Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.7.2002

Diaarinumero

563/81/2002

Osapuolet

USA Interactive / Interval Acquisition Corp

Asian vireilletulo

USA Interactive (jäljempänä USA Interactive) on 19.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelystä, jossa se sulautumisessa hankkii Interval Acquisition Corp:in (jäljempänä Interval) osake-enemmistön.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

USA Interactive, entinen USA Networks, Inc. on Delawaresta Yhdysvalloista kotoisin oleva yhtiö, jonka toimialaan kuuluvat lipunmyynti, matkanvaraus, sähköinen kauppa, telepalvelut ja muut interaktiiviset kaupankäyntipalvelut. Yhtiön maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 4,2 miljardia euroa.

Interval on Delawaresta Yhdysvalloista kotoisin oleva yhtiö, jolla on konserniyhtiö Suomessa, Interval International Finland Oy (jäljempänä Interval Finland). Intervalin toimialan muodostavat aikaosuuksien (timeshare) ja niiden vaihtopalveluiden tarjoaminen aikaosuuden omistaville jäsenille. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli [yli 25 miljoonaa euroa][1]

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Interval International Limitedin ja Interval Finlandin välisen palvelusopimuksen mukaan Interval Finlandin toimialaan kuuluvat mm. myynninedistämis- ja mainospalvelut sekä Suomessa asuvien Interval Exchange-ohjelman nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden pyyntöjen käsitteleminen ja toteuttaminen. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla tai niiden yritysryhmillä ei ilmoitusvelvollisen mukaan ole päällekkäistä toimintaa Suomessa. ”The European Timeshare Industry in 2001” – tutkimuksen mukaan Intervalin osuus Suomen aikaosuusvaihtomarkkinoista on [alle 75 %]. Ilmoittajan mukaan arvio Intervalin markkinaosuudesta Suomessa siihen liittyneiden vapaa-ajankohteiden lukumäärän perusteella ei kuitenkaan vapaa-ajankohteiden kaksoisjäsenyydestä johtuen kuvaa markkinoita totuudenmukaisesti. Ilmoittajan mukaan monilla suomalaisilla vapaa-ajankohteilla on kaksoisjäsenyys sekä Intervaliin että sen tärkeimpään kilpailijaan RCI:hin suurimman osan vapaa-ajankohteista ollessa tosiasiassa RCI:n käytössä. Ilmoittaja pitää aikaosuusasuntojen tai vaihtoehtoisesti yksittäisten jäsenten lukumäärään perustuvaa markkina-analyysia totuudenmukaisempana. Tällöin Intervalin markkinaosuus ilmoittajan mukaan on [alle 20 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjäosapuolet (Willis Stein & Partners, BancBoston Investments Inc., The Northwestern Mutual Life Insurance Company sekä First Union Merchant Banking 1998, LLC) eivät […] sulautumista seuraavana vuotena harjoita sellaista liiketoimintaa, jossa he tarjoaisivat aikaosuuksien vaihtopalveluja aikaosuuksien omistajille tai aikaosuusasuntoyrittäjille.

Ilmoittaja katsoo kilpailukiellon olevan tärkeä, koska ostajalle siirtyy kaupan kohteen osana keskeistä alan tuntemusta alalta, jossa ostaja ei ole itse ennen ollut aktiivinen. Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa edelleen sillä, että ostaja saa lisäksi haltuunsa keskeistä teknistä taitotietoa, joka liittyy liiketoiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömiin tietoteknisiin ja tiedonhallintajärjestelmiin. Ilmoittajan mukaan tämän tietämyksen merkitys ei lakkaa vaikuttamasta ainakaan […] vuoden sisällä. Ilmoittajan mukaan myyjätaho voisi ilman kilpailukieltoa tietämystään hyväksikäyttäen vielä usean vuoden kuluttua aloittaa tehokkaan kilpailun ostajan kanssa ja siten tuhota kohteen taloudellisen arvon ennen kuin ostaja on kunnolla saanut kohteen toiminnan vakiintumaan omassa organisaatiossaan.

Kilpailuvirasto hyväksyy aiemman käytäntönsä mukaisesti yrityskaupan liitännäisrajoituksena kaupan osapuolina toimiville myyjille asetetun kilpailukiellon kolmen vuoden pituisena. Kilpailuvirastolle ei ole esitetty riittäviä perusteita tätä pidemmälle kilpailukiellolle. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa USA Interactive sulautumisessa hankkii Interval Acquisition Corp:in osake-enemmistön. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy sulautumissopimuksessa esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.