Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.8.2003

Diaarinumero

555/81/2003

Osapuolet

Idec Pharmaceuticals Corporation / Biogen, Inc.

Asian vireilletulo

IDEC Pharmaceuticals Corporation (IDEC) on 23.7.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Biogen, Inc.:ssä (Biogen).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IDEC on amerikkalainen biotekniikkayritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi syöpä-, autoimmuuni- ja tulehdustautilääkkeitä. IDEC:n liikevaihto Yhdysvaltojen ulkopuolella muodostuu rojaltituloista, jotka syntyvät lisenssinsaajien myymistä MabThera -tuotteista ja muista yrityskumppanien maksamista sopimustuloista ja lisenssimaksuista. IDEC:llä ei ole Suomessa lisenssinsaajia, eikä se itse valmista tai myy lääkkeitä Suomessa tai Euroopassa. IDEC saa kuitenkin rojaltituloja F. Hoffmann-La Roche Ltd:ltä, joka myy Suomessa tietynlaisen non-Hodginin-B-solulymfooman hoitoon tarkoitettua MabThera -tuotetta[1].

Amerikkalainen pörssilistattu biotekniikkayritys Biogen kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä. Biogen on keskittynyt neurologian, ihotautien ja reumatologian lääkkeiden kehittämiseen. Biogenilla on Suomessa tytäryhtiö Biogen Finland Oy. Biogen myy Suomessa ainoastaan Hollannissa valmistettavaa multippeliskleroosin (MS-tauti) hoitoon tarkoitettua AVONEX -tuotetta[2]. Biogen myöntää myös lisenssejä tiettyjen lääkkeiden ja diagnostiikkakoesarjojen tarjoamiseen, mutta Biogenilla ei ole lisenssinsaajia Suomessa[3]. Muiden maiden lisenssinsaajat ovat kuitenkin myyneet tuotteita myös Suomeen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IDEC:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 427 miljoonaa euroa. Biogenin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 1 200 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja viittaa hyödykemarkkinoiden määrittelyssä komission oikeuskäytäntöön, jossa määrittelyn lähtökohtana käytetään ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) -luokituksen kolmatta tasoa (ATC-3). Tietyn ATC-3 luokan tuotteilla on yleensä sama käyttötarkoitus eikä niitä voida korvata toisen ATC-3 luokan tuotteilla. Ilmoittaja viittaa maantieteellisten markkinoiden määrittelyssä komission oikeuskäytäntöön, jossa markkinat on toistaiseksi määritelty kansallisiksi[4]. Ilmoittajan mukaan lääkkeiden kuljetuskustannukset ovat alhaiset. Reseptilääkkeiden hintaeroja eri jäsenmaiden välillä aiheuttavat ilmoittajan mukaan muun muassa kansalliset erot lääkekulujen korvausjärjestelmissä.

Biogenin markkinaosuus Suomessa ATC-3 -luokittelun mukaisessa L03A -luokassa (immunostimulantit) on ilmoittajan mukaan [20–25][5] %. Biogenin kilpailijoita mainituilla markkinoilla Suomessa ovat Schering AG Betaferon -tuotteellaan, Serono International S.A. Rebif -tuotteellaan ja Aventis Pharma / Teva Neuroscience, Inc. Copaxone -tuotteellaan.

Kummallakaan kaupan osapuolella ei ole valmistuslaitosta Suomessa. IDEC ei itse myy mitään tuotteita Suomessa tai Euroopassa, eikä sen lisensioima MabThera -tuote kuulu samaan ATC-3 luokkaan kuin Biogenin AVONEX -tuote tai Biogenin lisensioimat tuotteet. Biogenin lisensioimat tuotteet eivät kilpaile myöskään minkään IDEC:n tällä hetkellä kehitteillä olevan tuotteen kanssa eivätkä IDEC:n olemassa olevat ja Biogenin kehitteillä olevat (faasit II ja III) tuotteet kilpaile keskenään. Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole Euroopassa päällekkäisiä tuotteita tai vertikaalista suhdetta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa IDEC Pharmaceuticals Corporation hankkii määräysvallan Biogen, Inc.:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] ATC-3 luokituksen L01X -luokkaan kuuluvan MabThera -tuotteen lisenssinsaajia ovat F. Hoffmann-La Roche Ltd. ja Zenyaku.

[2] ATC-3 luokituksen mukaiseen luokkaan L03A kuuluva AVONEX (interferonibeeta-1a) on tarkoitettu relapsoivan multippeliskleroosin hoitoon ambulatorisilla potilailla.

[3] Biogenin lisenssinsaajia ovat mm. Schering Corporation ja GlaxoSmithKline.

[4] Muun muassa komission päätökset M.1846 Glaxo Wellcome / SmithKline Beecham ja M.2922 Pfizer / Pharmacia.

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.