Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.7.2006

Diaarinumero

532/81/2006

Osapuolet

TeliaSonera Finland Oyj / Päämies-kauppiaat Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.6.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa TeliaSonera Finland Oyj (”TeliaSonera”) hankkii määräysvallan Päämies-kauppiaat Oy:ssä (”Päämies-kauppiaat”). Ennen yrityskauppaa TeliaSoneralla on ollut 49,6 %:n omistusosuus Päämies-kauppiaista. Yrityskaupan jälkeen TeliaSoneran omistusosuus on 100 %.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TeliaSonera vastaa Sonera Oyj:n ja Telia AB:n yhdistymisen seurauksena syntyneen TeliaSonera-konsernin liiketoiminnasta Suomessa. TeliaSonera tarjoaa Suomessa muun muassa matkaviestintäpalveluita, kiinteän verkon kotimaan ja ulkomaan puhelu- ja datapalveluita sekä laitemyyntiä. Palveluita tarjotaan Suomessa Sonera- ja Auria-tuotemerkeillä. Kaupan kohde Päämies-kauppiaat toimii telepalveluyritysten tuotteiden jälleenmyyjänä. Se tarjoaa langattomaan viestintään ja laajakaistaan liittyviä päätelaitteita ja teleoperaattoreiden operaattoripalveluita sekä niiden huolto- ja asennuspalveluita. Sillä on 48 myyntipistettä 30 paikkakunnalla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TeliaSonera-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 9,4 miljardia euroa, josta yli 1,7 miljardia kertyi Suomesta. Päämies-kauppiaiden liikevaihto vuonna 2005 oli noin 29 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolet toimivat matkaviestinpalveluiden jakelussa kuluttajille ja yrityksille, Internet-palveluiden jakelussa kuluttajille ja yrityksille sekä matkaviestinpäätelaitteiden myynnissä, huollossa ja korjaustoiminnassa. Ilmoittajan mukaan matkaviestinpalveluiden jakelu käsittää sekä liittymien myynnin että liittymän lisäarvopalveluiden tarjoamisen yksityishenkilöille, yrityksille tai julkisyhteisölle. Matkaviestinliittymien ohella tarjotaan myös Internet-liittymiä. Matkaviestinpäätelaitteita myydään myymälöiden lisäksi sähköisen kaupan avulla Internetissä.

Yrityskaupan kannalta vertikaaliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan matkaviestinpalveluiden vähittäismarkkinat ja Internet-palveluiden vähittäismarkkinat. Matkaviestinpalveluiden vähittäismarkkinoille kuuluvat loppukäyttäjille tarjottavat matkapuhelinliittymät lisäarvopalveluineen. Internet-palveluiden vähittäismarkkinat voidaan jakaa edelleen laajakaistapalveluiden vähittäismarkkinoihin ja kapeakaistaisten Internet-palveluiden vähittäismarkkinoihin. Kapeakaistaisten Internet-palveluiden markkinat eivät ilmoittajan mukaan enää kasva, ja uudet Internet-liittymät ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti laajakaistaliittymiä. Ilmoittajan mukaan sekä matkaviestinpalveluiden että Internet-palveluiden vähittäismarkkinat ovat valtakunnalliset.[1]

Ilmoittajan mukaan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti markkinoilla toimii useita telealan erikoisliikkeitä, kodinkoneliikkeitä, vähittäiskaupan suurmyymälöitä ja tavarataloja. Osa jakelusta tapahtuu operaattoreiden omien jakelijoiden toimesta, osa jakelusta perustuu vähittäiskauppiaiden kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin. DNA:n liittymiä tarjoavat muiden ohella dna+ myymälät, dna Kaupat ja Finnet-ryhmään kuuluvat paikalliset puhelinyhtiöt. Elisalla on Elisa Shopit -myyntipisteitä. TeliaSoneran liittymiä myyvät Päämies-kauppiaiden lisäksi esimerkiksi Sonera Piste-ketjun myymälät. Muita jakelijoita ovat paikalliset yrittäjät ja valtakunnalliset ketjut, kuten Setele-, Markantalo-, Musta
Pörssi-, Tekniset-, Expert-, Gigantti- ja Veikon Kone -ketjut, jotka myyvät yhden tai useamman operaattorin liittymiä.

Matkapuhelinliittymien määrä vuonna 2005 oli yhteensä noin 5,4 miljoonaa. Ilmoittajan mukaan TeliaSoneralla oli vuoden 2005 lopussa noin 2,5 miljoonaa matkaviestinliittymää ja sen markkinaosuus liittymien määrästä laskettuna oli noin 47 %. Internet-palveluiden vähittäismarkkinoilla laajakaistaliittymien määrä vuonna 2005 oli yhteensä noin 1,2 miljoonaa. TeliaSoneralla oli ilmoittajan mukaan vuonna 2005 noin 350 000 laajakaistaliittymää ja sen markkinaosuus laajakaistaliittymien määrästä laskettuna oli noin 32 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään viraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa.

Kilpailukiellon mukaan kukin myyjä sitoutuu siihen, ettei se tai […][2] harjoita ostajan kanssa kilpailevaa toimintaa […] aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien ilman ostajan etukäteistä suostumusta. Ilmoittajan mukaan kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan operaattorituotteisiin, kuten liittymiin tai päätelaitteisiin, liittyvää myyntiä tai muuta liiketoimintaa.

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto kohdistuu myyjiin ja […], jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan myyjät ja […] ovat toimineet matkaviestin- ja Internet-palveluiden jakeluliiketoiminnassa […] ja omaavat merkittävää taitotietoa. Myyjillä ja […] on myös vakiintuneita asiakassuhteita yrityksiin, jotka ovat jakeluliiketoiminnan asiakkaina. Ilmoittajan mukaan ilman kilpailukieltoa kaupan kohteen arvo voi alentua kilpailevan liiketoiminnan aloittamisen vuoksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailukieltoa voidaan pitää perusteltuna. Viraston käytännön mukaan kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppaa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa TeliaSonera Finland Oyj hankkii määräysvallan Päämies-kauppiaat Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi yllä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuvirasto on yrityskauppapäätöksessään 25.10.2005 Elisa Oyj / Saunalahti Group Oyj -todennut, että laajakaistapalveluiden vähittäismarkkinat ovat alueelliset, Dnro 510/81/2005. Nettiportti Oy:n poikkeuslupaa koskevassa päätöksessään 3.4.2003 Kilpailuvirasto katsoi, ettei laajakaistapalveluiden vähittäismarkkinoita voida pitää laajempina kuin paikallisina, Dnro 1147/61/2001.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.