Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.7.1999

Diaarinumero

531/81/1999

Osapuolet

Engel Palvelut Oy / Pirkan Siivous Oy, Pirkan Huolto Oy, Kavolin Kiinteistöhuolto Oy sekä Genius Oy

Asian vireilletulo

Engel Palvelut Oy (Engel) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 18.6.1999 Pirkan Siivous Oy:n Pirkan Huolto Oy:n, Kavolin Kiinteistöhuolto Oy:n, Genius Oy:n kanssa 17.5.1999 tehdyn yrityskaupan. Engel esittää, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksytään kilpailukieltoehto, jonka mukaan myyjäyhtiöt tai niiden henkilöomistajat (Pohjanheimot) eivät saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa luovutettavan liiketoiminnan ostajan kanssa 3 vuoden aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Engelissä käyttää määräysvaltaa sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy (MB), joka kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään. Hankkijan koko yritysryhmän viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli noin 8.6 miljardia markkaa. Hankitun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 1998 noin 45 miljoonaa markkaa. MB hankki määräysvallan Engel-konsernin emo-yhtiöstä 15.12.1998. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Engel-yhtymän liikevaihto 1997, sekä Engelin tämän jälkeen muiden samalta alalta ostamien yritysten liikevaihto, joista muodostuu yhteensä noin Engel-yhtymän vuoden 1998 liikevaihto 530 miljoonaa markkaa.

Yrityskaupassa on saatettu kilpailunrajoituslain 11 f §:n vastaisesti ryhtyä toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi ennen lopullista päätöstä. Täytäntöönpanokiellon mahdollista rikkomista selvitetään Kilpailuvirastossa erillisenä asiana.

Ratkaisu ja sen perustelut

Engel Palvelut Oy toimii siivous-, kiinteistönhuolto- ja turvallisuuspalvelujen alalla valtakunnallisesti. Muut Engel-konsernin yhtiöt harjoittavat mm. rakennuttamispalvelu- ja suunnittelutoimintaa. Ostettava liiketoiminta kattaa siivouspalveluja ja kiinteistöjen hoito- ja huoltopalveluja Pirkanmaan alueella. Hankkijan ja hankittavan liiketoiminnan yhteinen markkinaosuus Pirkanmaan alueen siivouspalveluista on noin [18–33][1] % ja kiinteistönhuoltopalveluista noin [9–22][2] %. Markkinoilla on lukuisia pienempiä kilpailijoita ja kahden suurimman kilpailijan osuudet ovat kunkin noin 15–25 %.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin siten, että liitännäisenä hyväksyttävä kilpailukielto koskee ainoastaan hankittavaa liiketoimintaa sillä maantieteellisellä alueella, jolla sitä harjoitettiin yrityskaupan tekohetkellä. Liitännäisrajoituksen 3 vuoden kestoaikaa voidaan pitää välttämättömänä, koska yrityskaupassa siirtyy maineen ja asiakaspiirin lisäksi taitotietoa. Alalla solmitaan lisäksi lyhytaikaisia sopimuksia ja myyjä voisi nopeasti ryhtyä kilpailemaan ostajan kanssa vanhoista asiakkaistaan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d ja 11 f §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena

[2] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena