Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.6.2006

Diaarinumero

503/81/2006

Osapuolet

NamPac Acquisition Oy / Tamro Medlab Oy

Asian vireilletulo

NamPac Acquisition Oy (”NamPac”) on 7.6.2006 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelystä, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Tamro Medlab Oy:ssä (”Medlab”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

NamPac on tätä yrityskauppaa varten perustettu yhtiö, joka on CapMan Oyj:n (”CapMan”) hallinnoiman pääomasijoitusrahaston CapMan Buyout Fund VIII A L.P:n yksinomaisessa määräysvallassa. NamPacilla ei ole aikaisempaa toimintaa.

Medlab myy, markkinoi ja tuo maahan perus- ja erikoissairaanhoidon tuotteista, laboratoriotuotteista ja -kemikaaleista, diagnostiikan tuotteista sekä biotekniikan tuotteista ja laitteista koostuvaa tuotevalikoimaa. Medlab-ryhmään kuuluvat Medlabin lisäksi sen muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa toimivat tytäryhtiöt. Medlab-ryhmän asiakkaita ovat terveydenhuollon laitokset sekä teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen laboratoriot.

Yrityskaupan seurauksena Medlabista tulee NamPacin täysin omistama tytäryhtiö ja se jatkaa aikaisempaa liiketoimintaansa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin [yli 2][1] miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin [yli 1] miljardia euroa. Medlab-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 133 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin 62 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan markkinat, joihin yrityskaupalla on vaikutuksia, ovat terveydenhoitotuotteiden ja laboratoriotuotteiden markkinat. Terveydenhoitotuotteet voidaan jaotella alasegmentteihin sairaalatarvikkeet (sisältäen glukoosin monitoroinnin tuotteet) ja lääketieteelliset laitteet. Ilmoittajan mukaan markkinat ovat kansalliset.

Ilmoittajan mukaan sairaalatarvikkeiden (sisältäen glukoosin monitoroinnin tuotteet) markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 230 miljoonaa euroa ja lääketieteellisten laitteiden noin 140 miljoonaa euroa. Laboratoriotuotteiden markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 80 miljoonaa euroa. CapManin portfolioyhtiöillä ei ilmoittajan mukaan ole aiempaa toimintaa näillä markkinoilla Suomessa. Medlabin kokonaismarkkinaosuus sairaalatarvikkeissa (sisältäen glukoosin monitoroinnin tuotteet) Suomessa vuonna 2005 oli noin [5–15] % ja lääketieteellisissä laitteissa noin [5–15] %. Medlabin markkinaosuus laboratoriotuotteissa Suomessa oli vuonna 2005 noin [15–25] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa NamPac Acquisition Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Tamro Medlab Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto / tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.