Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.6.2002

Diaarinumero

526/81/2002

Osapuolet

Whitney V, L.P. / Herbalife International, Inc.

Asian vireilletulo

Whitney V, L.P. (Whitney) on 6.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Herbalife International Inc. -nimisessä yhtiössä.

Ratkaisu ja sen perustelut

Whitney -yritysryhmän viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli yli [ ][1] miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen vastaava liikevaihto oli yli 1,7 miljardia euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Whitney on yhdysvaltalainen yksityinen sijoitusrahasto. Yhtiölle ei tilikaudella 2001 kertynyt liikevaihtoa Suomesta. Herbalife International, Inc. (Herbalife) on maailmanlaajuisesti toimiva, painonhallintatuotteita, lisäravinteita ja henkilökohtaisia hoitotuotteita tarjoava yhtiö, jolla on Suomessa tytäryhtiö, Herbalife International Finland Oy. Hankinnan kohteen Suomesta kertynyt liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin [ ] miljoonaa euroa. Yrityskaupan osapuolilla tai niiden yritysryhmillä ei ilmoitusvelvollisen mukaan ole päällekkäistä toimintaa Suomessa. Ilmoitusvelvollisen mukaan Herbalifen asema ravitsemustuotteiden ja henkilökohtaisten hoitotuotteiden markkinoilla Suomessa on alle [ 15 ] %. Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.