Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.7.2006

Diaarinumero

561/81/2006

Osapuolet

OKO Venture Capital Oy / Top-Sport Oy

Asian vireilletulo

OKO Venture Capital Oy (”OKO Venture Capital”) on 7.7.2006 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Top-Sport Oy:ssä (”Top-Sport”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

OKO Venture Capital on OKO Pankki Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja osa Osuuspankkiryhmää. OKO Venture Capital harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ja hallinnoi pääomarahastoja. OKO Venture Capitalin sijoitustoiminnan painopiste on pk-yritysten omistusjärjestelyjen ja kasvun rahoituksessa. OKO Venture Capital hallinnoi yhteensä 93 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja. Yhtiö on tehnyt sijoituksia yli 50 yritykseen, joista aktiivisina sijoituskohteina on sen hallinnoimissa rahastoissa yli 20 yritystä.

Top-Sport on urheilutavaroiden vähittäiskauppaa, maahantuontia ja valmistuttamista harjoittava osakeyhtiö, jonka omistaa kokonaisuudessaan yksityishenkilö Pekka Eräjää. Top-Sport -ketjuun kuuluu 23 myymälää 20 paikkakunnalla. Myymälöistä viisi toimii franchise-liiketoimintamallilla. Top-Sportin tuotteisiin kuuluvat urheilujalkineet ja -tekstiilit sekä eri urheilulajeissa käytettävät välineet, laitteet ja tarvikkeet. Yhtiön toiminta perustuu yhteistyöhön maailman urheilukaupan suurmerkkien kanssa. Top-Sportin valikoimaan kuuluu lisäksi paljon kansainvälisiä ja kotimaisia merkkituotteita sekä kansainvälisiä yksinmyyntimerkkejä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Osuuspankkiryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli 1,414 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [yli 20 miljoonaa][1] euroa. Top-Sportin liikevaihto 28.2.2006 päättyneellä tilikaudella oli noin 29 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on antanut tietoja urheilutavaroiden vähittäiskaupan markkinoista ja urheilutavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoista. Relevanttien markkinoiden määrittelyn osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston aikaisempaan ratkaisukäytäntöön[2], jossa on todettu relevanttien maantieteellisten markkinoiden olevan sekä urheilutavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden että urheilutavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden osalta Suomen laajuiset. Urheilutavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden osalta ilmoittaja toteaa, että on mahdollista argumentoida maantieteellisesti kansallisia laajempien markkinoiden puolesta muun muassa sillä perusteella, että kansainväliset tavarantoimittajat toimivat myös operatiivisesti kansainvälisesti.

Ilmoittajan mukaan urheilutavaroiden kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 912 miljoonaa euroa. Huomioitaessa ainoastaan urheilutavaroiden erikoisliikkeet kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 715 miljoonaa euroa. Top-Sportin markkinaosuus urheilutavaroiden erikoisliikkeissä, tavarataloissa ja marketeissa myydyistä urheilutavaroista oli vuonna 2005 noin 4 %. Mikäli huomioon otetaan ainoastaan urheilutavaroiden erikoisliikkeet, Top-Sportin markkinaosuus vuonna 2005 oli vajaat 6 %. Osuuspankkiryhmällä ei ole urheilutavaroiden vähittäismyyntitoimintaa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa OKO Venture Capital Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Top-Sport Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös Dnro 1046/67/2000, annettu 17.8.2001.