Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.7.2002

Diaarinumero

564/81/2002

Osapuolet

Mehiläinen Oy / Lääkäriasema Hertan liiketoiminta

Asian vireilletulo

Mehiläinen Oy (jäljempänä Mehiläinen) on 24.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii Lääkäriasema Hertan liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Mehiläisen toimialana on kattavien lääketieteellisten palveluiden tarjoaminen. Se tarjoaa mm. kaikkien tärkeimpien lääketieteen erikoisalojen palveluita, kirurgisia palveluita, sairaala-, työterveys- ja kuvantamispalveluita sekä kliinisiä laboratoriopalveluita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli yli 52 miljoonaa euroa. Mehiläinen on syntynyt Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautumisen seurauksena, ja siinä yhteistä määräysvaltaa käyttävät pääomasijoitusyhtiö CapMan Capital Management Oy (jäljempänä CapMan) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (jäljempänä Sitra).

Lääkäriasema Hertta on avoterveydenhuollon palvelujen tuottaja erikoislääkäripalveluiden, joukkoseulontatutkimusten (lähinnä mammografioiden), yksittäisten mammografia-, ultraääni- ja tähystystutkimusten, laboratoriopalveluiden (vain näytteenottojen) sekä yksinkertaisempien lääketieteellisten toimenpidepalveluiden aloilla. Lääkäriasema Hertta harjoittaa toimintaansa Kuopiossa ja sen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 900 000 euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mehiläisen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. CapMan ja Sitra ovat hankkineet määräysvallan Mehiläisessä marraskuussa 2000[1]. Lääkäriasema Hertan liikevaihtoon luetaan siten Mehiläisen ja siinä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Koska näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Mehiläisellä on toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi Turussa, Vaasassa ja Kuopiossa. Lääkäriasema Hertan johto pitää maantieteellisenä markkina-alueenaan noin 100 km:n sädettä Kuopion kaupungista sekä joukkoseulonnassa että yksittäisissä potilaissa ja arvioi kyseisen alueen sairaan- ja terveydenhoitopalveluiden markkinat rahamääräisesti noin 1 miljardiksi euroksi. Lääkäriasema Hertan markkinaosuus toiminta-alueellaan on ilmoittajan mukaan alle 15 % kaikissa muissa sen tarjoamissa palveluissa paitsi joukkoseulontatutkimuksissa sekä yksittäisissä mammografia-, ultraääni- ja tähystystutkimuksissa. Näillä osa-alueilla Lääkäriasema Hertan markkinaosuudet verrattuna kaikkiin palvelujen tarjoajiin ovat ilmoittajan mukaan noin 40–70 %.

Mehiläinen omistaa Kuopiossa toimivan Lääkärikeskus Säveri Oy:n, jonka toiminnan painopiste ilmoittajan mukaan on työterveyshuollossa, kun taas Lääkäriasema Hertan toiminnan painopiste muodostuu joukkoseulontatutkimuksista. Ilmoittajan mukaan päällekkäistä toimintaa on lääkärivastaanottojen ja Lääkäriasema Hertan laboratoriotoimintojen aloilla. Ilmoittajan mukaan Mehiläisen ja Lääkäriasema Hertan päällekkäisten toimintojen yhteenlasketut markkinaosuudet ovat alle 15 %. Ilmoittaja katsoo, ettei joukkoseulontatutkimusten tarjoajan omistajan muutos muuta kilpailutilannetta, koska tällaista toimintaa ilmoittajan mukaan Mehiläisellä ei ole. Lisäksi ilmoittaja toteaa, että Kuopion talousalueella on useita toimijoita kaikilla Lääkäriasema Hertan toimialoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jolla Mehiläinen Oy hankkii Lääkäriasema Hertan liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 22.12.2000, dnro 1024/81/2000.