Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.6.2001

Diaarinumero

511/81/2001

Osapuolet

3i Finland Oy – Midinvest Oy – Sakari Laitinen / Liqum Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 25.5.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 3i Finland Oy (3i Finland), Midinvest Oy (Midinvest) sekä Sakari Laitinen ovat hankkineet yhteisen määräysvallan Liqum Oy:ssä (Liqum). Yritysjärjestelyssä on kyse 3i Finlandin Liqumiin tekemästä pääomasijoituksesta, joka on toteutettu Liqumia koskevan 14.12.2000 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Finland (ent. SFK Finance Oy) on suomalainen sijoitusyhtiö, joka tekee oman pääoman ehtoisia ja muita sijoituksia pääasiassa suomalaisiin osakeyhtiöihin. 3i Finland kuuluu 3i Group plc:n (3i Group) yritysryhmään. 3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. Midinvest on pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa etenkin aloittaviin, kasvuhakuisiin ja osaamisintensiivisiin yrityksiin lähinnä Keski-Suomen alueella. Sakari Laitinen on Liqumin perustajaosakas.

Kaupan kohteena oleva Liqum on vuonna 1999 perustettu yhtiö, joka kehittää ja markkinoi nesteiden kemiaa mittaavaa teknologiaa. Mittausteknologia perustuu niin sanottuun keinomakuaistiin ja sen on tarkoitus palvella aluksi paperi- ja selluteollisuutta sekä myöhemmin mahdollisesti muuta prosessiteollisuutta ja ympäristöteknologiaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneellä tilikaudella oli noin [ ][1] miljardia markkaa. Midinvestin kirjanpitolain mukainen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 264 miljoonaa markkaa. Kaupan kohteen Liqumin liikevaihto vuonna 2000 oli noin [ ] markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu Liqumin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan 3i Finland Oy:n (ent. SFK Finance Oy) kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [ ] miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Liqumin kehittämän mittausteknologian tavoitteena on auttaa prosessiteollisuuden yrityksiä prosessien ohjauksessa ja häiriötilanteiden välttämisessä. Mittausjärjestelmä perustuu keinomakuaistiin, joka opetetaan tunnistamaan oikeat maut silloin, kun prosessi toimii häiriöttömästi. Järjestelmä reagoi opetetun maun pieneenkin muutokseen ja ilmoittaa siitä nopeasti. Häiriöt voidaan analysoida ja tilanne korjata ennen kuin ajettavuusongelmia ja ratakatkoja syntyy. Liqumin mittausteknologiaa voidaan myös käyttää tutkimustyökaluna esimerkiksi koneen ajomallien teossa, käytön optimoinnissa ja eri paperilaatujen reseptien teossa. Ilmoittajien mukaan Liqumin kehittämän menetelmän ansiosta muun muassa paperitehtaiden tuotantolinjojen hyötysuhdetta on mahdollista nostaa merkittävästi. Järjestelmän avulla kyetään myös optimoimaan prosessikemikaalien käyttöä, mikä puolestaan vähentää päästöjä ympäristöön. Aiemmin paperikoneen märkäosan kemiaa ei ole kyetty luotettavasti, nopeasti ja jatkuvatoimisesti mittaamaan, joten järjestelmällä on laajat markkinamahdollisuudet ympäri maailmaa.

Liqumin asiakastoimitus sisältää mittausjärjestelmän, sen käyttöönoton sekä teknisen tuen. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan tietoliikenneyhteyksien kautta tapahtuvaa prosessien ja nesteiden mittausjärjestelmien kaukovalvontaa sekä huoltosopimuksia. Samaa nesteiden mittausjärjestelmää tai siitä kehitettyä versiota voidaan tulevaisuudessa käyttää myös vesistöjen mittauksissa, jolloin tehtaiden alapuolisista vesistöistä voidaan mitata samoja kemikaaleja kuin itse prosessista. Mittalaitteita voidaan sijoittaa esimerkiksi meriin, järviin, laivaväylille ja kaupunkien vedenottamoihin.

Ilmoittajat katsovat, että yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat keinomakuaistiin perustuvien nesteen mittausteknologiatuotteiden markkinat. Ilmoittajien mukaan nesteiden mittausteknologian markkinat ovat maailmanlaajuiset. Liqumin kehittelemään innovatiiviseen teknologiaan perustuva tuotanto on vasta aluillaan, joten alkuvaiheessa yhtiön toiminta tulee keskittymään Suomeen. Tuotteen potentiaalisia käyttäjiä ovat kuitenkin paperitehtaat ympäri maailman. Kaksi suurinta samalla alalla Suomessa toimivaa potentiaalista kilpailijaa ovat ABB Industry Oy sekä Metso Automation Oy. Ilmoittajien mukaan 3i Groupin, Midinvestin tai Sakari Laitisen määräysvallassa ei ole yrityksiä, jotka kilpailisivat Liqumin kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittajat esittävät, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin Liqumin [ ] osakassopimuksessa asetettu kielto olla suorasti tai epäsuorasti kilpailematta Liqumin kanssa joko itse tai omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta. Kilpailukielto on voimassa [ ]. Tämän yrityskaupan yhteydessä liitännäisrajoitussuojaa haetaan kuitenkin vain kilpailukiellolle, joka on voimassa sen ajan, kun [ ] ovat Liqumin omistajia. Mikäli osakassopimus puretaan 3i Finlandista johtuvasta muusta kuin osakassopimuksessa tarkoitetusta osakeomistuksesta irtautumisesta johtuvasta syystä, kilpailukielto lakkaa olemasta voimassa välittömästi.

Osapuolen käsityksen mukaan kielletyllä kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan relevantin taitotiedon siirtämistä mittausjärjestelmiin liittyvällä alalla toimiviin muihin yrityksiin tai kopioidulla/muunnetulla teknologialla kilpailemista yrityksen kanssa. Osapuolten mukaan liitännäisrajoitus voidaan ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, sillä Liqumin tavoitteena on toimia kansainvälisillä markkinoilla ja sen asiakkaat toimivat eri puolilla maailmaa.

Osapuolet pitävät edellä selvitettyä kilpailukieltoa yrityskauppaan välittömästi liittyvänä ja sen toteuttamiselle välttämättömänä. Liqumin arvo perustuu pääasiallisesti kilpailukiellon kohteena olevien yksityishenkilöiden maineeseen, taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Mainitut yksityishenkilöt ovat Liqumin omistajia ja osallistuvat sen päivittäiseen johtamiseen, tuotekehittelyyn ja asiakashankintaan, minkä lisäksi he voivat vaikuttaa Liqumin strategisiin liiketoimintaratkaisuihin. Koska Liqumin liiketoiminta on voimakkaasti riippuvaista siitä, että kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt toimivat aktiivisesti yhtiön eduksi, muut omistajat eivät voisi investoida yhtiöön, jos olisi riski siitä, että kyseiset henkilöt voisivat omistuksensa aikana toimia Liqumin kilpailijoiden eduksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin kukin edellä mainittu yksityishenkilö on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun sekä 3i Group että Midinvest, jotka käyttävät Liqumissa (Sakari Laitisen ohella) yhteistä määräysvaltaa, ovat irtautuneet yhtiöstä. Liitännäisrajoitusarvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, irtautuuko pääomasijoittaja Liqumista osakassopimuksesta johtuvasta syystä tai muussa tarkoituksessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Finland Oy, Midinvest Oy sekä Sakari Laitinen ovat hankkineet yhteisen määräysvallan Liqum Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy [ ] asetetun kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.