Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.6.2009

Diaarinumero

545/14.00.10/2009

Osapuolet

ISS Aviation Oy / eräät SAS Ground Services Finland Oy:n maahuolintapalveluliiketoiminnot

Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; ISS Aviation oy / eräät SAS Ground Services Finland Oy:n maahuolintapalveluliiketoiminnot

Asian vireilletulo

ISS Aviation Oy (”ISS”) on ilmoittanut 2.6.2009 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii eräät SAS Ground Services Finland Oy:n lentoasemien maahuolintapalveluliiketoiminnot Suomessa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ISS Aviation Oy on ISS Palvelut Oy:n tytäryhtiö. ISS Palvelut Oy on ISS-konserniin kuuluva suomalainen tytäryhtiö, joka tarjoaa kiinteistö- ja toimitilapalveluja sekä turvallisuuspalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. ISS Palvelut Oy:n toiminta voidaan jakaa seuraaviin toimialoihin: kiinteistöpalvelut, ruokailupalvelut, siivouspalvelut, toimistopalvelut sekä turvallisuuspalvelut. Lentokenttäympäristössä ISS-konserni tarjoaa Suomessa kiinteistöhuoltoa, kiinteistösiivousta, turvatarkastuksia, vartiointia, matkatavaraturvatarkastuksia, toimistopalveluja sekä lentokonesiivousta.

Yrityskaupassa ISS:lle siirtyvät toiminnot käsittävät maahuolintapalveluiden tarjoamisen Helsinki-Vantaan, Vaasan, Tampereen, Turun, Oulun sekä Kuopion lentoasemilla. Siirtyvään liiketoimintaan kuuluvat matkustajapalvelut, kenttäpalvelut ja hallinnollisia tehtäviä Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä matkustajapalvelut Tampereen, Turun, Oulun, Vaasan sekä Kuopion lentoasemilla. Ilmoittajan mukaan maahuolintapalveluihin kuuluu mm. lentoasemien maahuolinnan hallinto ja valvonta, matkustajien ja matkatavaroiden lähtöselvitys, rahdin ja postin käsittely, asematasopalvelut, ilma-aluksen siivous, polttoaine- ja öljynhuolinta, lentotoiminnan ja miehistön avustaminen, ilma-alusten tekninen huolto ja kenttäkuljetukset.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ISS-konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli yli 9 miljardia euroa, josta yli 470 miljoonaa euroa kertyi Suomesta.[1] Siirtyvän liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2008 noin [20][2] miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on toimittanut markkinatietoja kansallisilta markkinoilta. Tiedot vastaavat käytännössä pitkälti Helsinki-Vantaan lentoaseman tietoja, koska ilmoittajan mukaan Suomen koko maahuolintamarkkinan arvosta suurin osa muodostuu Helsinki-Vantaan lentoasemalla myydyistä palveluista. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole markkinalla päällekkäistä liiketoimintaa eivätkä osapuolet toimi markkinalla vertikaalisessa suhteessa toisiinsa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan maahuolintapalvelut muodostavat yhden relevantin tuotemarkkinan, jonka koko Suomessa vuonna 2008 oli noin 100 miljoonaa euroa. Lisäksi ilmoittajan mukaan maahuolintapalveluiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat lähtökohtaisesti kansalliset, mutta ne saattavat rajoittua myös tiettyyn lentokenttään ja sen lähiympäristöön. ISS Oy:lle siirtyvän liiketoiminnan osuus on ilmoittajan mukaan Suomen markkinalla noin [15–30] %. Ilmoittajan mukaan markkinoiden suurin toimija on Northport Oy, minkä lisäksi markkinoilla toimii useita muita pienempiä toimijoita. ISS tarjoaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla lentokoneen sisäosan siivouspalveluita, jotka ilmoittajan mukaan on erotettavissa maahuolintapalvelumarkkinoille kuuluvista koneen ulkopuolen siivouksesta sekä käymälä- ja vesipalveluista. Lentokonesiivouspalveluiden merkittävin tarjoaja Helsinki-Vantaan lentoasemalla on Sodexo Oy. ISS:n markkinaosuuden ilmoittaja arvioi lentokonesiivouspalvelumyynnissä olevan [alle 20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa ISS Aviation Oy hankkii eräät SAS Ground Services Finland Oy:n lentoasemien maahuolintapalveluliiketoiminnot Suomessa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] ISS Palvelut Oy:n omistaa ISS Holding A/S, jossa määräysvaltaa käyttävät Goldman Sachs Group Inc ja EQT Partners AB. Liikevaihdossa ei ole huomioitu Goldman Sachs Group inc.:in ja EQT Partners AB:n liikevaihtoja.

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.