Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.7.2006

Diaarinumero

543/81/2006

Osapuolet

Powerwave Technologies, Inc. / Filtronic plc:n Wireless Infrastructure -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 22.6.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Powerwave Technologies, Inc. (”Powerwave”) hankkii Filtronic plc:n Wireless Infrastructure -liiketoiminnan (”Filtronic -liiketoiminta”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Powerwave on langattomiin tietoliikenneverkkoihin tarkoitettujen end-to-end langattomien ratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Powerwave suunnittelee, valmistaa ja markkinoi maailmanlaajuisesti matkapuhelin- ja tietoverkoissa käytettäviä antenneja, tehostimia, signaalin parantamislaitteita, toistimia, RF tehovahvistimia, mastovahvistimia ja edistyneitä radiopeittoratkaisuja. Yritys on listautunut Nasdaqiin, ja sillä on Suomessa LGP Allgon Oy, Powerwave Finland Oy, REMEC Mersum Oy, REMEC Finland Oy sekä REMEC Oy -nimiset tytäryhtiöt.

Filtronic plc. suunnittelee ja valmistaa RF, mikroaalto ja millimetriaalto komponentteja ja alajärjestelmiä käytettäväksi langattoman tietoliikenteen infrastruktuurin laitteissa, elektronisissa puolustusjärjestelmissä ja point-to-point -tietoliikenteessä. Järjestelyssä siirtyvään Filtronic -liiketoimintaan kuuluu Filtronicin tilat ja laitteistot, joita käytetään RF tehovahvistimien, mastovahvistimien ja signaalien parantamislaitteiden suunnitteluun, valmistamiseen ja myyntiin. Filtronic -liiketoiminnan osana siirtyy muiden yhtiöiden ja muun liiketoiminnan ohella Filtronic Comtek Oy (Suomi).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Powerwaven maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 660 miljoonaa euroa ja Filtronic-liiketoiminnan noin 240 miljoonaa euroa. Powerwaven Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2005 oli [alle 125][1] miljoonaa euroa ja Filtronic-liiketoiminnan noin [alle 150] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan molemmat osapuolet valmistavat RF tehovahvistimia, mastovahvistimia ja signaalin parantamislaitteita. RF tehovahvistimien tarkoituksena on lisätä matkapuhelininfrastruktuurin tukiasemista lähtevien radiosignaalien voimakkuutta ja laatua. Mastovahvistimet ovat suunniteltu parantamaan tukiaseman vastaanottojärjestelmän herkkyyttä lisäämällä matkapuhelimen lähettämän ylöspäin suuntautuvan signaalin laatua. Signaalin parantamislaitteet ovat puolestaan suunniteltu parantamaan matkapuhelimeen lähetetyn tai matkapuhelimesta lähtevän radiosignaalin laatua.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset. Powerwaven ja Filtronic plc:n tuotteita käytetään ympäri maailmaa suurissa langattomissa verkoissa, jotka tukevat matkapuhelimilla ja muilla langattomilla kommunikaatiolaitteilla tapahtuvaa ääni- ja datakommunikaatiota. Lisäksi tuotteita myydään maailmanlaajuisille alkuperäislaitevalmistajille, jotka asentavat tuotteet omistamiinsa tukiasemiin ja myyvät sitten edelleen langattomien verkkojen operaattoreille useille maantieteellisille alueille. Tuotteita myydään myös suoraan yksittäisille verkko-operaattoreille käytettäväksi heidän jo olemassa olevissa verkoissaan.

Kilpailuvirasto on kuullut järjestelyn johdosta yrityskaupan osapuolten asiakkaita. Näiden mukaan kyseessä olevien tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset ja näin ollen heillä on mahdollisuus ostaa tuotteita kansallista tasoa laajemmin. Kilpailuviraston arvion mukaan tämä viittaa siihen, että kyseessä olevat markkinat ovat Suomea laajemmat.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei jäljempänä esitetyllä tavalla aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Ilmoittaja on arvioinut markkinoiden arvon vuonna 2005 seuraavasti: maailmanlaajuisten markkinoiden osalta RF tehovahvistimet noin [0,5] miljardia euroa, mastovahvistimet noin [0,25] miljardia euroa ja signaalin parantamislaitteet noin [0,5] miljardia euroa. Suomen laajuisten markkinoiden osalta RF tehovahvistimet noin [80–90] miljoonaa euroa, mastovahvistimet noin [60] miljoonaa euroa ja signaalin parantamislaitteet noin [125] miljoonaa euroa. Ilmoittaja on arvioinut yrityskaupan osapuolten maailmanlaajuiset markkinaosuudet vuonna 2005 markkinoiden arvon perusteella laskettuna seuraavasti: RF tehovahvistimissa Powerwavella noin [20] % ja kaupan kohteella marginaalinen, mastovahvistimissa Powerwavella noin [30–40] % ja kaupan kohteella noin [5–10] % sekä signaalin parantamislaitteissa Powerwavella noin [5] % ja kaupan kohteella noin [30–40] %. Vastaavat markkinaosuudet Suomen osalta ilmoittaja on arvioinut seuraavasti: RF tehovahvistimissa Powerwavella noin [15] % ja kaupan kohteella ei ole lainkaan myyntiä Suomessa, mastovahvistimissa Powerwavella noin [35–45] % ja kaupan kohteella noin [25–35] % sekä signaalin parantamislaitteissa Powerwavella noin [5] % ja kaupan kohteella [70–80] %.

Kyseessä oleville markkinoille on ilmoittajan mukaan luonteenomaista ankara hintakilpailu, nopea teknologinen kehitys ja pienen asiakasjoukon (alkuperäislaitevalmistajat) erittäin suuri tasapainottava neuvotteluvoima. Langattoman infrastruktuurin teollisuus on ilmoittajan mukaan siinä mielessä ainutlaatuinen, että monet kaupan osapuolten alkuperäislaitevalmistaja-asiakkaista ovat myös kilpailijoita. Useimmilla alkuperäislaitevalmistajilla, kuten esim. Ericssonilla, Nokialla, Motorolalla, Samsungilla, Nortelilla ja Siemensillä on ilmoittajan mukaan omat tuotesuunnittelu- ja valmistusvalmiudet. Alkuperäislaitevalmistajat edustavat suurinta osaa langattoman infrastruktuurin tuotteiden kysynnästä, joten tämän vuoksi ilmoittajan mukaan langattoman infrastruktuurin tuotteiden toimittajilla, kuten Powerwavella, ei ole markkinavoimaa.

Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia. Asiakkaiden mukaan heillä on yrityskaupan osapuolten lisäksi vaihtoehtoisia toimittajia ja keskittymän markkina-asema ei siten ole ongelma. Keskittymän kilpailijat eivät ole esittäneet virastolle, että järjestelystä seuraisi kilpailuongelmia. Näin ollen Kilpailuviraston näkemyksen mukaan edes kapeasti määritellyillä Suomen kansallisilla markkinoilla ei yrityskaupan johdosta esiinny kilpailuongelmia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistettua kilpailu- ja rekrytointikieltoa.

Kilpailukielto sisältää sitoumuksen olla harjoittamatta yrityskaupan täytäntöönpanoa seuraavan kolmen vuoden ajan tiettyjen kaupallisen langattoman infrastruktuurin tuotteiden kehitystä, valmistusta, myyntiä ja tukea siten kuin Filtronic plc., sen tytäryhtiöt ja kaupan kohteena olevat yhtiöt ovat näitä toimintoja harjoittaneet täytäntöönpanoa edeltävän 12 kuukauden aikana. Lisäksi kilpailukielto sisältää sitoumuksen pidättäytyä houkuttelemasta Filtronic plc:n, sen tytäryhtiöiden ja yrityskaupan kohteena olevien yritysten asiakkaita tarkoituksin tarjota yllä mainittua liiketoimintaa ja sitoumuksen olla hyväksymättä yllä mainittujen yhtiöiden asiakkaiden tilauksia, jotka liittyvät langattoman infrastruktuurin liiketoimintaan.

Rekrytointikielto sisältää sitoumuksen yrityskaupan täytäntöönpanoon saakka pidättäytyä houkuttelemasta langattoman infrastruktuurin valmistuksessa, myynnissä tai tuessa työskenteleviä henkilöitä pysymään Filtronic-konsernin työntekijöinä tai tulemaan konsernin työntekijäksi yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeen. Lisäksi rekrytointikielto sisältää sitoumuksen yrityskaupan täytäntöönpanoa seuraavan kolmen vuoden ajan pidättäytyä houkuttelemasta ketään vanhempaa työntekijää pois yrityskaupan kohteena olevien Filtronic plc:n yhtiöiden palveluksesta tai mistään Powerwave-konsernin yhtiön palveluksesta ja pidättäytyä kannustamasta ketään vanhempaa työntekijää päättämään työsuhdettaan missään yllä mainitussa yhtiössä. Rekrytointikielto sisältää myös sitoumuksen yrityskaupan täytäntöönpanoa seuraavan kolmen vuoden ajan olla työllistämättä tai muutoin palkkaamatta ketään johdon jäsentä, ellei tällaisen johdon jäsenen työsuhde ole päättynyt täytäntöönpanon jälkeen irtisanomiseen tai yhteiseen sopimukseen.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupassa siirtyy maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös taitotietoa […].

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kolme vuotta, mikäli järjestelyssä siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös taitotietoa. Tältä osin esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää perusteltuna. Ilmoittaja esittää kilpailukiellon koskevan Filtronic plc:tä, sen tytäryhtiöitä ja kaupan kohteena olevia yhtiöitä siten kuin ne ovat harjoittaneet näitä toimintoja täytäntöönpanoa edeltävän 12 kuukauden aikana. Viraston käytännön mukaan kilpailukielto voi kuitenkin koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppaa.

Rekrytointikielto esitetään ulottuvaksi myös Powerwave-konsernin yhtiöihin ja koskevan pääosin niin sanottuja vanhempia työntekijöitä. Kilpailuviraston käytännön mukaan rekrytointikielto voi kuitenkin koskea ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Powerwave Technologies Inc. hankkii Filtronic plc:n Wireless Infrastructure -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailu- ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena yllä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/ tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.