Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.8.2005

Diaarinumero

511/81/2005

Osapuolet

Statkraft AS/Graninge Energia Oy

Asian vireilletulo

Statkraft AS (jäljempänä Statkraft) on 7.7.2005 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Graninge Energia Oy:ssä (jäljempänä Graninge Energia) ostamalla kaikki hankinnan kohteen osakkeet.

Osapuolet

Statkraft on Statkraft-konsernin norjalainen emoyhtiö, joka toimii muun muassa energiantuotannossa ja -jakelussa. Statkraft on kolmanneksi suurin sähköntuottaja Pohjoismaissa ja toiseksi suurin uusiutuvan energian tuottaja Euroopassa. Sen energiantuotanto vuonna 2004 oli noin 42 TWh. Statkraft ei itse harjoita verkkoliiketoimintaa, mutta omistaa paikallisia verkkoyhtiöitä Norjassa (Trondheim Energiverk Nett AS, Skagerak Nett AS, BKK AS ja Agder Energi AS) ja Baltian maissa toimivan Cable AB:n. Statkraft omistaa myös pienen osuuden Norjan kaukolämpömarkkinoilla toimivista yhtiöistä.

Graninge Energia toimii sähköntuotannossa. Graninge Energialla on kolme vesivoimalaitosta, joista Korkeakosken ja Koivukosken voimalaitokset sijaitsevat Kotkassa ja Kolsin voimalaitos Kokemäenjoessa. Voimalaitosten vuosituotanto on ilmoittajan mukaan yhteensä noin 0,3 TWh. Graninge Energia omistaa lisäksi 13,2 % Harjavallan voimalaitoksesta, joka sijaitsee Kokemäenjoessa. Ennen nyt kyseessä olevaa yrityskauppaa Graninge Energia oli osa Graninge-konsernia, jonka omistaa Sydkraft AB, joka puolestaan kuuluu kansainväliseen E.ON-konserniin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Statkraftin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,3 miljardia euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin [35-40][1] miljoonaa euroa. Graninge Energian liikevaihto vuonna 2004 oli noin 39 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Graninge Energia myi 31.12.2004 tehdyllä kaupalla sähkön ja maakaasun myyntiin liittyvät liiketoiminnat sekä verkkotoiminnan Graninge Finland Ab:lle. Mainitun kaupan jälkeen Graninge Energia toimii ilmoittajan mukaan ainoastaan sähköntuotannossa. Sähköntuotannon osuus Graninge Energian vuoden 2004 liikevaihdosta oli noin 10 miljoonaa euroa.

Sähkönmyynnin määrä Suomessa vuonna 2004 oli ilmoittajan mukaan noin 86,8 TWh, josta Statkraftin myynnin määrä oli noin [1] TWh ja Graninge Energian noin 0,3 TWh. Statkraftin ja Graninge Energian yhteenlaskettu markkinaosuus sähkönmyynnin markkinoilla Suomessa vuonna 2004 oli siis [alle 2] %. Yrityskaupan jälkeen Graninge Energia myy ilmoittajan mukaan kaiken tuottamansa sähkön konsernin sisällä Statkraftille, joka puolestaan myy sen Nord Poolille.

Sähkönmyynnin määrä Pohjoismaissa vuonna 2004 oli ilmoittajan mukaan noin 379,3 TWh, josta Statkraftin myynnin määrä oli noin 38 TWh. Statkraftin markkinaosuus sähkönmyynnin markkinoilla Pohjoismaissa vuonna 2004 oli siis noin 10 %. Graninge Energia ei ilmoittajan mukaan harjoittanut vuonna 2004 sähköntuotantoa tai -kauppaa muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa.

Statkraft ei ilmoittajan mukaan tällä hetkellä vuokraa tai muullakaan tavoin hallitse Suomessa olevaa siirtokapasiteettia. Kumpikaan yrityskaupan osapuolista ei harjoita sähkön jakeluverkkotoimintaa Suomessa.

Sähkön ja liitännäisten finanssituotteiden pörssikaupan kokonaisvolyymi vuonna 2004 oli 1 797 TWh. Statkraft käy kauppaa Nord Poolissa sähköjohdannaisilla ja sen kaupankäynnin vuositaso on ilmoittajan mukaan ollut noin 500 TWh. Graninge Energia ei ole harjoittanut pörssikauppaa.

Ilmoittajan arvion mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat todennäköisesti Pohjoismaiden laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Statkraft AS hankkii määräysvallan Graninge Energia Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.