Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.6.2001

Diaarinumero

510/81/2001

Osapuolet

3i Group plc / Fathammer Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (3i Group) on ilmoittanut 23.5.2001 Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se on hankkinut määräysvallan Fathammer Oy:ssä (Fathammer). Yritysjärjestely on toteutettu 1.2.2001 3i Groupille suunnatulla osakeannilla. Muita Fathammerin osakkeenomistajia ovat yhtiön työntekijät. Osakassopimuksen mukaan 3i Group käyttää yksinomaista määräysvaltaa Fathammerissa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on yksi Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Kaupan kohteena oleva Fathammer on nk. start-up-yritys, joka on perustettu syksyllä 2000. Fathammer kehittää uutta ohjelmistoteknologiaa tulevaisuuden langattomiin laitteisiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [15–30][1] miljardia markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nykyiseltä nimeltään 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu useita Fathammerin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten syksyllä 2000 perustetun Fathammerin liikevaihdoksi luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella 3i Finland Oy:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantti markkina on osa ohjelmistoalaa. Varsinaisesti Fathammerin toiminnan kannalta relevantteja markkinoita ei kuitenkaan ole vielä olemassa johtuen langattomien laitteiden kehittymättömyydestä. Kun nämä markkinat syntyvät, kyseessä on ilmoittajan käsityksen mukaan voimakkaasti kasvava globaali markkina. Myös Fathammerin kilpailija- ja asiakaskunta sekä markkina-alueet ovat vasta kehitteillä.

3i Groupin yritysryhmällä ja Fathammerilla ei ilmoittajan mukaan ole päällekkäisyyksiä toiminnoissaan Suomessa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu yhtiöitä, joiden voidaan ilmoittajan mukaan katsoa toimivan ohjelmistomarkkinoilla tai langattomien palvelinohjelmistojen markkinoilla, mutta ne toimivat kukin näiden markkinoiden eri osa-alueilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäviksi osakassopimuksessa (shareholders agreement) ja avaintyöntekijöiden kanssa tehdyssä osakassopimuksessa (shareholders agreement with key employees) olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja. Osakassopimuksen (shareholders agreement) kohdan [.] mukaan yhtiön johtajat, jotka ovat olleet myös yhtiön pääomistajia, ja jotka jatkavat yhtiön johtotehtävissä, sitoutuvat siihen, etteivät he kilpaile mitenkään suoraan tai välillisesti ja ilman 3i Groupin suostumusta Fathammerin kanssa. Kilpailukiellon on sovittu olevan voimassa […]. Lisäksi on sovittu rekrytointikiellosta eli siitä, että mainitut sopimusosapuolet tai heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt eivät mm. rekrytoi Fathammerin työntekijöitä. Rajoitus on voimassa […].

Fathammerin johtotehtävissä jatkavien henkilöiden, 3i Groupin ja [.] yhtiön palveluksessa olevan avainhenkilön kesken solmitun osakassopimuksen (shareholders agreement with key employees) kohdassa [.] on sovittu, että sopijapuolet eivät [tiettynä aikana] suoraan tai välillisesti kilpaile Fathammerin kanssa. Lisäksi sopijapuolet ovat sitoutuneet siihen, etteivät he tai heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt [tiettynä aikana] tee sopimusta [yhtiön työntekijän] rekrytoinnista. […].

Ilmoittaja perustelee esitettyjä kilpailu- ja rekrytointikieltoja mm. sillä, että yrityskaupassa siirtyy 3i Groupille sellaista kehitteillä olevaan tuotteeseen liittyvää tietotaitoa, jota sillä ei ole aikaisemmin ollut. Rajoitusten on ilmoittajan mukaan tarkoitus turvata kohteen arvon säilymistä. Kaikki osakassopimuksessa ja avaintyöntekijöiden kanssa solmitussa osakassopimuksessa osapuolina olevat henkilöt ovat ilmoittajan mukaan Fathammerin osakkaita, he toimivat yhtiössä ja heillä on yhtiön toiminnan kannalta aivan olennaista ja merkitykseltään ratkaisevaa osaamista ja kokemusta. Jos em. osakkaat voisivat välittömästi Fathammerin omistuksesta luovuttuaan ryhtyä kilpailemaan yhtiön kanssa, tämä vaarantaisi täysin yhtiön liiketoiminnan menestyksekkään jatkamisen, vähentäisi merkittävästi nyt kyseessä olevassa yrityskaupassa siirtyneen kaupan kohteen arvoa ja estäisi kaupan tarkoituksen toteutumisen.

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäviksi ehtoja, joiden piiriin kuuluu sellaisia luonnollisia henkilöitä, jotka toimivat yhtiössä ja omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Tässä tapauksessa rajoituksia voidaan pitää yrityskaupan kannalta välttämättöminä. Poikkeukselliset olosuhteet johtuvat siitä, että yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttämään tulevalla 3i Groupilla ei ole hankittavaan liiketoimintaan liittyvää osaamista. Hankitun liiketoiminnan arvo perustuu pitkälti Fathammerin johdon ja avaintyöntekijöiden osaamiseen. Siten johtotehtävissä jatkavien henkilöiden lisäksi Fathammerin avainhenkilöiden voidaan katsoa omaavan yrityskaupan erityisten olosuhteiden perusteella sellaista tietotaitoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan arvon ja jatkamisen kannalta.

Osakassopimuksessa ja avainhenkilöiden kanssa tehdyssä osakassopimuksessa esitetyt kilpailu- ja rekrytointikiellot voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuitenkin vain niin pitkäksi aikaa kuin kukin on ko. osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytyt kilpailu- ja rekrytointikiellot päättyvät joka tapauksessa viimeistään silloin, kun Fathammerissa yksinomaista määräysvaltaa käyttävä 3i Group irtautuu yhtiöstä. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikielto voi koskea vain aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc on hankkinut määräysvallan Fathammer Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy osakassopimuksissa esitetyt kilpailu- ja rekrytointikiellot yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.