Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.8.2002

Diaarinumero

567/81/2002

Osapuolet

3i Group plc / Paper-Pak Products, Inc

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 13.8.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 3i Group plc (jäljempänä 3i Group) hankkii Paper-Pak Products, Inc:in (jäljempänä Paper-Pak) liiketoiminnan sekä tämän kymmenen tytäryhtiön osakekannat. Kaikki Paper-Pakin varat sekä määräysvalta liiketoimintaa harjoittavissa tytäryhtiöissä siirtyy yrityskaupassa ostajalle. Yrityskaupan toteuduttua myyjä Paper-Pak ei ilmoittajan mukaan jatka liiketoimintaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Isobritannialainen 3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. 3i Groupin investoinnit kattavat laajan skaalan erilaisia yrityksiä ja toimialoja. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös yhtiön ulkopuolisia varoja.

Yhdysvaltalainen Paper-Pak valmistaa ja markkinoi aikuisten pidätyskyvyttömyyteen (inkontinenssi) liittyviä tuotteita, jotka palvelevat pääasiassa laitoshoidon tarpeita. Paper-Pak toimii maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö Paper-Pak Finland Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen määräysvallan hankinnan ja 2 kohdan mukaisen liiketoiminnan hankinnan yhdistelmä, sillä 3i Group hankkii järjestelyssä Paper-Pakin koko liiketoiminnan sekä sen liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakekannat. 3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2002 päättyneellä tilikaudella oli noin […][1] euroa. Paper-Pakin liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli […] euroa. Yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (4064/89) mukaiset liikevaihtorajat eivät ylity, sillä hankinnan kohteen liikevaihto ei ylitä 25 miljoonaa euroa kolmessa eri EU:n jäsenvaltiossa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Hankinnan kohde Paper-Pak valmistaa ja markkinoi kertakäyttöisiä aikuisten inkontinenssituotteita. Paper-Pak palvelee pääasiassa terveydenhuoltoalan laitoshoidon sektoria. Yhtiö myy maailmanlaajuisesti täydellisen tuotevalikoiman aikuisten inkontinenssituotteita, kuten alushousunsuojia, suojalakanoita, inkontinenssitarvikkeita, pyyheliinoja ja ihonhoitotuotteita. Suomessa Paper-Pak myy kuitenkin ainoastaan alushousunsuojia, suojalakanoita ja pehmusteita. […]

Ilmoittajan arvion mukaan aikuisten inkontinenssituotteiden myynnin arvo Suomessa on [yli 10] miljoonaa euroa, josta Paper-Pakin markkinaosuus on [15–25] %. Oy SCA Hygiene Products Ab on markkinajohtaja [yli 60] %:n markkinaosuudella. Fennomedical Oy Fennolabin markkinaosuus on ilmoittajan arvion mukaan noin [10–20] %. 3i Groupilla ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja Paper-Pakin kanssa. Ilmoittajan mukaan järjestelyllä ei ole myöskään vertikaalisia tai monialavaikutuksia.

[…].

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii Paper-Pak Products, Inc:in liiketoiminnan sekä tämän kymmenen tytäryhtiön osakekannat. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annetun lain 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.