Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.7.2002

Diaarinumero

533/81/2002

Osapuolet

Fonecta Oy / Loimaan Seudun Puhelin Oy:n ja Turun Puhelin Oy:n puhelinluetteloliiketoiminnat

Asian vireilletulo

Fonecta Oy (jäljempänä Fonecta) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 10.6.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Loimaan Seudun Puhelin Oy:n (jäljempänä LSP) ja Turun Puhelin Oy:n (jäljempänä TP) puhelinluetteloliiketoiminnat (yhdessä jäljempänä Puhelinluetteloliiketoiminta).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group plc:n yritysryhmään kuuluva Fonecta, aiemmin Sonera Info Communications Oy, tarjoaa asiakkailleen hakemistopalveluja operaattorien, internetpalveluntuottajien, portaalien sekä muiden palveluntarjoajien ja yhteisöjen yhteistyökumppanina. Fonectan tarjoamia hakemistopalveluja ovat muun muassa GSM-, WAP- ja internetpohjaiset hakemistopalvelut, henkilöavusteiset ja automaattiset numeropalvelut sekä painetut hakemistot eli esimerkiksi puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Fonecta Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118.

Hankinnan kohteena olevaan Puhelinluetteloliiketoimintaan kuuluu LSP:n ja TP:n harjoittama puhelinluetteloiden kustannustoiminta: vuosittain julkaistaan kaksi luetteloa, LOU -alueluettelo[1] sekä LSP:n paikallisluettelo. LSP on näihin liittyen solminut TP:n kanssa ulkoistamissopimuksen. TP:n puhelinluetteloliiketoiminta pitää sisällään julkaisutoiminnan lisäksi puhelinluetteloiden ilmoitustilan myynnin sen omalla toimialueella. Keltaisten sivujen myynti ja tuotanto on keskitetty Suomen Keltaiset Sivut Oy:öön (jäljempänä SKS).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fonectan yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 5 miljardia euroa. Kaupan kohteena olevan Puhelinluetteloliiketoiminnan liikevaihto samana vuonna oli yhteensä yli 4 miljoonaa euroa. Kilpailuvirasto on hyväksynyt yrityskaupan, jolla 3i Group plc on hankkinut yksinomaisen määräysvallan Fonectassa.[2] Kaupan kohteen liikevaihtoa laskettaessa lisätään Puhelinluetteloliiketoiminnan liikevaihtoon siten ns. kahden vuoden säännön perusteella Sonera Info Communications Oy:n liikevaihto eli yli 70 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolten toiminnoilla on päällekkäisyyttä puhelinluettelomarkkinoilla. Fonecta myy ilmoitustilaa yhdessä alueellisten puhelinyhtiöiden kanssa julkaisemiinsa painettuihin alueellisiin puhelinluetteloihin sekä julkaisemiinsa yrityshakemistoluetteloihin. Fonecta harjoittaa ilmoitustilan myyntiä painettuihin puhelinhakemistoihin myös SKS:n kautta. Ilmoitetussa yrityskaupassa Fonectalle siirtyvät myös LSP:n ja TP:n omistamat SKS:n osakkeet, jotka edustavat noin 5 % SKS:n osakekannasta. Fonectan omistusosuus SKS:ssä on ennen ilmoitettua yrityskauppaa 30 %, Finnet-yhtiöiden 55 % ja Hansaprint Oy:n 15 %.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten markkinaosuus on noin 20 % Suomen puhelinluettelomarkkinoista, kun taas tärkeimpien kilpailijoiden markkinaosuuksien on arvioitu olevan noin 30–40 %. Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Fonectalle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fonecta Oy hankkii Loimaan Seudun Puhelin Oy:n ja Turun Puhelin Oy:n puhelinluetteloliiketoiminnat. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto ei tässä päätöksessä ota kantaa jo myönnettyihin tai jatkossa tarvittaviin poikkeuslupiin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] LOU-alueluettelossa julkaisijoina ovat Fonectan lisäksi ko. alueen paikalliset puhelunyhtiöt, mukaan luettuina TP ja LSP.

[2] Kilpailuviraston päätös 7.3.2002 3i Group plc / Sonera Info Communications Oy (dnro 186/81/02). Sonera Info Communications Oy:n nimi muutettiin sittemmin Fonectaksi.