Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.1.2003

Diaarinumero

569/81/2002

Osapuolet

HK Ruokatalo Oyj / Koiviston Teurastamo Oy

Asian vireilletulo

HK Ruokatalo Oyj on 27.12.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa HK Ruokatalo Oyj hankkii määräysvallan Koiviston Teurastamo Oy:ssä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HK Ruokatalo Oyj (HK) on lihan hankintaa, teurastusta, liha- ja siipikarjatuotteiden valmistusta, jalostusta ja myyntiä harjoittavan konsernin emoyhtiö. HK:n merkittävin omistaja on LSO Osuuskunta. Konsernin toiminta jakaantuu raaka-aineryhmään, tuotantoryhmään, kaupalliseen ryhmään, Broilertalo Oy:öön ja Baltia-ryhmään. Tytäryhtiö LSO Foods Oy vastaa kotimaan sian- ja naudanlihan hankinnasta ja Broilertalo Oy harjoittaa siipikarjanlihan hankintaa ja valmistusta. HK -konserniin kuuluu lisäksi AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg Virossa, sekä A/s Rigas Miesnieks Latviassa. HK:n tunnetuimmat tuotemerkit kotimaassa ovat HK, Popsi ja Kariniemen.

HK:lla on yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Nautateurastusyhteistyö[1] Atria -konsernin kanssa kattaa HK:n nautojen teurastuksen ja leikkuun Atrian Kauhajoen teurastamolla. Atrian ja HK:n yhteisyritys Best-In Oy[2] harjoittaa lemmikkieläinruokatuotantoa. HK -konsernin hankintayhtiö LSO Foods Oy ja Atrian osakkuusyhtiö A-Tuottajat Oy perustivat vuonna 2002 Finnpig Oy -nimisen yhteisyrityksen kehittämään eläinaineksen jalostusta ja risteytystoimintaa. HK:lla on lisäksi Pouttu Oy:n kanssa nautojen hankintaa, teurastusta ja leikkuuta harjoittava yhteisyritys Pouttu Foods Oy.

Koiviston Teurastamo Oy (Koivisto) on sianlihan hankintaan ja teurastukseen erikoistunut yhtiö Mellilässä. Koivisto harjoittaa kotimaassa raaka-ainekauppaa alan tukkuliikkeiden ja teollisuuden kanssa. Yhtiön hankinta-alue on [Etelä-Suomi][3].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

HK -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 585 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen vastaava liikevaihto oli noin 35 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa sian- ja naudanlihan hankinnassa, porsaiden ja vasikoiden eläinvälityksessä, sianlihan teurastuksessa ja sian- ja naudanlihan myynnissä liha- ja rehuteollisuudelle. Vertikaalisessa suhteessa olevana relevanttina hyödykemarkkinana voidaan pitää sianlihan rahtiteurastusmarkkinoita ja lihapitoisten einesten ja valmisruokien valmistusmarkkinoita.

Teurastamoiden sianlihan hankinta Suomessa perustuu pääosin sopimustuotantoon, jolla turvataan teurastamon laadulliset ja määrälliset tarpeet tuotannon ja markkinoinnin suunnittelussa. Hankintahinta määräytyy markkinatilanteen mukaan. Sianlihan keskihinta vuonna 2001 oli noin 1,50 euroa/kilo[4]. Ilmoittajan mukaan Suomessa on noin 4 000 rekisteröityä sikatilaa. Sikatiheys on suurin Lounais-Suomessa. Tuotannosta 80 % syntyy Lounais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikkoseudulla. Sianlihan tuotannon kokonaismäärä Suomessa vuonna 2001 oli Elintarviketieto Oy:n tilaston mukaan 175,8 miljoonaa kiloa ja tuotannon toteutunut myyntiarvo[5] oli 263,7 miljoonaa euroa. Kotimaisen tuotannon ja tuonnin yhteismäärä ylittää kotimaisen kulutuksen.

HK on Suomen suurin sianlihan käsittelijä. Konsernin oma sianlihan hankinta Suomesta vuonna 2001 oli noin [50–70] miljoonaa kiloa. Koivisto on sianlihan teurastuksen osalta Suomen kolmanneksi suurin teurastamo, jonka oma sianlihan hankinta vuonna 2001 oli noin [10–14] miljoonaa kiloa. HK:n osuus Suomen sianlihan hankintamarkkinoista vuonna 2001 oli noin [kolmannes]. Koiviston vastaava osuus oli noin [6–8] %. Osapuolten merkittävin kilpailija on Atria Oyj. Muita merkittäviä kilpailijoita ovat Pouttu Oy, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, Saarioinen Oy ja Oy Snellman Ab. Kilpailuviraston kolmansilta markkinaosapuolilta vastaanottamien lausuntojen mukaan tuontilihaa pidetään ainakin jossain määrin vaihtoehtona kotimaiselle lihalle, etenkin mahdollisessa hinnankorotustilanteessa. Tuonnin osuus sianlihan hankinnan kokonaismarkkinoista oli noin 10 % vuonna 2001. Vaikka tuonnin osuus kulutuksesta ei olekaan kovin suuri, ilmoittaja sekä osa lausunnonantajista katsovat tuonnin määräävän myös kotimaisen raaka-aineen hintatason, jolloin lihan hinnat eivät merkittävästi poikkea EU -maiden hintatasosta. Alalla on lisäksi tavallista käyttää useampaa raaka-aineen toimittajaa.

Naudanlihan tuotannon kokonaismäärä Suomessa vuonna 2001 oli 89,8 miljoonaa kiloa. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu osuus Suomen naudanlihan hankintamarkkinoista vuonna 2001 oli alle 20 %. Koiviston hankkimien nautojen teurastus tapahtuu ostopalveluna Paimion Teurastamo Oy:ltä ja Lahtiteurastamo Oy:ltä.

Ilmoittajan mukaan porsaiden välityksen kokonaismäärä[6] oli yli miljoona kappaletta vuonna 2001. HK:n osuus porsasvälityksestä oli noin [kolmannes] ja Koiviston vastaava luku oli [noin 5] %. Osapuolten kilpailijoita porsaiden välitysmarkkinoilla ovat Atria Oyj, Pouttu Oy, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, Saarioinen Oy ja Oy Snellman Ab. Ilmoittajan mukaan vasikoiden välityksen kokonaismäärä oli yli sata tuhatta kappaletta vuonna 2001. Osapuolten yhteenlaskettu osuus tästä on noin 10 %. Vasikoiden välitysmarkkinoilla merkittävin toimija on Atria Oyj.

Ilmoittajan arvion mukaan sianlihan myynnin määrä lihateollisuudelle ja tukuille vuonna 2001 oli 55 miljoonaa kiloa. HK:n osuus kokonaismarkkinasta on ilmoittajan mukaan noin [15–20] %. Koiviston osuus on puolestaan noin [viidennes]. Merkittävin kilpailija on Atria. Muita varsin tasavahvoja kilpailijoita näillä markkinoilla ovat Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, Pouttu Oy, Oy Saarioinen Ab ja Snellman Oy. Ilmoittajan mukaan naudanlihan myynnin määrä lihateollisuudelle ja -tukuille vuonna 2001 oli 25 miljoonaa kiloa. Osapuolten yhteinen markkinaosuus on alle 10 %.

Osapuolten yhteinen markkinaosuus sianlihan syötävien sivutuotteiden myynnistä lihateollisuudelle ja -tukuille oli [35–45] %. Vastaava osuus naudanlihan sivutuotteiden osalta oli [10–15] %. Merkittävin kilpailija on Atria Oyj.

Rehuteollisuudelle toimitettavien sivutuotteiden (teurasjätteiden) myynnin määrä oli ilmoittajan arvion mukaan 50 miljoonaa kiloa ja osapuolten markkinaosuus vuonna 2001 oli noin [viidennes]. Lisäksi teurastamot toimittavat teurasjätteitä teurasjätteen käsittelylaitoksille Honkajoki Oy:lle ja Findest Protein Oy:lle. Ilmoittajan arvion mukaan toimitusten kokonaisvolyymi oli noin [55–75] miljoonaa kiloa vuonna 2001. Teurastamoille ei kerry tuloa näistä toimituksista.

Osapuolten arvion mukaan sikojen rahtiteurastusmarkkinan arvo oli noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2001. Koiviston osuus arvioidusta sian rahtiteurastuksen määrästä oli noin [25–30] %, mikä vastaa [alle miljoonan] euron liikevaihtoa. HK ei harjoita rahtiteurastusta. Koiviston merkittävimmät kilpailijat sikojen rahtiteurastusmarkkinoilla ovat ilmoittajan mukaan Lahtiteurastamo Oy, Sata-Hämeen Teurastamo Oy ja Paimion Teurastamo Oy. Muita pienempiä kilpailijoita ovat mm. Pöntiön Lihateurastamo Oy ja Pouttu Oy. Ilmoittajan mukaan Suomessa on kysyntään nähden tarjolla runsaasti rahtiteurastuskapasiteettia, sillä teurastamoiden kapasiteetin käyttöaste on noin 60 %. Kilpailuviraston kolmansilta markkinaosapuolilta vastaanottamien lausuntojen mukaan kannattava kuljetusmatkaa on vaikea arvioida, mutta käytännössä kuljetukset vaihtelevat 80–300 kilometrin välillä. Lausunnoissa on lisäksi esitetty huoli Koiviston rahtiteurastuspalvelua korvaavien vaihtoehtojen puuttumisesta.

Ilmoittajan mukaan HK:n osuus lihapitoisten einesten ja valmisruokien valmistuksen ja myynnin tuoteryhmäkohtaisesta kokonaismyynnistä Suomessa oli [alle kolmannes]. Koivisto ei harjoita lihajalosteiden, einesten tai valmisruokien valmistusta tai myyntiä. HK:n merkittävin kilpailija on Oy Saarioinen Ab. Muita kilpailijoita ovat Atria, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, Pouttu Oy ja Snellman Oy.

Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset kaikilla edellä mainituilla hyödykemarkkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole lain tarkoittamalla tavalla kilpailua merkittävästi estävää vaikutusta minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Alalla toimii Koiviston lisäksi muita rahtiteurastusta harjoittavia yrityksiä, eikä kapasiteetti ole täydessä käytössä. Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupalla siten ole lain tarkoittamalla tavalla kilpailua merkittävästi estävää vaikutusta myöskään rahtiteurastuksen osalta.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HK Ruokatalo Oyj hankkii määräysvallan Koiviston Teurastamo Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston poikkeuslupa horisontaaliseen yhteistoimintaan naudanlihan teurastuksessa ja leikkuussa sekä vuotien myynnissä, 30.10.2000, dnro 302/67/2000.

[2] Kilpailuviraston päätös, 24.4.2002; HK Ruokatalo Oyj, Atria Oyj / Best-In Oy, dnro 282/81/02.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n julkaisu Elintarviketalous 2002.

[5] Tuottajalle maksettu veroton hinta.

[6] Kokonaismäärä tarkoittaa ilmoittajan mukaan yhdeksän suurimman teurastamon porsasvälitystä, joka muodostaa yli 90 % markkinoista.