vuonna 2007 oli noin 456,2 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Haukiputaan OK:n liikevaihto vuonna 2007 oli noin 20,3 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat sekä hankintamarkkinat

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnillä tarkoitetaan yleisesti päivittäistavaroiden koko tuotevalikoimaa myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa päivittäistavaramyymälää. Osapuolten mukaan relevantin hyödykemarkkinan voidaan katsoa muodostuvan erilaisia päivittäistavaroita, ennen kaikkea elintarvikkeita sisältävästä ostoskorista. Kilpailu tapahtuu osapuolten mukaan pääasiassa sellaisten myymälöiden kesken, jotka ovat valikoiman (ostoskorin) osalta kuluttajille vaihtoehtoisia päivittäistavaroiden ostospaikkoja. S-ryhmään kuuluvia päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa harjoittavia ketjuja ovat Prisma, S-market, Sale ja Alepa.

Arina harjoittaa päivittäistavarakauppaa Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa sekä ABC-liikennemyymälöissä. Vuonna 2007 Arinalla oli seitsemän Prismaa, 25 S-markettia ja 31 Sale-myymälää. Arinalla on yksi S-market Haukiputaan kunnan alueella ja yksi Sale-myymälä Iin kunnan alueella. Lisäksi Arinalla on kuusi ABC-liikenne-myymälää, jossa se harjoittaa myös päivittäistavarakauppaa. Haukiputaan OK harjoittaa päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa S-marketeissa. Haukiputaan OK:lla on yhteensä kolme S-markettia, jotka ovat S-market Turva, S-market Reimari ja S-market Yli-Ii. Lisäksi Haukiputaan OK:lla on päivittäistavaroiden kauppaa ABC-liikennemyymälässä Haukiputaalla.

Osapuolten mukaan vuonna 2007 Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat olivat noin 13 miljardin euron arvoiset ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla oli [alle 2][1] %. Paikallisen tason, Oulun ja Haukiputaan alueiden[2], päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat vuonna 2007 osapuolet arvioivat 410 miljoonan euron arvoisiksi ja osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi mainitulla alueella [25–35] %. Osapuolten näkemyksen mukaan päivittäistavaran vähittäiskaupan markkinat ovat maantieteelliseltä alueeltaan valtakunnalliset. SOK:n ja Suomen Spar Oyj:n yrityskauppaa koskevassa päätöksessään virasto kuitenkin katsoi, että päivittäistavarakaupan alan järjestelyn kilpailuvaikutuksia voidaan tarkastella valtakunnallisen tason lisäksi myös alueellisella tasolla.[3]

Osapuolet ovat Kilpailuviraston pyynnöstä toimittaneet markkinatietoja myös paikallisilta toiminta-alueilta. Osapuolten mukaan niiden toiminta päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla ei ole alueellisesti päällekkäistä. Haukiputaan kunnan alueella sijaitsevat Arinan ja Haukiputaan OK:n liikkeet sijaitsevat osapuolten mukaan eri paikoissa, Haukiputaan OK:n S-market Haukiputaan kirkonkylässä ja Arinan S-market Kellossa. Vastaavasti Arinan Iissä oleva Sale-myymälä on eri alueella kuin Haukiputaan Iissä oleva S-market.

Osapuolten esittämän arvion mukaan päivittäistavarakaupan markkinat jakautuvat kaupan jälkeen vuoden 2007 markkinaosuuksien perusteella Haukiputaalla, Iissä ja Yli-Iissä seuraavasti (markkinaosuudet taulukossa prosentteina):

Haukipudas Ii Yli-Ii
S-ryhmä [30–40] [40–50] [50–60]
K-ryhmä […] […] […]
Yksityiset […] […]
Tradeka […] […]
Wihuri […]

Osapuolilla on Haukiputaan ja Iin kunnan alueella päällekkäistä toimintaa päivittäistavarakaupassa. Yrityskaupan myötä osapuolten yhteenlaskettu osuus päivittäistavarakaupasta muodostuu alueella korkeaksi. Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, ovat K-ryhmä ja Tradeka kuitenkin olleet merkittäviä toimijoita Haukiputaalla ja Iissä. Lisäksi Haukiputaalla on yksityisten kauppojen osuus ollut huomattava. Yli-Iissä, jossa S-ryhmän markkinaosuus on näistä kunnista vuoden 2007 tietojen mukaan ollut korkein, ei osapuolilla ole ollut päällekkäistä toimintaa, joten yrityskaupassa poistuu korkeintaan potentiaalinen kilpailija. Lisäksi asian arvioitaessa osapuolten toisilleen luomaa kilpailupainetta on syytä ottaa huomioon, että sekä Arina että Haukiputaan OK kuuluvat S-ryhmään.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat käsittävät osapuolten mukaan päivittäistavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskaupalle sekä muille yrityksille. Arina ja Haukiputaan OK hankkivat päivittäistavaroita ainoastaan omaan käyttöön. Osapuolet katsovat, että päivittäistavaroiden hankintamarkkinat ovat vähintään valtakunnalliset, todennäköisesti tätä laajemmatkin. Vuonna 2007 Suomen päivittäistavaran hankintamarkkinoiden kokonaisarvo oli osapuolten mukaan [7–9] miljardia euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla [alle 5] %.

Polttoaineiden vähittäiskaupan markkinat sekä hankintamarkkinat

Osapuolten näkemyksen mukaan polttoainemarkkinoita voidaan tarkastella kokonaisuutena. Osapuolten mukaan polttoaineiden vähittäismarkkinoille kuuluvat (i) bensiinin ja (ii) dieselöljyn myynti autoilijoille huolto- ja jakeluasemilta mukaan lukien automaattiasemat, sekä (iii) kevyen polttoöljyn myynti loppukäyttäjille. Ilmoittajan mukaan polttoaineiden vähittäiskaupan relevantti markkina-alue on Suomen laajuinen. Haukiputaan OK ei osapuolten mukaan myy lainkaan polttoöljyä, joten markkinatiedot esitetään ainoastaan bensiinin ja dieselin osalta. Ilmoittajien mukaan bensiinin vähittäiskaupan kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2007 oli 2,48 miljardia litraa ja dieselin 2,61 miljardia litraa. ABC-ketjun asema kokonaisuutena valtakunnallisilla polttoaineiden markkinoilla vuonna 2007 oli noin [15–25] % bensiinissä ja noin [1–10] % dieselissä. Oulun ja Haukiputaan alueilla bensiinin vähittäiskaupan kokonaisvolyymi vuonna 2007 oli ilmoittajan mukaan 64 miljoonaa litraa sekä dieselin 74,2 miljoonaa litraa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä alueella noin [15–25] % bensiinissä ja noin [1–10] % dieselissä. Pelkästään Haukiputaan aluetta tarkasteltaessa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2007 oli noin [55–65] % bensiinissä ja noin [35–45] % dieselissä. Tältä osin on huomattava, etteivät kaikki Haukiputaan OK:n huoltoasemat siirry kaupassa Arinalle.

Osapuolten käsityksen mukaan polttoaineiden hankintamarkkinat käsittävät hankinnan öljynjalostajilta ja maahantuojilta ja ne koostuvat bensiinin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn hankinnasta. Maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan nämä markkinat ovat ilmoittajan mukaan vähintään Suomen laajuiset. Polttoaineiden hankintamarkkinan kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2007 oli bensiinissä 2,5 miljardia litraa ja dieselissä 2,38 miljardia litraa. Arina ja Haukiputaan OK hankkivat polttoaineet North European Oil Trade Oy:ltä (”NEOT”), joka on SOK:n polttoaineiden hankintayhtiö. Vuonna 2007 NEOT:in osuus Suomen laajuisilta polttoaineiden hankintamarkkinoilta oli [25–30] % bensiinissä ja [10–20] % dieselissä.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinat sekä hankintamarkkinat

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoille voidaan ilmoittajien mukaan yleisellä tasolla katsoa kuuluvaksi kestokulutustavarat ja erikoistavarat, joita kuluttajat voivat hankkia päivittäistavarakauppojen ohella esimerkiksi tavarataloista, erikoisliikkeistä ja Internetin kautta. Nämä käyttötavarat ovat lähinnä asumiseen, pukeutumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita. Haukiputaan OK:n toiminta käyttötavaramarkkinoilla on ilmoittajien mukaan erittäin vähäistä ja Haukiputaan OK harjoittaa tätä kauppaa ainoastaan omistamissaan S-marketeissa. S-marketit ovat osapuolten näkemyksen mukaan kuitenkin pääasiallisesti päivittäistavarakauppaan erikoistuneita myymälöitä ja niiden tuotevalikoimissa on rajoitetusti käyttötavaroita. Arinalla on osapuolten mukaan ainoastaan marginaalista käyttötavarakauppaa Haukiputaan OK:n toimialueella.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat käsittävät käyttötavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Ilmoittajien mukaan Arina ja Haukiputaan OK hankkivat käyttötavaroita ainoastaan omaan käyttöön. Osapuolten näkemyksen mukaan käyttötavaran hankintamarkkinoilla on erittäin vähäinen merkitys kyseessä olevassa sulautumisessa johtuen Haukiputaan OK:n marginaalisesta toiminnasta käyttötavaran vähittäiskaupan markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Haukiputaan Osuuskauppa sulautuu Osuuskauppa Arinaan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Haukiputaan alueella tarkoitetaan tässä Haukiputaan, Iin ja Yli-Iin kuntien alueita.

[3] Kilpailuviraston päätös SOK/Suomen Spar Oyj, 4.1.2006, dnro 657/81/2005.