Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.7.2005

Diaarinumero

507/81/2005

Osapuolet

Powerwave Technologies, Inc. / REMEC, Inc. Wireless Systems business -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 22.6.2005 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Powerwave Technologies Inc. (”Powerwave”) hankkii REMEC, Inc:n Wireless Systems business -liiketoiminnan (”Remec -liiketoiminta”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Powerwave on langattomiin tietoliikenneverkkoihin tarkoitettujen end-to-end langattomien ratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Powerwave suunnittelee, valmistaa ja markkinoi maailmanlaajuisesti matkapuhelin- ja tietoverkoissa käytettäviä antenneja, tehostimia, signaalin parantamislaitteita, toistimia, RF tehovahvistajia, mastovahvistajia ja edistyneitä radiopeittoratkaisuja. Yritys on listautunut Nasdaqiin ja sillä on LGP Allgon Oy sekä Powerwave Finland Oy -nimiset tytäryhtiöt Suomessa.

Remec, Inc. suunnittelee, valmistaa ja myy korkean taajuuden osajärjestelmiä, joita käytetään ääni-, video- ja dataliikenteen lähettämisessä langattomissa tietoliikenneverkoissa. Remec -liiketoiminnan osalta järjestelyssä siirtyvät liiketoiminnan tilat ja laitteistot, joita käytetään RF tehovahvistimien, mastovahvistimien ja signaalin parantamislaitteiden suunnitteluun, valmistamiseen ja myyntiin. Remec -liiketoiminnan osana siirtyy Suomessa REMEC Oy (Finland).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Powerwaven maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 380 miljoonaa euroa ja Remec -liiketoiminnan noin 220 miljoonaa euroa. Powerwaven Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin [yli 20][1] miljoonaa euroa ja Remec -liiketoiminnan noin [yli 20] miljoona euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan molemmat osapuolet valmistavat RF tehovahvistimia, mastovahvistimia ja signaalin parantamislaitteita. Lisäksi Powerwave markkinoi ja myy tukiasemien antenneja ja tarjoaa radiopeittoratkaisuja, kuten toistimia ja hajautettuja antennijärjestelmiä, joiden voidaan katsoa liittyvät läheisesti kaupan kohteen toimintaan.

Yrityskaupan ilmoittaja on arvioinut markkinoiden arvon vuonna 2004 seuraavasti: Maailmanlaajuisten markkinoiden osalta RF tehovahvistimet noin 0,8 miljardia euroa, mastovahvistimet noin 0,25 miljardia euroa ja signaalin parantamislaitteet noin 0,5 miljardia euroa. Suomen laajuisten markkinoiden osalta RF tehovahvistimet noin [100] miljoonaa euroa, mastovahvistimet noin 25 miljoonaa euroa ja signaalin parantamislaitteet noin 65 miljoonaa euroa. Yrityskaupan ilmoittaja on arvioinut yrityskaupan osapuolten maailmanlaajuiset markkinaosuudet vuonna 2004 seuraavasti: RF tehovahvistimissa Powerwave [15–25] % ja kaupan kohde [5–15] %. Mastovahvistimissa Powerwave [20–30] % ja kaupan kohde [5–15] %. Signaalin parantamislaitteissa Powerwave [5–15] % ja kaupan kohde [10–20] %. Vastaavat markkinaosuudet Suomen osalta yrityskaupan ilmoittaja on arvioinut seuraavasti: RF tehovahvistimissa Powerwave [10–20] % ja kaupan kohde [alle 10] %. Mastovahvistimissa Powerwave [60–70] % ja kaupan kohde [alle 5] %. Signaalin parantamislaitteissa Powerwave [alle 10] % ja kaupan kohde [20–30] %. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistettua kilpailu- ja rekrytointikieltoa.

Kilpailukielto sisältää sitoumuksen olla suostuttelematta (tai edes yrittää sitä) sopimusta seuraavan kolmen vuoden aikana asiakkaita tai muita liikekumppaneita mihinkään liikesuhteeseen, joka saattaisi olennaisesti vahingoittaa Powerwavea. Rekrytointikielto sisältää sitoumuksen olla värväämättä (tai edes yrittää sitä) kaupan kohteeseen kuuluvaa henkilökuntaa ilman Powerwaven etukäteistä kirjallista suostumusta sopimusta seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupassa siirtyy merkittävää taitotietoa. […]

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kolme vuotta, mikäli järjestelyssä siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös yrityksen taitotieto. Esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää perusteltuna. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupantekohetkellä. Rekrytointikielto voi koskea ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Powerwave Technologies Inc. hankkii REMEC, Inc:n Wireless Systems business -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailu- ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena yllä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.