Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.7.2002

Diaarinumero

568/81/2002

Osapuolet

Hewlett-Packard Oy / osa Sonera Juxto Oy:n datacenter toiminnoista

Asian vireilletulo

Hewlett-Packard Companyyn (jäljempänä HP) kuuluva Hewlett-Packard Oy on 28.6.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii osan Sonera Juxto Oy:n (jäljempänä Sonera Juxto) datacenter toiminnoista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HP on kansainvälinen johtava tietojenkäsittely- ja kuvankäsittelyratkaisujen ja -palvelujen toimittaja. HP ja Compaq Computer Corporation (jäljempänä Compaq) yhdistyivät 3.5.2002 ja yhdistymisen seurauksena Compaqista tuli HP:n tytäryhtiö. Uuden HP:n pääliiketoimintaryhmiin kuuluvat: Personal Systems (pöytäkoneet, työasemat, kannettavat tietokoneet ja uudet teknologiat), Imaging & Printing (tulostuslaitteet kuluttajille ja yrityskäytöön, kopiokoneeet, faksit, digitaalinen kuvankäsittely), Enterprise Systems (palvelimet, tietovarastointiratkaisut, ohjelmistot, sovellukset) ja HP Services (asiakastuki, ulkoistetut palvelut, konsultointi ja järjestelmien integrointi, verkonhallinta).

Sonera Juxto on Sonera Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja sekä kiinteisiin että langattomiin verkkoihin ja ohjelmistoja business-sovelluksista toimisto-ohjelmistoihin. Sonera Juxto harjoittaa ASP (Application Service Provider eli sovelluspalvelujen tarjoaminen) liiketoimintaa, jossa yritysasiakas vuokraa sovelluspalvelun tarjoajalta sovellusten käyttöoikeuden pakettina, johon sisältyy sovelluksien lisäksi sovellusten ja palveluiden kehittäminen, ylläpito ja päivitys. ASP- palveluntarjoaja ylläpitää järjestelmiä ja tarjoaa asiakkaalle palvelukokonaisuuden, kehittää sitä ja tarjoaa asiakastuen. Sovellusten käyttöönotto ja käyttö tapahtuvat Internetin kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Uuden HP-konsernin liikevaihto (fuusion jälkeen) tilikaudella 2001 on noin 88,46 miljardia euroa. Hankinnan kohteelle identifioitavissa oleva kustannusperusteinen liikevaihto on noin [ ][1] miljoonaa euroa. Sonera Juxton liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa HP on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Transaktio on osa osapuolten välistä laajempaa yhteistyösopimusta. Järjestelyssä ulkoistettavia toimintoja hoidetaan Suomessa ja hankinnan kohteeseen sisältyvät muun muassa kaikki Sonera Juxton kyseiseen palvelutoimintaan liittyvät käyttöomaisuuserät sekä palvelutoimintaa hoitavien Sonera Juxton työntekijöiden työsopimukset. Ilmoittajan mukaan nyt toteutettava liiketoiminnan hankinta liittyy pääasiallisesti tietotekniikan hallinnointipalvelumarkkinoihin (IT management services) eli tietotekniikan ulkoistamismarkkinoihin. Tietotekniikan ulkoistamisessa palvelutuottaja ottaa hoitaakseen osan asiakkaan tietotekniikkainfrastruktuurista ja siihen liittyvistä palveluista, joihin tyypillisesti sisältyvät asiakkaan palvelimien, työasemien, tietoliikenneverkon ja tietokonesovellusten hallinnointi sekä infrastruktuurin ja sovellusten tuki- ja huoltopalvelut. Ilmoittajan mukaan HP:n markkinaosuus tietotekniikan hallinnointipalvelumarkkinoilla Suomessa on vähäinen ja markkinat ovat kilpaillut.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei Kilpailuviraston arvion mukaan aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hewlett-Packard Oy hankkii osan Sonera Juxto Oy:n datacenter toiminnoista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto poistettu liikesalaisuutena.