Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.6.2004

Diaarinumero

536/81/2004

Osapuolet

Helsingin VV-Auto Oy / Stockmann VW/Audi Herttoniemen liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 4.6.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Helsingin VV-Auto Oy (Helsingin VV-Auto) hankkii Stockmann Oyj Abp:n Helsingin Herttoniemessä harjoittaman VW/Audi -liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Helsingin VV-Auto on VV-Auto Oy:n (VV-Auto) kokonaan omistama tytäryhtiö, joka on perustettu jatkamaan hankinnan kohteen liiketoimintaa. VV-Auto harjoittaa Volkswagen- ja Audi-merkkisten autojen ja varaosien maahantuontia ja markkinointia. Yrityksen tytäryhtiö Auto-Span Oy vastaa Seat-henkilöautojen maahantuonnista ja markkinoinnista. VV-Auto omistaa myös Turun VV-Auto Oy:n (Turun VV-Auto). Turun VV-Auto harjoittaa autojen vähittäismyyntiä ja huoltoa Turun talousalueella. VV-Auto on Kesko Oyj:n 100%:sti omistama tytäryhtiö.

Stockmann VW/Audi Herttoniemen liiketoiminta (Stockmann VW/Audi Herttoniemi) harjoittaa Volkswagen ja Audi -merkkisten henkilö- ja tavara-autojen sekä varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa sekä huoltotoimintaa. Liiketoiminta on toiminut VV-Auton omistamissa tiloissa Herttoniemessä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

VV-Auto -yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 7 miljardia euroa. Stockmann VW/Audi Herttoniemen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli [alle 100 miljoonaa][1] euroa. VV-Auto -yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen liikevaihdosta vuonna 2003 yli 6 miljardia euroa kertyi Suomesta ja vastaavasti hankinnan kohteen lähes koko liikevaihto kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osalta relevantteja markkinoita tulee tarkastella uusien ja käytettyjen henkilöautojen sekä hyötyajonevojen vähittäismyynnin osalta sekä huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen (jälkimarkkinapalvelut) osalta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset, lukuunottamatta jälkimarkkinapalveluita joiden osalta ne ovat selkeämmin alueelliset.

Ilmoittaja katsoo, että tarkastelun lähtökohtana voidaan autojen vähittäismyynnin osalta pitää sitä, että kilpailu muodostuu eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta.

Yrityskaupan ilmoittaja on toimittanut tiedot yrityskaupan osapuolten uusien ja käytettyjen henkilöautojen sekä hyötyajoneuvojen myyntiluvuista Suomessa. Lisäksi ilmoittaja on toimittanut arviot jälkimarkkinapalveluiden markkinaosuuksista. Yrityskaupan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat vähäiset ja ainoastaan hyötyajoneuvojen osalta markkinaosuus on hieman yli 5 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Helsingin VV-Auto Oy hankkii Stockmann Oyj Abp:n Helsingin Herttoniemessä harjoittaman Volkswagen/Audi -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.