Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.7.2002

Diaarinumero

561/81/2002

Osapuolet

Novo Group Oyj/Major Blue Oy

Asian vireilletulo

Novo Group Oyj (jäljempänä Novo) on 25.06.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Major Blue Oy:ssä (jäljempänä Major Blue).

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Novo on tietotekniikan palveluyritys, joka tuottaa ja markkinoi atk-ohjelmia ja laitteita sekä niihin liittyviä tietoteknisiä palveluja ja harjoittaa niiden tuontia ja vientiä. Novon kolme liiketoimintadivisioonaa ovat infraratkaisut, ohjelmistotuoteratkaisut ja asiakaskohtaiset ratkaisut. Infraratkaisut -divisioonan liiketoiminta koostuu mm. käyttö-, verkko- ja asiantuntijapalveluiden myynnistä sekä laitteiden, järjestelmien ja valmisohjelmistojen lisenssimyynnistä. Ohjelmistotuoteratkaisut -divisioona kehittää, ylläpitää ja markkinoi ohjelmistotuotteita talouden-, henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen sekä viestintään. Asiakaskohtaiset ratkaisut -divisioona tarjoaa kotimaassa laajojen asiakaskohtaisten järjestelmien suunnittelua, toteutusta ja konsultointia. Kyseessä oleva yrityskauppa liittyy Ohjelmistotuoteratkaisut -divisioonaan.

Novon päämarkkina-alue on Suomi. Yhtiön liiketoiminta-alueita Suomessa ovat ohjelmistopalvelut, tietotekniikan käyttö- ja verkkopalvelut sekä laitepalvelut. Yhtiön asiakkaina on mm. telesektorin, matkustus- ja kuljetusalan, teollisuuden, terveydenhuollon sekä kuntien ja valtionhallinnon organisaatioita. Novolla on ulkomaisia tytäryhtiöitä Isossa-Britanniassa, Saksassa, Hollannissa, Virossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Major Blue on pohjoiseurooppalaiseen Resco-konserniin kuuluva tietotekniikkayhtiö. Sen tuotteita ja palveluita ovat asiakkuudenhallinta, palkka-, henkilöstö- ja tiedonkeruujärjestelmät, toiminnanohjaus, sähköinen liiketoiminta ja tuotetiedonhallinta, asiakaskohtaiset projektitoimitukset ja tekniset palvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi. Major Bluella on toimipaikkoja Suomessa ja Ruotsissa.Yhtiön asiakkaat toimivat mm. teollisuus-, kauppa- ja palvelusektoreilla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Novo hankkii kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen määräysvallan Major Bluesta. Novo ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen oikaistu liikevaihto vuonna 2001 oli noin 307 miljoonaa euroa. Major Bluen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen oikaistu liikevaihto vuonna 2001 oli noin 12 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen liikevaihto, johon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaiset määräysvallan hankinnat, on noin [yli 30][1] miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yritysten toiminnanohjaus voidaan ilmoittajan mukaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: talouden, henkilöstön ja toiminnan/tuotannon ohjaukseen. Kyse on erilaisten resurssien (raha, henkilöstö, materiaalit) hallinnasta ja niiden mahdollisimman tehokkaasta ohjauksesta. Ilmoittajan mukaan pääasiassa pienet ja keskisuuret asiakkaat käyttävät kokonaisratkaisuja, joissa sama järjestelmä kattaa kaikki eri osa-alueet. Suuret asiakkaat puolestaan hankkivat eri osa-alueille kullekin parhaiten sopivan ratkaisun ja usein niiden toiminnanohjaus kokonaisuutena koostuu useasta eri tietojärjestelmästä.

Ilmoittajan mukaan kyseessä olevan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan (HRM, Human Resource Management) sekä toiminnanohjauksen (ERP, Enterprise Resource Planning) ohjelmistojärjestelmät.

Henkilöstönohjaus ja toiminnanohjaus ovat yrityksen kokonaistoiminnanohjauksen osia. Henkilöstönohjaus liittyy henkilöstöresursseihin, henkilöstönohjauksen prosesseihin ja niiden hallintaan. Henkilöstönohjauksen prosesseja ovat esimerkiksi palkanlaskenta, vuosilomien ja poissaolojen käsittely, rekrytointi, palvelussuhteiden käsittely, osaamisen ja koulutuksen hallinta sekä viranomaisyhteyksien hoito. Toiminnanohjauksen osalta kyseessä on yrityksen toimialakohtaisiin toimintoketjuihin liittyvä ohjelmistoratkaisu. Tuotannollisessa yrityksessä toiminnanohjauksen prosesseja ovat ostaminen, valmistus, varastointi, myynti, laskuttaminen ja ”after sales” -toiminnot. Tukkukaupassa prosessit liittyvät tavaran välittämiseen tuottajalta asiakkaalle. Julkishallinnon prosesseja ovat puolestaan eri hallintokunnille tapahtuva ostaminen, varastointi ja jakelu.

Ilmoittaja on todennut henkilöstönohjauksen ja toiminnanohjauksen tietojärjestelmätuotteiden olevan toimialariippuvaisia. Lisäksi eri tuotteita tarjotaan eri kokoluokan asiakkaille. Kilpailuvirasto katsoo, ettei kilpailuvaikutusten arvioimiseksi kyseessä olevassa tapauksessa ole kuitenkaan tarpeen tarkastella ohjelmistojärjestelmien markkinoita erikseen toimialoittain ja edelleen toimialojen asiakkaiden koon mukaisesti. Virasto on arviossaan ottanut huomioon mm. tarjonnan korvattavuuden ja sen, ettei kapeimmankaan markkinamäärittelyn mukainen tarkastelu olennaisesti muuta keskittymän markkinavoimaa koskevaa arviota. Keskittymälle ei synny kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaista markkina-asemaa kapeimmankaan markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Asiakkuudenhallinnan (CRM, Customer Relationship Management) ohjelmistojärjestelmät ovat edellä mainittuja markkinoita täsmentymättömämmät. Ilmoittajan mukaan osa toimijoista lukee CRM-ohjelmistojärjestelmät edelleen kiinteäksi osaksi yrityksen yleisempää toiminnanohjausta, yleensä osaksi ERP-ohjelmistojärjestelmiä. CRM-ohjelmistoja voidaan kuitenkin myydä erikseen asiakkuuden hallintaan. Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi CRM-ohjelmistojärjestelmien markkinoita tarvitse määritellä täsmällisesti.

Maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan kunkin edellä mainitun ohjelmistojärjestelmän – HRM, ERP ja CRM – osalta kansalliset. Markkinamäärittelyyn vaikuttavat kansallisen lainsäädännön ja mm. työehtosopimusten asettamat vaatimukset sekä ohjelmistojärjestelmien kieli.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, sillä merkittäviä kilpailuongelmia ei synny minkään edellä mainitun markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Ilmoittajan mukaan sekä Novo että Major Blue toimivat HRM-, ERP- ja CRM-ohjelmistojärjestelmien markkinoilla.

Ilmoittajan arvion mukaan HRM-ohjelmistojärjestelmien markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2001 oli noin [yli 40] miljoonaa euroa, josta Novon markkinaosuus oli noin [25–35] % ja Major Bluen noin [5–15] %. Markkinoilla olevia tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. TietoEnator Oyj, SAP Finland Oy, WM-Data Consulting Oy, Affecto Oy ja Visma Software Oyj.

Keskittymällä on viraston arvion mukaan vahva asema HRM-ohjelmistojärjestelmien markkinoilla, sekä järjestelmien kokonaismarkkinoilla että toimialoittain tarkasteltuna. Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan keskittymän markkinaosuudet voivat tietyillä toimialoilla olla kokonaismarkkinoiden osalta esitettyjä osuuksia suuremmat. Major Bluella on vahva asema erityisesti rakennusteollisuuden palkkahallinnon järjestelmissä, joita se on kehittänyt yhteistyössä suurimpien rakennusliikkeiden kanssa. Viraston arvion mukaan yrityskauppa ei kuitenkaan merkittävästi muuta markkinatilannetta tältä osin. Keskittymä ei Kilpailuviraston selvityksen mukaan johda kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetun aseman syntymiseen tai vahvistumiseen. HRM-ohjelmistojärjestelmien markkinoilla on kilpailijoita, jotka tarjoavat tai pystyvät tarjoamaan ohjelmistojärjestelmien asiakkaille samanlaisia hyödykkeitä kuin keskittymä.

Ilmoittajan arvion mukaan ERP-ohjelmistojärjestelmien markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2001 oli noin 200 miljoonaa euroa, josta Novon markkinaosuus oli noin [5–10] % ja Major Bluen alle 1 %. Markkinoilla olevia tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. TietoEnator Oyj, SAP Finland Oy, Oracle Finland Oy, Visma Software Oyj ja Intentia Oy.

Ilmoittaja arvioi CRM-ohjelmistojärjestelmien markkinoiden kokonaisarvoksi Suomessa vuonna 2001 noin 50 miljoonaa euroa, josta Novon markkinaosuus millä tahansa määrittelyllä oli [alle 5] % ja Major Bluen noin [alle 5] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei siten synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomessa.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan Resco AB (publ) (jäljempänä Resco) ja Tytäryhtiöt[2] ovat sitoutuneet olemaan […] ajan yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta lukien joko suoraan tai epäsuorasti kilpailematta Major Bluen HRM-, ERP- ja CRM-tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden kanssa siinä laajuudessa ja sellaisina kuin nämä tuotteet ja palvelut ovat Major Bluen toimesta Suomessa kehitettyjä, edustettuina, markkinoituna ja myytynä sopimuksen allekirjoitushetkellä. SAP:iin liittyviä Rescon, Tytäryhtiöiden tai niiden konserniyhtiöiden liiketoimintoja ei kuitenkaan pidetä kilpailukieltoa rikkovina toimina.

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa, jonka mukaan Resco ja Tytäryhtiöt ovat sitoutuneet olemaan […] ajan yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta lukien joko suoraan tai epäsuorasti rekrytoimatta tai muutoin houkuttelematta yrityskauppasopimuksen liitteessä 8 mainittuja avainhenkilöitä palvelukseensa. Rescon ja sopimuksen liitteessä 9 mainittujen henkilöiden välisiä järjestelyjä ei pidetä rekrytointikieltolausekkeen rikkomisena.

Myyjille asetettua kilpailukieltoa ja rekrytointikieltoa voidaan pitää välttämättöminä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Kilpailukieltoa voidaan sisältönsä sekä alueellisen ja ajallisen ulottuvuutensa osalta pitää kohtuullisena. Rekrytointikieltoa voidaan ajallisen ulottuvuutensa osalta pitää kohtuullisena. Rekrytointikiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa kuitenkin, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti kielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja kohdistua vain kaupan kohteen johto- ja avainhenkilöihin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Novo Group Oyj hankkii määräysvallan Major Blue Oy:ssä.

Kilpailuvirasto hyväksyy kaupan liitännäisrajoituksena ilmoittajan esittämän kilpailukiellon. Kilpailuvirasto hyväksyy kaupan liitännäisrajoituksena rekrytointikiellon edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Yrityskauppasopimuksessa (Share Acquisition Agreement between Resco AB (publ), Dataform Oy, Toneco Oy, Sector Oy, Animated Images Sweden AB, and Novo Group Oyj) ilmoitetut, myyjinä olevat tytäryhtiöt.