Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.6.2001

Diaarinumero

526/81/2001

Osapuolet

3i Finland Oy / Mitron Oy

Asian vireilletulo

3i Finland Oy (3i Finland) on ilmoittanut 29.5.2001 Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se on hankkinut määräysvallan Mitron Oy:ssä (Mitron). Yritysjärjestelyssä Mitronin perustajaosakkaat ovat myyneet osakkeitaan ja järjestäneet suunnatun osakeannin 3i Finlandille siten, että 3i Finlandin omistusosuus yhtiöstä järjestelyn jälkeen on [alle 30][1] %. Osakassopimuksessa sovitun perusteella 3i Finland käyttää yksinomaista määräysvaltaa Mitronissa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Finland (aik. SFK Finance Oy) on suomalainen sijoitusyhtiö, joka tekee oman pääoman ehtoisia ja muita sijoituksia pääasiassa suomalaisiin osakeyhtiöihin. 3i Finland kuuluu 3i Group plc:n (3i Group) yritysryhmään. 3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja.

Yrityskaupan kohteena oleva Mitron valmistaa ja toimittaa erilaisia julkisen liikenteen informaatiojärjestelmiä, joita ovat esimerkiksi pysäkki- ja asemanäytöt, juniin ja busseihin asennettavat kilpilaitejärjestelmät ja informaatiojärjestelmät. Mitron valmistaa ja toimittaa myös GSM-paikannusjärjestelmiä. Lisäksi yhtiö valmistaa ajoneuvoelektroniikkaa, kuten autojen diesel-koneiden suihkutusjärjestelmien elektroniikkajärjestelmiä, ja erilaisia asiakkaan tilauksen mukaan räätälöityjä mittaus- ja ohjausjärjestelmiä, esimerkiksi TV:n katselun ja radion kuuntelun tutkimuksen tietojenkeruujärjestelmiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Finlandissa määräysvaltaa käyttävän 3i Groupin kilpailunrajoituslain mukainen maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [15–30] miljardia markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu Mitronin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten Mitronin maailmanlaajuiseen, 31.3.2001 päättyneen tilikauden noin [yli 30] miljoonan markan liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella 3i Finlandin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat julkisen liikenteen informaatiojärjestelmien, ajoneuvoelektroniikan sekä erikoisjärjestelmien, kuten räätälöityjen mittaus- ja ohjausjärjestelmien, markkinat. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolista ainoastaan kaupan kohde toimii em. markkinoilla, eivätkä 3i Groupin määräysvallassa olevat yritykset kilpaile Mitronin tai sen tuotteiden kanssa. Ilmoittaja katsoo lisäksi, että yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat maailmanlaajuiset tai vähintäänkin Euroopan laajuiset. Ilmoittajan tiedossa ei ole esteitä, jotka rajoittaisivat kyseisten tuotteiden maailmanlaajuista myyntiä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakassopimuksessa olevaa kilpailukieltoa, jonka mukaan ”myyjät sitoutuvat [tietyksi ajaksi] siihen, että he eivät perusta Mitronin kanssa kilpailevaa yritystä, eivät mene kilpailevaan yritykseen osakkaiksi tai yhtiömiehiksi välillisesti tai suoraan, eivät mene tällaisen yhtiön palvelukseen tai muutoin edistä yrityksen toimintaa, eivätkä itsenäisesti harjoita kilpailevaa toimintaa”.

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että myyjille kohdistettu kilpailukielto on välttämätön siirtyvän varallisuuden täyden arvon (sisältäen goodwill-arvon ja tietotaidon) turvaamiseksi. Myyjät ovat yhtiön kannalta avainhenkilöitä, joiden työpanos on välttämätön yritykselle. Yrityskaupan kohteen arvo on siten pitkälti riippuvainen ko. henkilöiden panoksesta yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan myyjille esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Myyjät ovat Mitronin perustajaosakkaita ja jatkavat edelleen Mitronin johtotehtävissä. 3i Finlandilla ei ole hankittavaan liiketoimintaan liittyvää osaamista, ja hankitun liiketoiminnan arvo perustuu pitkälti perustajaosakkaiden osaamiseen. Siten myyjille esitetty kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien, mutta kuitenkin vain niin pitkäksi aikaa kuin kukin on ko. osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun Mitronissa yksinomaista määräysvaltaa käyttävä 3i Finland irtautuu yhtiöstä. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Finland Oy on hankkinut määräysvallan Mitron Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy myyjille esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/ tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.