Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.7.2000

Diaarinumero

522/81/2000

Osapuolet

CapMan Capital Management Oy / Solagem Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 14.6.2000 ilmoitettu yrityskauppajärjestely, jonka seurauksena CapMan Capital Management Oy:lle (CapMan) syntyy määräysvalta Solagem Oy:ssä (Solagem). Ilmoittajan mukaan CapMan käyttää Solagemissa yhteistä määräysvaltaa ns. perustajaosakkaiden (neljä yksityishenkilöä) kanssa.

CapManin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ilmoittajan selvityksen mukaan noin [4–6][1] miljardia markkaa. Liikevaihtoon on luettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla tilikauden päättymisen jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneet liikevaihdot. Kun hankinnan kohteen noin 38 miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

CapManin toimialana on rahoitus- ja muu sijoitustoiminta, omaisuudenhallinta ja näihin liittyvä konsultointi.

Hankinnan kohteena oleva Solagem on ohjelmistotalo, joka suunnittelee ja toimittaa toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP – Enterprise Resource Planning). Solagemin tuotevalikoimaan kuuluvat toiminnanohjauksen ohjelmistot, kuten talousohjaus ja erikoistavarakaupan ketjuohjaus sekä sähköisen liiketoiminnan ratkaisut.

CapManin hallinnoimat rahastot tulevat järjestelyn seurauksena omistamaan yhteensä [alle 20][2] % Solagemin osakemerkinnän jälkeisestä osakekannasta. Solagemin hallitukseen nimitetään […][3] jäsentä, joista CapMan nimittää […], perustajaosakkaat yhdessä […][4] sekä CapMan ja perustajaosakkaat yhdessä [asiantuntijajäseniä][5]. Matalasta osakeomistuksesta huolimatta CapManille syntyy määräysvalta Solagemissa, sillä osakassopimuksen mukaan CapManin hyväksyntää edellytetään yrityksen toiminnan kannalta strategisissa päätöksissä, kuten […].

Kilpailuoikeudellinen yhteinen määräysvalta perustuu ajatukseen, että useamman omistajan on sovittava strategisista ratkaisuista yhdessä. Kilpailuvirastolle toimitetuista asiakirjoista ei käy ilmi, että perustajaosakkaiden välillä olisi tehty sopimus yhdenmukaisesta käyttäytymisestä päätettäessä ns. strategisista asioista eikä aineistosta muutenkaan käy ilmi, että perustajaosakkaiden voitaisiin katsoa kaikissa tilanteissa toimivan yhteisessä intressissä. Siten Solagemin hallituksessa voi syntyä erilaisia liittoutumia riippuen hallituksessa edustettuina olevien perustajaosakkaiden tai heidän valitsemiensa jäsenten kulloisestakin äänestyskäyttäytymisestä. Tällä perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että asiassa ei ole esitetty perusteluja CapManin ja perustajaosakkaiden yhteiselle määräysvallalle, vaan kyseessä olevassa järjestelyssä CapMan hankkii Solagemissa yksinomaisen määräysvallan.

CapMan kayttää hallinnoimiensa rahastojen kautta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa Solagemin kanssa samalla tai läheisellä toimialalla toimivissa yrityksissä: AtBusiness Communications Oyj (Internet-ratkaisujen systeemi-integraattori), Intrasecure Networks Oy (tietoturvaohjelmistotuotteet), LPG Innovations Oy (tele- ja palveluoperaattorien ohjelmistot) ja Modultek Oy (tuotehallinnan ohjelmistot). Relevanttien markkinoiden määrittely ei ole tarpeellista yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi, sillä ilmoittajan mukaan CapManin ja sen kohdeyhtiöiden sekä Solagemin yhteinen markkinaosuus on merkittäviin kilpailijoihin verrattuna pieni: markkinaosuus koko ohjelmistomarkkinoilla sekä kapeammin sovellusohjelmisto- ja palvelumarkkinoilla (sisältäen koulutuksen ja konsultoinnin) on alle 5 %.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] […]-symbolilla merkityt kohdat on poistettu liikesalaisuuksina.

[4] [Alaviitteen tieto poistettu liikesalaisuutena.]

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena. CapManilla on hallituksessa vähemmistö