Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.7.2002

Diaarinumero

512/81/2002

Osapuolet

Oy International Business Machines Ab / Finnair Aerosystems Oy

Asian vireilletulo

International Business Machines Corporation Group:iin (jäljempänä IBM) kuuluva Oy International Business Machines Ab on 28.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii yksinomaisen määräysvallan Finnair Aerosystems Oy:ssä (jäljempänä Aerosystems).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM on maailman suurimpia tietotekniikkayrityksiä, joka muun muassa kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja. IBM tarjoaa Suomessa huolto-, asiantuntija-, konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä laitteistoja ja ohjelmistoja.

Aerosystems on Finnair Oyj:n (jäljempänä Finnair) tytäryhtiö, johon on siirretty yrityskaupan kohteena olevat Finnairin IT-liiketoimintayksikön liiketoiminnot. Kyseiset toiminnot muodostuvat tietohallintojärjestelmistä, joita tarjotaan pääasiallisesti Finnairin yritysryhmään kuuluville yhtiöille. Liiketoiminta jakautuu viiteen toiminnalliseen alueeseen seuraavasti: projektipalvelut ja konsultointi, järjestelmäpalvelut, infra-palvelut, teknologinen kehitys, sekä asiakaspalvelut ja markkinointi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM:n yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2001 noin 94 miljardia euroa. Kaupan kohteen Aerosystemsin liikevaihto oli vuonna 2001 noin [ ][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Transaktiossa Finnairin käyttämät IT-palvelut ulkoistetaan Aerosystemsiin, josta IBM ostaa määräysvaltaan oikeuttavan osuuden. Kaupan yhteydessä sovitaan lisäksi Aerosystemsin tuottamien palvelujen toimittamisesta Finnair-konsernille. Aerosystemsin liiketoiminnot muodostuvat lähes kokonaisuudessaan erilaisten informaatioteknologiapalveluiden toimittamisesta Finnair-konsernin yhtiöille. Konsernin ulkopuolisille tahoille tuotettavat palvelut muodostavat vain [ ] yrityksen liikevaihdosta.

IBM:n markkinaosuus IT-palveluiden markkinoilla Suomessa on ilmoittajan mukaan alle [ ] %, eikä se transaktion seurauksena merkittävästi lisäänny. Markkinaosuus ei ilmoittajan mukaan juurikaan muutu jaettaessa ala tarkemmin erilaisiin alaryhmiin, kuten tiedonhallintapalveluihin tai laitteiston ylläpitoon ja huoltoon. Ilmoittajan mukaan tarkastelun kohteena olevalla ulkoistamistransaktiolla ei ylipäätään ole merkittäviä vaikutuksia IT-palvelualan markkinarakenteeseen tai kilpailutilanteeseen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja tai maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään mahdollisen määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa International Business Machines Corporation Group:iin kuuluva Oy International Business Machines Ab hankkii yksinomaisen määräysvallan Finnair Aerosystems Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto poistettu liikesalaisuutena.