Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.6.2000

Diaarinumero

514/81/2000

Osapuolet

Sapa AB / Sapa Autoplastics AB

Asian vireilletulo

Sapa AB (Sapa) on 2.6.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastoon yrityskaupan, jossa se hankkii Sapa Autoplastics Group AB:n (Autoplastics) täyden omistuksen. Kaupan myötä yhteinen määräysvalta Norsk Hydro Holland BV:n kanssa muuttuu yksinomaiseksi. Hankkijan yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin 7 miljardia markkaa, kun konsernin koko liikevaihdosta on vähennetty yhteisyrityksen (kohteen) mukainen osuus[1]. Hankinnan kohteen Autoplasticsin liikevaihto on noin 2 miljardia markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

Tukholman pörssissä noteerattu Sapa on alumiini- ja muovituotteiden valmistaja. Muovituotteiden valmistus on keskittynyt Autoplasticsiin. Sapa työllistää kaikkiaan noin 7600 henkeä eri puolilla maailmaa.

Hankinnan kohde Autoplastics on Sapan (60%) ja Norsk Hydro Holland BV:n (40%) maaliskuussa 1999 perustama yhteisyritys. Autoplastics valmistaa muovituotteita ja tekstiilejä autoteollisuuden käyttöön sekä henkilöautoihin että kuljetuskalustoon. Suomessa yhtiön liiketoimintaa harjoittaa lähinnä Gränges Autoplastics Nystad Oy. Yhtiö valmistaa auton puskureita ja sisäisiä muoviosia. Yhtiö työllistää noin 40 henkeä.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Sapan markkinaosuus Euroopassa on yrityskaupan jälkeenkin autojen ja ajoneuvojen muoviosiin liittyvillä markkinoilla vähäinen. Alan suurimpia tuottajia Euroopassa ovat esimerkiksi Peguform Werke GmbH, Plastic Omnium ja Dynamit Nobel Kunststoff. Tuotemarkkinoiden pienuuden vuoksi Sapalla ei ole Suomessa merkittäviä kilpailijoita. Yrityskaupassa on kyse yhteisomistuksen purkamisesta, eikä yrityskauppa merkittävästi muuta Sapan markkina-asemaa Suomessa tai Euroopassa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sapa AB hankkii omistukseensa Sapa Autoplastics AB:n koko osakekannan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (498/98) liikevaihdon laskemisesta 3 § 3. momentti.