Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.7.2003

Diaarinumero

508/81/2003

Osapuolet

Schneider Electric SA / Tac Holding AB

Asian vireilletulo

Schneider Electric SA (jäljempänä Schneider) on 19.6.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan TAC Holding AB:ssa (jäljempänä TAC).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Schneider on emoyhtiönä konsernissa, joka tarjoaa maailmanlaajuisesti sähkönjakelu- ja teollisuusautomaatioratkaisuja. Konserni toimittaa sähkönjakelun alueella erilaisia automaatiojärjestelmiä sekä komponentteja ohjaus-, valvonta- ja suojaustarkoituksiin. Teollisuusautomaatioon kuuluu koneiden, teollisuusprosessien ja teollisuusrakennusten ohjaus, valvonta, suojaus sekä automatisointi. Tuotteet myydään Merlin Gerin, Telemecanique, Modicon ja Square D ja Transparent Building -tavaramerkeillä. Suomessa Schneider toimii tytäryhtiöidensä Schneider Electric Oy:n, Lexel Electric Oy:n, Oy Lexel Finland Ab:n, Oy Esmi Ab:n, Elari Oy:n, JO-EL Electric Oy:n, Elko Suomi Oy:n ja I-Valo Oy:n kautta.

TAC toimii rakennusautomaatiojärjestelmien alalla ja on erikoistunut liikerakennusten integroituihin automaatio- ja valvontajärjestelmiin (integroidaan esim. lämmitys, tuuletus, ilmastointi, valaistus, palontunnistus, kulunvalvonta, turvallisuusjärjestelmät, kaihtimet, hissit). Suomessa TAC toimi tytäryhtiönsä TAC Finland Oy:n kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Schneider -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 9 miljardia euroa vuonna 2002. Hankinnan kohteen vastaava liikevaihto oli noin […][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit tuotemarkkinat ovat rakennusten integroidut automaatio- ja valvontajärjestelmämarkkinat sekä rakennusten automaatio- ja valvontajärjestelmien kunnossapitomarkkinat. Ilmoittajan mukaan osapuolten toiminnoilla on Suomessa vähäistä päällekkäisyyttä. TACin markkinaosuus rakennusten automaatio- ja valvontajärjestelmämarkkinoilla oli ilmoittajan mukaan [15–25] % ja kunnossapitomarkkinoilla [25–35] %. Schneiderin vastaavat markkinaosuudet olivat [alle 5] % ja [alle 1] %. Lisäksi ilmoittajan mukaan Schneiderin markkinaosuus ei ylitä Suomessa 20 %:a millään TACin toimintaan vertikaalisesti liittyvillä ylä- tai alamarkkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Schneider Electric SA hankkii määräysvallan TAC Holding AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.