Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.6.2002

Diaarinumero

524/81/2002

Osapuolet

Tekmanni Oy / Sähköliike Tekno Oy

Asian vireilletulo

Lemminkäinen Oyj- konserniin kuuluva Tekmanni Oy (jäljempänä Tekmanni) on 6.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelystä, jolla se hankkii Sähköliike Tekno Oy:n (jäljempänä Sähköliike Tekno) määräysvaltaansa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tekmanni tarjoaa talotekniikan alan palveluita, kuten sähkö- ja LVI-asennustoimintaa urakointina. Lisäksi yhtiö toimii kiinteistötekniikkaan ja televerkkoihin liittyvissä palveluissa sekä teollisuuspalveluissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli noin 178 miljoonaa euroa.

Sähköliike Teknon toimialana on sähkö- ja automaatioasennus ja siihen liittyvä suunnittelu sekä sähköalan tarvikkeiden kauppa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli noin 5 miljoonaa euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tekmannin liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Lemminkäinen Oyj on hankkinut määräysvallan Tekmannissa 2.10.2000. Sähköliike Teknon liikevaihtoon luetaan siten Tekmannin ja muun Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyttä talotekniikkaliiketoiminnassa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kyseiset markkinat ovat valtakunnalliset eikä niitä ole aiheellista jakaa alamarkkinoihin esimerkiksi sähkö-, putki- ja ilmastointipalveluiden alamarkkinoiksi. Erityisesti Länsi-Suomen alueella urakoinnissa on ilmoittajan mukaan yrityksiä koko maan alueelta markkinatilanteesta riippumatta. Sähkö-, putki- ja ilmastointiasennusmarkkinat ovat erittäin kilpaillut. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ko. markkinoilla sekä valtakunnallisesti että Länsi-Suomen alueella on ilmoittajan mukaan alle 10 %. Alalla toimii merkittäviä palveluntarjoajia, kuten ABB Installaatiot Oy, Are Oy, Koja Oy, Rakennusosakeyhtiö Hartela sekä YIT-Huber -konserniin kuuluvat Huber-Servitek Oy ja Huber Talotekniikka Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Tekmanni Oy hankkii määräysvallan Sähköliike Tekno Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.