Godkännande av företagsförvärv

Päivämäärä

4.7.2008

Diaarinumero

550/81/2008

Osapuolet

Aktia Sparbank Abp och Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag

Ärende

Godkännande av företagsförvärv; Aktia Sparbank Abp och Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag

Anhängiggörande

Aktia Sparbank Abp (”Aktia”) och Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag (”Veritas”) har 18.6.2008 anmält till Konkurrensverket ett företagsförvärv enligt vilket Veritas fusioneras med Aktia genom en absorptionsfusion.

Parterna och deras affärsverksamheter

Aktia är ett publikt finskt aktiebolag. Aktia bedriver bankverksamhet samt i anslutning därtill, delvis via sina koncernbolag, verksamhet på placeringsfondmarknaden samt livförsäkringsverksamhet. Aktia betjänar främst privatkunder, små och medelstora företag samt företagare. Aktias viktigaste kundkrets utgörs av privatpersoner, vilka erbjuds ett komplett produktsortiment bestående av kassa- och depositionstjänster, bostadslån kombinerat med bostadsförmedling, investeringstjänster såsom investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, placeringsfonder, spar- och livförsäkringar, betalningstjänster och betalkort.

Veritas är ett ömsesidigt finskt skadeförsäkringsbolag. Veritas kunder består av privathushåll, lantbruk samt små och medelstora företag. Veritas erbjuder ett stort urval skadeförsäkringar såsom t.ex. hemförsäkringar, trafikförsäkringar, lagstadgade olycksfallsförsäkringar och lantbruksförsäkringar.

Bedömning av konkurrensinverkan

Den sammanräknade summan av Aktias intäktsposter var år 2007 ca. 437 MEUR. Veritas totala premieinkomster var år 2007 ca. 63 MEUR. Alla Aktias intäktsposter och Veritas premieinkomster år 2007 härstammar från verksamheten i Finland. Eftersom omsättningsgränserna enligt 11 a § lagen om konkurrensbegränsningar överskrids hör arrangemanget till tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsförvärv i lagen om konkurrensbegränsningar.

I anmälan hänvisas angående definieringen av den relevanta marknaden till Europeiska kommissionens beslutspraxis[1], där bankverksamhet har indelats i tre huvudsegment – detaljbankverksamhet, bolagsbankverksamhet och verksamhet på finansieringsmarknaden. Angående försäkringsverksamheten hänvisas i anmälan till Konkurrensverkets beslut i Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suo-mi/Pohjola-Yhtymä Oyj[2], där livförsäkringar och skadeförsäkringar granskades som att primärt tillhöra olika produktsegmenter. Enligt anmälan anses den relevanta geografiska marknaden primärt vara nationell både för bankverksamheten och för försäkringsverksamhet.

Enligt anmälan uppstår det inte någon horisontal överlappning mellan Aktia och Veritas. Ingendera parten har heller en sådan marknadsandel som överstiger 20 % på en marknad som står i ett vertikalt förhållande till en sådan marknad där den andra parten är aktiv.

I anmälan ges dock information angående följande produktsegment: i) allmän bankverksamhet (depositioner, kreditgivning, kreditkort, medelsförvaltning, internationella betalningar, rembourser och rådgivning i samband med transaktioner), ii) förvaltning av placeringsfonder, iii) livförsäkringar och iv) skadeförsäkringar. Parterna bedriver även fastighetsförmedling (Aktia) samt återförsäkring (Veritas) i liten utsträckning.

Enligt anmälan var omfattningen av de relevanta marknaderna och marknadsandelarna år 2007 följande:

Produktsegment Värde 2007 Aktia Veritas
Bankverksamhet 3.400 MEUR 1–10 %
Placeringsfonder 66.000 MEUR 1–10 %
Livförsäkringar 2.800 MEUR 1–10 %
Skadeförsäkringar 3.100 MEUR 1–10 %

Enligt anmälan var Aktias viktigaste konkurrenter år 2007 på marknaden för bankverksamheten Nordea Bank Finland Abp, Pohjola Bank Abp, Sparbanksförbundet, Lokalandelsbankförbundet och Ålandsbanken Abp. Sampo Bank Abp verkar också på marknaden. Aktias viktigaste konkurrenter på marknaden för placeringsfonder var Nordea Bank Finland Abp, OP-Pohjola-Gruppen, Sampo Abp, Evli Bank Abp och Ålandsbanken Abp. Aktias viktigaste konkurrenter på marknaden för livförsäkringar var OP-Livförsäkrings AB, Nordea Livförsäkring Finland Ab, Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola.

Veritas viktigaste konkurrenter på marknaden för skadeförsäkringar var If Skadeförsäkringsbolag Ab, Pohjola Försäkring Ab, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag.

Med tanke på beslutet i ärendet är det inte nödvändigt att exakt definiera den relevanta produktmarknaden eller den geografiska marknaden eftersom inga konkurrensproblem uppstår ens i det fall att marknaden skulle definieras på det mest strikta sättet. Inte heller de marknadsparter till vilka en begäran om utlåtande skickades har meddelat Konkurrensverket om att företagsförvärvet skulle ha några skadliga konkurrensinverkningar.

Beslut

Konkurrensverket godkänner det företagsförvärv genom vilket Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag fusioneras med Aktia Sparbank Abp. Konkurrensverket anser att företagsförvärvet inte skapar eller förstärker någon sådan dominerande ställning som på ett märkbart sätt skulle hindra konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den.

Tillämpade lagrum

Lagen om konkurrensbegränsningar (303/1998, 318/2004) 11 §, 11 a §, 11 b §, och 11 d §.

Sökande av ändring

Enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar får ändring i Konkurrensverkets beslut sökas hos marknadsdomstolen såsom det stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning har bifogats till beslutet.


[1] Europeiska kommissionens beslut IV/M.1029, Merita/Nordbanken, 10.12.1997.

[2] Konkurrensverkets beslut 161/81/04, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi/Pohjola-Yhtymä Oyj, 9.7.2004.