Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.6.2001

Diaarinumero

528/81/2001

Osapuolet

3i Finland Oy / Necsom Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.5.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 3i Finland Oy (3i Finland) on hankkinut yksinomaisen määräysvallan Necsom Oy:ssä (Necsom). Yritysjärjestelyssä on toteutettu 30.8.2000 suunnattu osakeanti, jonka yhteydessä on myös allekirjoitettu Necsomia koskeva osakassopimus.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Finland (ent. SFK Finance Oy) on suomalainen sijoitusyhtiö, joka tekee oman pääoman ehtoisia ja muita sijoituksia pääasiassa suomalaisiin osakeyhtiöihin. 3i Finland kuuluu 3i Group plc:n (3i Group) yritysryhmään. 3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja.

Kaupan kohteena oleva Necsom on suomalainen yritys, joka kehittää tuotteita ja teknologiaa uusien innovatiivisten palveluiden luomiseen, toimittamiseen ja hallintaan Internet-ympäristössä. Lisäksi Necsomin tarkoituksena on kehittää ja tuottaa sovelluksia (laitteistoja ja ohjelmistoja), joiden avulla on mahdollista kerätä tietoja Internet-palvelujen laadusta ja käytöstä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [ ][1] markkaa. Necsomin liikevaihto vuonna 2000 oli noin [ ] markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu useita Necsomin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan 3i Finland Oy:n (ent. SFK Finance Oy) kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [ ] markkaa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Necsom kehittää sovelluksia ja laitteistoja laajakaistaverkkoihin ja Internet-sovelluksiin. Yhtiön liiketoiminta perustuu tällä hetkellä kolmeen eri tuotteeseen. Necsom valmistaa ensinnäkin laitteistoalustoja (Hardware Platform), joilla luodaan kommunikaatiopalveluita. Toiseksi yhtiö tuottaa palvelujen toimittamiseen kehitettyä ohjelmistosovellusta. Kolmanneksi Necsom valmistaa ohjelmistoalustaa, joka on kehitetty palveluiden laadunvalvontaan ja laskutusinformaation keräämiseen. Lisäksi yhtiö tuottaa sovelluksia, joilla palveluja voidaan toimittaa asiakkaan sijainnista riippumatta.

Necsomin laitealusta Media Switch on kytkin, joka yhdistää datakommunikaation ja käsittelyresurssit yksilöllisellä teknologialla. Laitteistoalusta voidaan varustaa 12 rajapinnalla tai prosessoriyksiköllä. Media Switch on valmistajariippumaton laitteistoalusta ja sitä voidaan käyttää useissa erilaisissa verkkoympäristöissä, koska Media Switch käyttää valmistajariippumatonta verkonhallintakäytäntöä. Media Switch on reititin, jolla toteutetaan sanomien tiedonsiirtoa. Media Switch valitsee paketin (sanoman) otsikon perusteella verkon oikean segmentin ja valitsee paketille parhaan reitin ja näin ollen parantaa verkon suorituskykyä. Necsomin MOWE-sovellus mahdollistaa palvelujen sisällön toimittamisen niin media Switchin kuin muiden tiedonvälittäjien kautta. Vastaavasti Necsomin IBIM-sovelluksella on mahdollista toteuttaa sisällön ja palveluiden tarkkailu niin Media Switchin kuin muidenkin ohjelmoitavien verkkosolmujen välityksellä.

IBIM-tuotteella, joka perustuu hajautettuun ohjelmistoarkkitehtuuriin, voidaan kerätä informaatiota avoimessa Internet-ympäristössä toimivista sovelluksista. Kerättyä informaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelun laatuun liittyvässä raportoinnissa ja laskutuksessa. IBIM-tuote koostuu modulaarisesta kehysrakenteesta (yhteensopivista osista koottu järjestelmärakenne), jonka ansiosta uusia toiminnallisuuksia voidaan lisätä järjestelmään joustavasti.

Kuparijohdoissa tapahtuvan laajakaistaisen tiedonsiirron osalta 3i Finlandin yritysryhmään kuuluu toinenkin yritys, VDSL Systems, joka tarjoaa osittain samankaltaisia laitteistoratkaisuja (reitittimet ja kytkimet) kuin Necsom. Yrityksillä ei ole ilmoittajan mukaan yksinään tai yhdessä yli 15 prosentin markkinaosuutta Suomen markkinoilla. Muuten 3i-ryhmän yritykset eivät varsinaisesti kilpaile Necsomin kanssa. Ilmoittajan käsityksen mukaan laajakaistaverkkojen ohjelmistosovellusten ja laitteistojen markkinat ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan maailmanlaajuiset. Suomessa toimivat Necsomin kilpailijat ovat pääsääntöisesti suuria kansainvälisiä yrityksiä kuten Cisco ja Nortel Networks.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja on esittänyt, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin Necsomin yksityisille osakkeenomistajille ([ ]) asetettu kilpailukielto. Osakassopimuksen sisältämän kilpailukieltolausekkeen mukaan edellä mainituille Necsomin osakkaille on asetettu kielto olla kilpailematta suoraan tai epäsuorasti Necsomin kanssa niin kauan kuin he ovat yhtiön osakkeenomistajia. Kilpailukiellon mukaan osakkaat eivät saa kilpailla itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Necsomin liiketoiminta-alueella. Ilmoittajan mukaan Necsomin kanssa kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan laajakaistaverkkojen ohjelmistojen ja laitteiden kehittämistä, tuottamista, markkinointia ja myyntiä. Osapuolet katsovat, että kilpailukielto liitännäisrajoituksena tulee ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, koska Necsom ja sen kilpailijat toimivat maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ilmoittaja pitää yrityskaupan liitännäisrajoituksena myös sitä, että kilpailukielto on voimassa vielä [ ] siitä lukien, kun sopimusosapuoli ei ole enää Necsomin omistaja.

Ilmoittaja pitää kilpailukieltoa yrityskauppaan suoraan ja välittömästi liittyvänä sekä sen toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Necsomin liiketoiminta ja arvo perustuvat pääasiallisesti osakkailla olevaan taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt ovat merkittäviä omistajia Necsomissa ja ovat aktiivisesti mukana yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa sekä tuotekehityksessä ja asiakashankinnassa. Koska Necsomin menestys ja markkinoille tulo ovat huomattavissa määrin riippuvaisia pääosakkaiden henkilökohtaisesta panoksesta, kilpailukielto on ilmoittajan mukaan katsottava edellytykseksi yritykseen investoinnille. Ilman tällaista kilpailukieltoa investoinnit olisivat huomattavan riskialttiita.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Kilpailukiellon henkilöllisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto kuitenkin toteaa, että kielto on yrityskaupan toteuttamiselle välttämätön ainoastaan siltä osin kuin se kohdistuu […]. Muiden osakkaiden osalta ei vaikuta todennäköiseltä, että heillä olisi osakeomistuksensa perusteella käytössään sellaista taitotietoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan jatkumisen kannalta. [ ] Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin kukin edellä mainittu yksityishenkilö on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun 3i Groupin yritysryhmä on irtautunut yhtiöstä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Finland Oy on hankkinut yksinomaisen määräysvallan Necsom Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden osakassopimuksissa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.