Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.11.1999

Diaarinumero

511/81/1999

Osapuolet

Eastern Group plc / Savon Voima Oyj

Asian vireilletulo

Eastern Group plc (jäljempänä Eastern) ja Savon Energiaholding Oy (Holding) ovat ilmoittaneet 21.10.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/1998) 11 c §:n mukaisesti, että Eastern oli hankkinut kunnilta suoraan tai Holdingin kautta vähemmistön SVO:n osakkeista.

Yrityskauppa

Ennen ilmoitettavaa yrityskauppaa SVO:n omistajakuntien (jäljempänä kunnat) perustama ovat perustaneet Holdingin, jolle ne olivat siirtäneet SVO:n osake-enemmistön. Yrityskaupassa kunnat myyvät suoraan tai Holdingin kautta vähemmistön SVO:n osakkeista Easternille. Eräille kunnille jää vähäiset osuudet SVO:n osakkeita. Järjestelyssä Eastern ja Holding hankkivat yhteisen määräysvallan SVO:ssa.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Eastern on Iso-Britanniassa rekisteröity yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Texas Utilities Company (TXU). TXU on yhdysvaltalainen energia-alan yhtiö, jolla on tuotanto- tai sähkölaitoksia taikka edustuksia muun muassa Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja Tsekin tasavallassa. Pohjoismaissa TXU:n sijoituksiin kuuluu mahdollisuus käyttää Norjassa sijaitsevaa vesivoimaa ja 50 %:n osuus Lunds Eastern Ab:ssä, joka on Lundin kaupungin ja Easternin välinen yhteisyritys.

Eastern on aiemmin hankkinut määräysvallan Teollisuuden Sähkönmyynti Oy:ssä (TSM). TSM on hankkinut määräysvallan PVO Lämpövoima Oy:ssä (PVL) ostamalla enemmistön Pohjolan Voima Oy:n (PVO) C-sarjan osakkeista. PVL:llä on tytäryhtiö Nokian Lämpövoima Oy (NLV), jossa Fortum Oil and Gas Oy on vähimmistöomistaja. PVL ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy (EPV) käyttävät yhteistä määräysvaltaa Vaskiluodon Voima Oy:ssä (VV). PVO:n sähköntuotanto on organisoitu niin sanotulla Mankala-periaatteella: tuotettu sähkö myydään osakkaille omakustannushintaan.

TSM toimii sähkön tukkumyynnissä. TSM:n tämänhetkinen kokonaisvastuu olemassa olevien sopimusten osalta on noin 3,8 TWh vuodessa, mikä vastaa noin 5 % koko Suomen sähkön tarpeesta. TSM on PVO:n C-sarjan osakeomistuksensa nojalla oikeutettu noin 600 MWh:n teho-osuuteen.

PVL tuottaa sähköä ja lämpöä lämpövoimalla omistamissaan voimalaitoksissa Kristiinankaupungissa ja Porin Tahkoluodossa. Lisäksi se omistaa 50 % VV:stä. PVO:n yhtiöjärjestyksen mukaan C-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada kulloinkin saatavissa olevaa PVO:n PVL:ltä tai muualta hankkimaa, pääasiassa lämpövoimalla tuotettua tai sitä korvaavaa sähköä ja lämpöä siinä suhteessa kuin ne omistavat C-sarjan osakkeita.

NLV tuottaa lämpöä ja pääasiassa lämpövoimalla tuotettua sähköä osakkailleen. NLV:n A-sarjan osakkeet oikeuttavat NLV:n tuottamaan tai hankkimaan lämpöön ja B-sarjan osakkeet NLV:n tuottamaan tai hankkimaan sähköön. PVL omistaa kaikki B-sarjan ja Fortum Oil and Gas Oy kaikki A-sarjan osakkeet.

VV rakentaa ja käyttää voimalaitoksia sekä toimittaa laitoksista saatavan energian ensisijaisesti yhtiön osakkaille. Se omistaa Seinäjoen ja Vaskiluodon voimalaitoksen, jotka toimittavat sähköä osakkailleen ja kaukolämpöä Seinäjoen ja Vaasan kaupungille. EPV käyttää yhteistä määräysvaltaa VV:ssä. EPV on lähinnä alueellisten sähköyhtiöiden omistama voimayhtiö, joka hankkii ja tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen.

SVO tuottaa, siirtää ja myy sähköä ja lämpöä sekä valmistaa, myy ja huoltaa näihin ja muuhun energialiiketoimintaan liittyviä tuotteita. Lisäksi se tarjoaa korjaamopalveluita sekä tuo maahan ja kauppaa koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä osia ja tarvikkeita.

SVO:lla on kaksi toimivaa tytäryritystä, Pieksämäen Energia Oy (PE) ja Salmi Voima Oy (Salmi). PE rakentaa ja hallinnoi energiaa tuottavia ja siirtäviä laitoksia ja sekä myy energiaa ja siihen liittyviä palveluita. Salmi tuottaa ja myy kaukolämpöä sekä harjoittaa muuta kaukolämpöön liittyvää liiketoimintaa. SVO on osakkaana muun muassa sähkönhankintayhtiö Kymppivoima Oy:ssä sekä holdingyhtiö Itä-Suomen Energia Oy:ssä.

Holding on kuntien perustama yhtiö, jonka toimialana on omistaa sähkö- ja lämpölaitostoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Kunnat ovat siirtäneet 55 % SVO:n osakkeista Holdingille.

Kunnista Kuopion kaupungilla on energialiiketoimintaa harjoittava Kuopion Energia, joka kilpailee SVO:n kanssa sähkön myynnissä. Eräät kunnat harjoittavat kaukolämpöliiketoimintaa.

Liitännäisrajoitukset

Eastern ja Holding hakevat kahden kilpailunrajoituksen hyväksymistä liitännäisrajoituksiksi.

Hallitustyöskentely: Osakassopimuksen kohdassa II.10 määrätään, että jos Eastern tai sen kanssa konserniin kuuluva yhtiö harjoittaa Suomessa [ ][1], Easternin edustajat eivät saa SVO:n hallituksessa osallistua sellaisten asioiden valmisteluun, käsittelyyn tai päättämiseen, joissa Easternillä saattaa olla SVO:n kanssa kilpailevia intressejä.

Kilpailukielto: Osakassopimuksen kohdassa II.9 sopimuksen osapuolia velvoitetaan tarjoamaan perustamansa tai hankkimansa [ ][2] liiketoiminnot ensisijaisesti SVO:lle. Lisäksi osakassopimuksen osapuolet sitoutuvat antamaan SVO:lle etusijan osallistua osapuolen sijasta [eräisiin myyntitoimintoihin][3].

Kilpailukieltoa perustellaan myyjien tarpeella sitouttaa ostaja kehittämään SVO:n liiketoimintaa.

Molemmat velvoitteet ovat voimassa koko SVO:n osakassopimuksen voimassaoloajan. Osakassopimus on voimassa niin kauan, kuin Easternillä on vähintään [ ][4] ja Holdingilla on yli [ ][5] % SVO:n äänistä tai osakkeista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eastern ja Holding hankkivat yhteisen määräysvallan SVO:ssä. Easternin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 79 mrd mk ja SVO:n noin 566 milj. mk.[6] Kun Eastern oli hankkinut määräysvallan TSM:ssä ja PVL:ssä 24.9.1999, lisätään kaupan kohteen liikevaihtoon kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti TSM:n ja PVL:n yritysryhmien liikevaihdot, yhteensä noin 615 milj. mk. SVO harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yhteinen määräysvalta

Holdingin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräyksistä seuraa, että yksikään kunta ei käytä Holdingissa yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa.

Eastern hankkii yrityskaupassa 39,87 % osuuden SVO:n osakkeista ja äänistä. Holdingilla on 55 % osakkeista ja loput osakkeet jakautuvat kuntien kesken. Osakekauppasopimuksen mukaan Eastern saa etuosto-oikeuden kuntien ja Holdingin omistamiin SVO:n osakkeisiin. Lisäksi kunnat ja Holding voivat tietyin edellytyksin velvoittaa Easternin lunastamaan SVO:n osakkeita.

Osakassopimuksen mukaan Holding ei voi ilman Easternin suostumusta äänestää SVO:n yhtiökokouksessa muun muassa [ ][7] koskevan päätöksen puolesta.

SVO:n hallitukseen kuuluu 5–6 jäsentä, joista Eastern on oikeutettu nimittämään kaksi ja Holding loput. Holdingin nimittämä jäsen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Easternin nimittämä varapuheenjohtajaksi. Jos Easternin omistus SVO:ssa ylittää osakassopimuksen voimassaoloaikana 40 %, valitaan SVO:n hallitukseen korkeintaan seitsemän jäsentä, joista Eastern on oikeutettu nimittämään kolme. Hallituksessa [tiettyjä strategisia asioita][8] koskevissa päätöksissä edellytetään 2/3 enemmistöä.

Eastern ja Holding ovat hyväksyneet SVO:lle liiketoimintasuunnitelman, joka kattaa [ ][9] vuoden pituisen ajanjakson.

Easternin etuostoikeus Holdingin ja kuntien omistamiin osakkeisiin, Easternilta vaaditut suostumukset tai määräenemmistöt tietyissä strategisissa päätöksissä ja yhdessä hyväksytty pitkäaikainen liiketoimintasuunnitelma merkitsevät sitä, että Eastern ja Holding käyttävät yhteistä määräysvaltaa SVO:ssa.

Toiminnallinen itsenäisyys ja järjestelyn pysyvyys

SVO tulee jatkamaan toimintaansa itsenäisenä sähkö- lämpöliiketoimintaa harjoittavana yrityksenä. Sillä on operatiivinen itsemääräämisoikeus, itsenäisen toiminnan edellyttämät taloudelliset ja aineelliset resurssit, oma henkilökunta ja toimitilat sekä itsenäinen rahoitusasema, jotka kaikki ovat luonteeltaan tarkoitettu pysyviksi. SVO ei ole riippuvainen liikesuhteista Easternin, Holdingin tai kuntien kanssa. Näin ollen SVO hoitaa kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamalla tavalla pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yhteisölle kuuluvan toiminnan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskaupalla on merkitystä sähkön tuotannon, sähkön tukku- ja vähittäismyynnin, sähköverkkoliiketoiminnan sekä kaukolämmön tuotannon ja jakelun markkinoille. Kaukolämmön jakelun ja sähkön siirron maantieteelliset markkinat ovat paikalliset. Sähkön vähittäismyynnin maantieteelliset saattavat olla paikalliset tai kansalliset. Muiden hyödykkeiden markkinat ovat ilmeisesti kansalliset. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä relevantteja hyödyke- tai maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti.

Easternin PVL- ja TSM-hankinnat antoivat sille noin 5 % osuuden sähköntuotannosta ja tuotantokapasiteetistä Suomessa. SVO:n osuus tuotannosta on [0–1][10] %. Fortumin osuus Suomen koko sähköntuotannosta vuonna 1998 oli noin 37,5 % ja osuus Suomen koko sähköntuotantokapasiteetista noin 39 %.

SVO:n osuus valtakunnallisesta sähkön vähittäismyynnistä oli vuonna 1998 noin 3,3 %. TSM tai PVL eivät ole harjoittaneet vähittäismyyntiä. Vähittäismyynnissä suurimmat yksittäiset kilpailijat ovat Helsingin Energia (osuus noin 9 %), Länsivoima Oyj (7 %) Vattenfall Sähkönmyynti Oy (6 %) ja Espoon Sähkö Oyj (4 %).[11] Sähkön vähittäismyyjät ovat muodostaneet erilaisia liittoumia, joista esimerkkeinä voidaan mainita Fortum-partnerit (osuus yhteensä noin 19 %), Voimarengas-yhtiöt (17 %), Voimatori Oy (14 %), Kymppivoima Oy (9 %) ja Isommus-Energia Oy (3 %).[12]

Sähkön tukkumarkkinoina voidaan pitää myyntiä jakeluyhtiöille ja suurkäyttäjille. TSM:n osuus tukkumyynnin kokonaismäärästä vuonna 1997 oli noin 17 %. Jakeluyhtiöille suuntautuvan sähkön tukkukaupan kokonaismäärästä TSM:n osuus oli noin 23 %. Osa jakeluyhtiöille suuntautuvasta kaupasta, noin 30 %, on kuitenkin tavalla tai toisella sidottua jakelu- ja tuotantoyhtiöiden välisten omistusyhteyksien kautta. Tästä niin sanotusta vapaasti tukkumarkkinoiden segmentistä TSM:n osuus oli noin 31 %. Teollisuudelle suuntautuvasta tukkumyynnistä TSM:n osuus oli noin 6 %. SVO:n osuus teollisuudelle myydystä sähköstä on vähäinen.

Sähkön siirrossa SVO:n valtakunnallinen osuus 400 V jännitteellä jakeluverkossa siirretystä sähkön määrästä vuonna 1998 oli 4,249 %. Easternillä ei ole verkkoliiketoimintaa.

Kaukolämpöliiketoiminta on usein luonteeltaan paikallinen luonnollinen monopoli. Eastern tuottaa lämpöä lähinnä Länsi-Suomessa ja SVO Savossa. Yrityskaupassa ei SVO:n tai Easternin lämmön tuotanto- ja jakeluliiketoiminnassa kuitenkaan tapahdu sellaisia muutoksia, jotka synnyttävät tai vahvistavat lämpöliiketoiminnan määräävää markkina-asemaa.

Liitännäisrajoitukset

Sikäli kuin hallitustyöskentelyä koskeva sopimusehto rajoittaa kilpailua, se ei sitä tee enempää, kuin yrityskaupan toteuttamiseksi on välttämätöntä.

Kilpailukieltolauseke rajoittaa yhteisyrityksen perustajan liikkumavapautta myös sellaisilla markkinoilla, joilla yhteisyritys ei nyt toimi. Sitä ei ole alueellisesti eikä toiminnan laajuuden osalta rajattu koskemaan vain toimintaa, joka kilpailee kaupan kohteen nykyisen liiketoiminnan kanssa. Kielto on voimassa määräämättömän ajan.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eastern Group plc ja Savon Energiaholding Oy hankkivat yhteisen määräysvallan Savon Voima Oyj:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy hallitustyöskentelyä koskevan sopimusehdon liitännäisrajoitukseksi. Kilpailuvirasto ei hyväksyy kilpailukieltoa koskevaa sopimusehtoa liitännäisrajoitukseksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1999) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[6] Holding on perustettu 13.1.1999 eikä se ole 19.11.1999 mennessä vielä laatinut tilinpäätöstä.

[7] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[8] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[9] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[10] Tarkka tieto poistettu liikesalaiauutena.

[11] Luvut ovat vain suuntaa-antavia. Ne perustuvat loppukäyttäjille 0,4 ja 6–70 kV:n verkosta luovutettuun sähköenergiaan.

[12] Luvut ovat vain suuntaa-antavia. Ne perustuvat arvioihin ryhmittymien jäsenten liikevaihdoista. Osa yhtiöistä kuuluu useampaan liittoumaan.