Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.1.2004

Diaarinumero

52/81/2004

Osapuolet

Manpower Facility Management Ab / Ingroup Holding Ab

Asian vireilletulo

Manpower Facility Management AB (Manpower) on 20.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Ingroup Holding AB:ssa (Ingroup).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Manpower Inc. -konserniin kuuluva ruotsalainen Manpower on rekrytointiin, henkilöstökonsultointiin, tukipalveluiden ulkoistamiseen sekä henkilöstövuokraukseen erikoistunut kansainvälinen yritys. Manpowerin aktiivisia tytäryhtiöitä Suomessa ovat Suomen emoyhtiö Manpower Oy sekä sen tytäryhtiöt Manpower Facility Management Oy ja Elan IT Resource Oy. Manpower Facility Management Oy tuottaa, hallinnoi ja kehittää tukitoimintoja ja Elan IT Resource tarjoaa IT-alan työntekijöiden rekrytointipalveluja.

Ruotsalainen Ingroup harjoittaa ContactCenter -toimintaa (puhelinpalvelua) sekä tarjoaa liiketoiminnan tukipalveluja, kuten kiinteistö- ja palkanlaskentapalveluja. Kaupan kohteeseen kuuluu Ingroupin Suomen tytäryhtiö INgroup Finland Oy:n lisäksi INgroup Sweden AB, INgroup Företagsservice AB, INgroup Administration AB, INgroup Förvaltning AB, INgroup Support AB, INgroup Contact Center AB, INgroup Norway A/S ja INgroup Denmark A/S. InGroup aloitti toimintansa Suomessa joulukuussa 2002 ja tällä hetkellä se tarjoaa vain CallCenter -yhteyspalvelua.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Manpowerin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 11 miljardia euroa ja Ingroupin vastaavasti noin 100 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat liiketoiminnan ulkoistamispalveluiden kokonaismarkkinat. Hyödykesegmentit liiketoiminnan ulkoistamispalveluissa ovat ilmoittajan mukaan liiketoiminnan tukipalvelut sekä henkilöstövuokraus ja -konsultointi. Liiketoiminnan tukipalveluiksi ilmoittaja katsoo esimerkiksi aula- ja vastaanottopalvelut, toimistopalvelut, Contact Center -palvelut, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, kiinteistöpalvelut, isännöinnin, vartioinnin, ostot ja hankinnat, lounasravintolan, varaston ja logistiikan ja muuttopalvelut. Henkilöstövuokraus ja -konsultointisegmentti kattaa puolestaan henkilöstökonsultoinnin, rekrytoinnin ja henkilöstön vuokrauksen.

Ilmoittaja arvioi Suomen liiketoimintojen tukipalvelut -segmentin kokonaisarvoksi noin 2 miljardia euroa. Molempien osapuolten markkinaosuus liiketoimintojen tukipalveluissa oli Suomessa vuonna 2003 alle [10][1] %. Ingroup tarjoaa Suomessa vain CallCenter -yhteyspalvelua, jota tarjoavat Suomessa myös muun muassa teleoperaattorit. Kilpailijoita liiketoimintojen tukipalvelut -kokonaismarkkinoilla ovat muun muassa Sodexho Oy, ISS Suomi Oy, Tallberg Toimitilajohto Oy, Ovenia Oy ja Adecco Finland Oy.

Henkilöstövuokrauksessa ja -konsultoinnissa Manpowerin markkinaosuus oli viime vuonna Suomessa noin [10–20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Manpower Facility Management AB hankkii määräysvallan Ingroup Holding AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.