Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.7.2003

Diaarinumero

559/81/2003

Osapuolet

Fonecta Oy / Tikkacom Oy:n luetteloliiketoiminta

Asian vireilletulo

Fonecta Oy (jäljempänä Fonecta) on 7.7.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii TikkaCom Oy:n (jäljempänä TikkaCom) luetteloliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fonecta harjoittaa hakemistopalveluliiketoimintaa ja toimii numeropalveluiden, puhelinluetteloiden sekä sähköisten hakemistojen tarjoajana. Fonecta tarjoaa asiakkailleen hakemistoratkaisuja operaattorien, internetpalveluntuottajien, portaalien sekä muiden palveluntarjoajien ja yhteisöjen yhteistyökumppanina. Fonectan tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Fonecta Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118. 3i Group plc (jäljempänä 3i) hankki Fonectan keväällä 2002. Tätä ennen Fonectan nimi oli Sonera Info Communications Oy.[1]

TikkaComin toimialana on harjoittaa telepalvelutoimintaa; siihen liittyvää suunnittelua, asennus- ja huoltotoimintaa sekä tuotteiden ja palveluiden kauppaa ja teletoimintaa palvelevaa muuta liiketoimintaa. TikkaComin luetteloliiketoiminta sisältää Joensuun ja sen ympäristökuntien kuluttajien, yhteisöjen, viranomaisten sekä yritysten yhteystiedot painetussa Pohjois-Karjalan puhelinluettelossa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli […][2] miljardia euroa ja hankittavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli puolestaan [alle 5 miljoonaa] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa 3i on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja jakaa Fonectan toiminnan seuraaviin kolmeen segmenttiin: ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin, sähköiset numerohakupalvelut ja numeropalvelut. Ilmoittajan mukaan näistä ainoastaan ensimmäisessä eli ilmoitustilan myynnissä painettuihin puhelinhakemistoihin (valkoiset ja keltaiset sivut, sekä yrityshakemistot) ilmoittajalla ja hankinnan kohteella on keskenään samantyyppistä liiketoimintaa Suomessa.

Edellä kuvatulla ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin -segmentillä Fonectan markkinaosuus on noin 24 % ja hankinnan kohteen alle 1 %. Ilmoittajan mukaan hankinnan kohteen liiketoimintojen päällekkäisyydet ilmoittajan toimintojen kanssa jäävät vähäisiksi. Tästä syystä ilmoittaja katsoo, että edellä mainittua segmenttiä ei tarvitse jakaa tarkemmin kapeampiin osa-alueisiin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fonecta Oy hankkii TikkaCom Oy:n luetteloliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto ei tässä päätöksessä ota kantaa jo myönnettyihin tai jatkossa tarvittaviin poikkeuslupiin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 7.3.2002, dnro 186/81/02.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.