Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.6.2009

Diaarinumero

564/14.00.10/2009

Osapuolet

Tieto Oyj / TKP Tieto Oy

1 Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Tieto Oyj / TKP Tieto Oy

2 Asian vireilletulo

Tieto Oyj (”Tieto”) on 11.6.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan TKP Tieto Oy:stä (”TKP”).

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Sen toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut sekä niihin liittyvät tehtävät. Päämarkkinoillaan Pohjois-Euroopassa, Saksassa ja Venäjällä Tieto keskittyy suuriin ja keskisuuriin organisaatioihin. Tiedon osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa.

TKP on Tieto Oyj:n, Eläketurvakeskuksen, Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen yhdessä omistama työeläke- ja vakuutustietojärjestelmiin erikoistunut suunnitteluyhtiö, joka tarjoaa tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutus- sekä muita tietotekniikan asiantuntijapalveluja. Sen toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut sekä niihin liittyvät tehtävät.

4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tiedon maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli 1865,7 miljoonaa euroa, josta kertyi Suomesta 853 miljoonaa euroa. TKP:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli 31,8 miljoonaa euroa, [josta yli 20 miljoonaa euroa kertyi Suomesta][1]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on toimittanut markkinatietoja sekä ETA:n laajuisista että kansallisista yleisistä IT- ja finanssitoimialan IT-palvelumarkkinoista. Ilmoittajan mukaan kyseessä ovat vähintään ETA:n laajuiset yleisten tietoteknisten palveluiden markkinat. Ilmoittajan mukaan kilpailuoikeudellisesti relevantteja markkinoita ei enää nykyisin voida määritellä toimialakohtaisesti eikä asiakasyritysten koon perusteella, johtuen mm. siitä, että suuret IT-palvelutoimittajat toimivat nykyisin kaikilla IT-palvelusektoreilla toimialasta ja yrityskoosta riippumatta. Ilmoittajan mukaan Suomen yleisten IT-markkinoiden koko myynnin arvolla mitaten oli vuonna 2008 noin [3] miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [20–30] prosenttia. Suomen finanssitoimialan IT-palvelumarkkinoiden vastaava luku oli noin [800–1000] miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [30–35] prosenttia. Vastaavilla ETA:n laajuisilla markkinoilla osapuolten markkinaosuus olisi järjestelyn jälkeenkin [alle 5] prosenttia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi päätellä, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

5 Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tieto Oyj hankkii yksinomaisen määräysvallan TKP Tieto Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

7 Suutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.