Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.7.2003

Diaarinumero

506/81/2003

Osapuolet

Osuuskunta Tradeka-yhtymä/osa Elannon päivittäistavarakauppa- ja hotelliliiketoiminnasta sekä Ketjuetu Oy T&E ja Palveluetu Oy T&E

Asian vireilletulo

Osuuskunta Tradeka-yhtymä (jäljempänä Osuuskunta Tradeka) on 16.6.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jossa se hankkii tytäryhtiöidensä kautta määräysvallan Ketjuetu Oy T&E:ssä (jäljempänä Ketjuetu) ja Palveluetu Oy T&E:ssä (jäljempänä Palveluetu), 46 pääkaupunkiseudulla toimivan Siwa-myymälän ja yhden Valintatalo-myymälän liiketoiminnot käyttöomaisuuksineen ja vuokraoikeuksineen, Hotelli Olympian liiketoiminnan käyttö- ja vaihto-omaisuuksineen sekä vuokraoikeuksineen, Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n osakkeet ja Hotelli Cumulus Seurahuoneen liiketoiminnan käyttö- ja vaihto-omaisuuksineen sekä vuokraoikeuksineen. Järjestelyjen taustalla on Helsingin Osuuskauppa HOK:n ja Osuusliike Elannon yhdistyminen[1].

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Osuuskunta Tradeka on Tradeka-yhtymän emoyritys, joka omistaa 100-prosenttisesti yhtymän liiketoiminnasta vastaavat tytäryhtiöt Tradeka Oy:n (jäljempänä Tradeka) ja Restel Oy:n (jäljempänä Restel). Tradeka harjoittaa tukku- ja vähittäiskauppaa sekä niihin liittyvää muuta toimintaa. Tradeka toimii valtakunnallisesti päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla Siwa-, Valintatalo- ja EuroMaxi -vähittäiskauppaketjujen kautta. Restelin toimialana on majoitus- ja ravitsemusliikkeen, hallintopalvelujen myynnin ja vuokraustoiminnan sekä näihin liittyvän muun toiminnan harjoittaminen.

Osuuskunta Tradekan ja Elannon tasaosuuksin omistamat Ketjuetu ja Palveluetu huolehtivat osapuolten päivittäistavarakaupan ja hotellitoiminnan liikkeenjohdosta ja hallinnosta. Ketjuetu on ketjunohjaus- ja hankintayhtiö, jonka puitteissa Tradeka ja Elanto hoitavat myymäläketjujensa päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinnan ja yhteismarkkinoinnin. Ketjuetu on keskittänyt mm. teollisten elintarvikkeiden, hedelmien, vihannesten ja tuontitavaroiden hankinnat Tradekan ja SOK:n yhteisyhtiö Inex Partners Oy:lle. Jatkossa Elanto-konserni lopettaa hankintayhteistyön Ketjuedun puitteissa ja siirtyy S-ryhmän hankintaohjauksen piiriin. Palveluetu tuottaa Tradekan ja Elannon liiketoiminnoille hallinto- ja tukipalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Osuuskunta Tradeka-yhtymän yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2002 oli noin 1,2 miljardia euroa ja siirtyvän liiketoiminnan liikevaihto yli 25 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Molemmat osapuolet toimivat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla, päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla ja harjoittavat hotelliliiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat ovat valtakunnalliset, koska useimmat päivittäistavarakaupan ketjut toimivat valtakunnallisesti ja kilpailun voidaan katsoa tapahtuvan valtakunnallisella tasolla. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat ovat suurelta osin Suomea laajemmat. Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden koko oli vuonna 2002 Suomessa noin 11 miljardia euroa ja päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden noin 9 miljardia euroa. Ilmoittajan mukaan Tradeka -ryhmän markkinaosuus sekä päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla että päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla on alle 15 %. Siirtyvän vähittäiskauppaliiketoiminnan osuus kyseessä olevista markkinoista on alle 1 %. Järjestelyn kautta Tradeka -ryhmä saa jalansijaa pääkaupunkiseudun päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla, joilla sen markkinaosuus tulisi olemaan alle 5 %.

Ilmoittajan mukaan Suomen hotellimarkkinoiden koko oli vuonna 2002 noin 45 500 huonetta. Restelin markkinaosuus Suomen hotellimarkkinoilla on ilmoittajan mukaan majoituskapasiteetin määrällä laskettuna [10–20 %][2]. Pääkaupunkiseudun ja lähikuntien alueella Restelin markkinaosuus nousee [10–20 %:iin]. Siirtyvän hotelliliiketoiminnan markkinaosuus oli Suomessa vuonna 2002 alle 1 % ja pääkaupunkiseudun ja lähikuntien alueella alle 5 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Osuuskunta Tradeka-yhtymä hankkii tytäryhtiöidensä kautta määräysvallan Ketjuetu Oy T&E:ssä ja Palveluetu Oy T&E:ssä, 46 pääkaupunkiseudulla toimivan Siwa-myymälän ja yhden Valintatalo-myymälän liiketoiminnot käyttöomaisuuksineen ja vuokraoikeuksineen, Hotelli Olympian liiketoiminnan käyttö- ja vaihto-omaisuuksineen sekä vuokraoikeuksineen, Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n osakkeet ja Hotelli Cumulus Seurahuoneen liiketoiminnan käyttö- ja vaihto-omaisuuksineen sekä vuokraoikeuksineen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö-laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös dnro 474/81/02

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.