Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.2.2004

Diaarinumero

55/81/2004

Osapuolet

International Business Machines Corporation / Nokia Oyj:n tietyt tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

International Business Machines Corporation (jäljempänä IBM Corporation) on 21.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii osan Nokia Oyj:n tietoteknisistä palvelutoiminnoista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM Corporation on International Business Machines Corporation -yritysryhmän (jäljempänä ”IBM”) emoyhtiö. IBM kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja pääasiallisesti IT-alalla. Sen alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut sekä liitännäistuotteet. Suomessa IBM toimii pääasiassa Oy International Business Machines Ab:n kautta.

Nokia -konserni toimii pääasiassa langattoman viestinnän alalla. Se on maailman johtava matkapuhelinten toimittaja ja johtava langattomien ja IP-verkkojen tarjoaja. Käsillä olevassa järjestelyssä on kyse tiettyjen Nokia -konsernin tällä hetkellä itse suorittamien tietoteknisten palvelutoimintojen ulkoistamisesta IBM:lle. Järjestelyn myötä IBM tulee ottamaan maailmanlaajuisesti hoidettavakseen Nokian työasemaympäristöjen (pääasiassa mikrotietokoneiden) helpdesk-toiminnot sekä tuki- ja ylläpitopalvelut. Järjestelyn yhteydessä noin 450 Nokian työntekijää siirtyy IBM:n palvelukseen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 86 miljardia euroa vuonna 2002. Hankinnan kohteeseen luettavien tietoteknisten palvelutoimintojen arvioitu liikevaihto oli vastaavasti noin […][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Ilmoittaja on perustellut näkemystään muun muassa sillä, että tietoteknisten palvelujen kysyntä ja tarjonta kohdistuvat kasvavassa määrin kokonaisratkaisuihin, joissa suurikin asiakas voi hankkia kaikki tietotekniset palvelut yhdeltä toimittajalta. Lisäksi ilmoittaja pitää tietoteknisten palvelujen tarjonnan korvattavuutta varsin suurena, johtuen muun muassa nopeasti kehittyvästä ja muuttuvasta alan teknologiasta.

Yrityskaupan ilmoittaja viittaa markkina-arviossaan IDC:n markkinatutkimukseen, jonka mukaan Suomen tietoteknisten palvelujen markkinoiden kokonaisarvo oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2002. Markkinatutkimuksen mukaan IBM:n osuus Suomen markkinoiden kokonaismyynnistä on alle 10 %. IBM on tutkimuksen julkistamisen jälkeen tehnyt useita tätä kauppaa vastaavia ulkoistamisjärjestelyjä. Ilmoittajan mukaan IBM:n markkinaosuus Suomessa on näiden jälkeenkin alle 15 %. Ilmoittajan näkemyksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa International Business Machines Corporation hankkii osan Nokia Oyj:n tietoteknisistä palvelutoiminnoista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.