Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.7.2003

Diaarinumero

511/81/2003

Osapuolet

Novo Group Oyj, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Efennia Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 27.6.2003 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jonka seurauksena Novo Group Oyj (jäljempänä Novo) ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia (jäljempänä Fennia) käyttävät yhteistä määräysvaltaa eFennia Oy:ssä (jäljempänä eFennia). eFennia on ennen nyt ilmoitettua järjestelyä ollut Fennian yksinomaisessa määräysvallassa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Novo on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava konserni. Sen liiketoiminta-alueita Suomessa ovat ohjelmistopalvelut, tietotekniikan käyttö- ja verkkopalvelut sekä laitepalvelut. Konsernin toiminta on jaettu kolmeen liiketoimintadivisioonaan: 1) infraratkaisut, 2) ohjelmistotuoteratkaisut ja 3) asiakaskohtaiset ratkaisut.

Fennia tarjoaa täyden palvelun vahinkovakuutuksia niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Fennia-ryhmään kuuluu kolme vakuutusyhtiötä: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia. Lisäksi ryhmään kuuluvat kiinteistöpalveluista huolehtiva Kiinteistö-Fennia ja verkkopalveluihin erikoistunut eFennia.

eFennia tarjoaa ja ylläpitää Fennia-ryhmän vakuutuspalveluja internetissä ja toimii kehittämänsä turvataloportaalin palveluntuottajana. Internetissä toimiva turvataloportaali tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia turvattomuuden vähentämiseen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyviä palveluja. Tällä hetkellä eFennia tarjoaa palveluja Fennia-ryhmälle, Osuuspankkiryhmälle ja Lähivakuutusryhmälle.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Novon ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden maailmanlaajuinen tilikauden 2002 oikaistu liikevaihto oli noin 326,1 miljoonaa euroa. Fennian ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden maailmanlaajuinen kokonaisvakuutusmaksutulo oli tilikaudella 2002 noin 282 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan osapuolten liiketoimintojen välillä ei ole eFennian osalta päällekkäisyyksiä. Lisäksi ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sekä finanssisektorin ohjelmistoratkaisujen että verkossa välitettävien turvallisuuspalvelujen markkinoilla on vähäinen. Osapuolet arvioivat finanssisektorin ohjelmistomarkkinoiden koon olleen vuonna 2002 noin 600 miljoonaa euroa. eFennian vuoden 2002 liikevaihto oli noin 1,9 miljoonaa euroa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jonka seurauksena Novo Group Oyj ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia käyttävät yhteistä määräysvaltaa eFennia Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö-laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.