Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.6.2000

Diaarinumero

544/81/2000

Osapuolet

CIE Management II Limited / Pollyconcept S.A.

Asian vireilletulo

CIE Management II Limited (CIE) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 15.6.2000 hankkivansa määräysvallan Pollyconcept S.A:ssa (Pollyconcept).

CIE:n maailmanlaajuinen liikevaihto on ilmoittajan mukaan yli 8 miljardia markkaa ja Pollyconceptin vastaavasti yli 2 miljardia markkaa. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

CIE:n tehtävänä on BC European Capital -rahastojen hoitaminen. CIE käyttää ilmoittajan mukaan määräysvaltaa yhtiöissä, jotka toimivat lehtialalla, liinavaatteiden vuokrauksessa, siipikarjan kasvattajana sekä moottoripyörien valmistajana ja jakelijana. Suomesta yritysryhmälle kertyi liikevaihtoa kahdelta viimeksimainitulta toimialalta.

Hankinnan kohteena oleva Pollyconcept on monialayritys, joka luo, kehittää, markkinoi ja toimittaa mainos- ja elämäntapatuotteita Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Suomessa toimii Pollyconceptin konserniin kuuluva vaatetukkukauppaa harjoittava Clipper International Oy.

Kilpailuvirastolle toimitetun selvityksen mukaan kaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa. Täsmällisten relevanttien markkinoiden määrittely ei ole kyseisen yrityskaupan kilpailuvaikutusten tutkimiseksi tarpeellista.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.