Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.6.2002

Diaarinumero

508/81/2002

Osapuolet

Spliethoff´s Bevrachtingskantoor B.V. / Oy Transfennica Ab

Asian vireilletulo

Spliethoff´s Bevrachtingskantoor B.V. (jäljempänä Spliethoff) on 13.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa sen tytäryhtiö Transfennica Nederland B.V. hankkii määräysvallan Oy Transfennica Ab:ssa (jäljempänä Transfennica). Transfennica Nederland B.V. on Spliethoffin kokonaan omistama tytäryhtiö ja se on perustettu tätä yrityskauppaa varten. Yrityskaupassa Transfennica Nederland B.V. hankkii 51 % Transfennican osakkeista.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Spliethoff-konsernin ydinliiketoimintaan kuuluvat metsäteollisuuden tuotteiden merikuljetukset maailmanlaajuisesti ja erilaisen bulkkitavaran siirrot. Merikuljetukset suoritetaan laivastolla, joka koostuu 50 monikäyttöaluksesta ja 15 raskaan nostopalvelun aluksesta. Alusten koot vaihtelevat 8000 tonnista 20000 tonniin. Konsernin harjoittamat merikuljetukset suomalaisista satamista ja satamiin ovat bulkkitavaran pitkän matkan avomerikuljetuksia lo-lo[1] aluksilla. Nykyään konsernilla on liikennettä Suomessa Kemin, Rauman, Mäntyluodon, Tolkkisten ja Kotkan satamista. Tärkeimmät määränpäät ovat Baltimore ja muut Yhdysvaltojen itärannikon satamat.

Transfennica on metsäteollisuuden tuotteiden merikuljetuksiin erikoistunut yhtiö, jolla on käytössään 14 ro-ro[2] rahtialusta. Lisäksi se kuljettaa muun muassa raskaita siirrettäviä laitteistoja, perävaunuja ja autoja. Transfennican alukset kuljettavat rahtia Suomesta Pohjois-Euroopan tärkeimpiin kauppasatamiin. Sen pääliikennealueet ovat Suomenlahti, Itämeri ja Pohjanmeri. Transfennican myyjinä ovat sen nykyiset omistajat, suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt UPM-Kymmene Oyj, M-real Oyj, Myllykoski Paper Oy ja Oy Metsä-Botnia Ab.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Spliethoffin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2001 noin 360 miljoonaa euroa ja Transfennican yritysryhmän vastaavasti noin 120 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Spliethoffilla ja Transfennicalla ei ole päällekkäisiä toimintoja. Transfennica harjoittaa ainoastaan tiukkoihin aikatauluihin sidottua ro-ro linjaliikennettä. Ilmoittajan mukaan Spliethoff ei kykene tarjoamaan nopeita aikataulun mukaisia kuljetuksia eurooppalaisiin satamiin. Spliethoffin laivastoon ei kuulu lainkaan ro-ro aluksia, eikä konserni harjoita aikataulun mukaista linjaliikennettä. Spliethoffin toiminta muodostuu bulkkitavaroiden merikuljetusten tilausliikenteestä, joka myöskään ei ole korvattavissa Transfennican tarjoamalla aikataulun mukaisella ro-ro linjaliikenteellä.

Spliethoffin osuus Suomen viennistä ja tuonnista lo-lo kuljetuksissa on alle 10 %. Transfennican markkinaosuus Suomen viennistä ja tuonnista ro-ro kuljetuksissa on alle 25 %.

Spliethoff ei ilmoittajan mukaan kilpaile Transfennican kanssa, koska yritysten kuljettamat rahtityypit eroavat toisistaan merkittävästi. Yrityskaupan osapuolilla ei ole myöskään merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä, eikä yrityskaupalla ole Kilpailuviraston arvion mukaan myöskään kilpailua rajoittavia monialavaikutuksia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamien lausuntojen perusteella ei ole syytä olettaa, että yrityskaupan seurauksena kilpailu Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla merkittävästi rajoittuisi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Spliethoff´s Bevrachtingskantoor B.V. hankkii määräysvallan Oy Transfennica Ab:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Lift on – lift off.

[2] Roll on – roll off.