Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.7.1999

Diaarinumero

562/81/1999

Osapuolet

MB Equity Partners Oy / Suomen Gallup Oy – Finska Gallup Ab

Asian vireilletulo

MB Equity Partners Oy (MB) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 24.6.1999 määräysvallan hankinnan Suomen Gallup Oy:ssä ja sen yritysryhmään kuuluvissa yrityksissä. MB esittää, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksytään myyjää koskeva viiden vuoden kilpailukielto koskien kaupan kohteen nykyistä liiketoimintaa. Kilpailukiellon maantieteellistä ulottuvuutta ei ole rajattu.

Yrityskauppa toteutetaan Certen Invest Oy holding-yhtiön avulla. Certen Investin osakkeiden omistajiksi tulevat MB Equity Fund Ky (40 %) ja Suomen Gallup, ATK-alan Tutkimuskeskus Oy (johto, joka hankkii 40 % Certenin osakkeista) sekä Kannatusyhdistys (20 %). Määräysvaltaa osakassopimuksen perusteella Suomen Gallupissa tulee käyttämään sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy, joka puolestaan kuuluu Leonia Pankki Oyj:n konserniin. Leonia-ryhmään kuuluvat yritykset eivät toimi samoilla markkinoilla Suomen Gallupin kanssa.

MB kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään, johon kuuluvien yritysten liikevaihto oli vuonna 1998 lähes 10 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto oli viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaan noin 167 miljoonaa markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

MB toimii Leonian sijoitusyhtiönä. Mikään Leonian yritysryhmään kuuluva yritys ei toimi samalla toimialalla Gallup-ryhmään kuuluvien yritysten kanssa. Gallup-ryhmän yritykset tekevät markkina- ja mielipidetutkimuksia. Gallup-ryhmä on liikevaihdoltaan suurin markkina- ja mielipidetutkimuksia tekevä yritys Suomessa.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin niin, että liitännäisrajoituksena hyväksyttävä kilpailukielto koskee vain sitä maantieteellisellä aluetta, jolla kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin sopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.