Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.7.2003

Diaarinumero

569/81/2003

Osapuolet

YIT Yhtymä Oyj / ABB:n Building Systems -liiketoiminta

Asian vireilletulo

YIT Yhtymä Oyj (YIT) on 9.7.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii ABB:n Building Systems -liiketoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä mukaan lukien Suomessa 60 % ABB:n omistamista ABB Shipins Oy:n osakkeista[1], Ruotsissa ABB Building Systems AB:n, Liettuassa ABB Technika Ltd:n ja Venäjällä ABB Elmek Ltd:n (jäljempänä yhdessä Building Systems). Suomen, Norjan, Tanskan, Viron ja Latvian liiketoimintojen osto toteutetaan liiketoimintakauppoina ja Ruotsin, Venäjän ja Liettuan liiketoimintojen osto osakekauppoina.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

YIT on rakentamisen ja teollisuuden kokonaispalveluyritys, joka tarjoaa asuntojen, kiinteistöjen, infrastruktuurin ja teollisuuden investointipalveluja sekä kunnossa- ja käynnissäpitopalveluja. Lisäksi YIT harjoittaa tele- ja sähköverkkojen urakointia. YIT:n Suomen liiketoimintoja harjoittavat YIT:n tytäryhtiöt YIT Rakennus Oy, YIT Installaatiot Oy ja YIT Primatel Oy. YIT:n päämarkkina-aluetta ovat Skandinavia, Baltia ja Venäjä.

ABB on sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. ABB Building Systems tarjoaa talotekniikka-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluita kuten teollisuuden prosessisähkö- ja instrumentointiasennusta, kiinteistöhuoltoa, kiinteistöverkkojen asennusta, tele- ja sähköverkkojen urakointia, infrapalveluja, lämpö-, vesi- ja viemäriputkistojen ja vesisprinklerien asennusta sekä ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien asennusta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

YIT:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 1763 miljoonaa euroa. ABB Building Systemsin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 1130 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

ABB ja YIT harjoittavat Suomessa liiketoimintoja, joista seuraavat ovat päällekkäisiä:

1) Teollisuuden prosessisähkö- ja instrumentointiasennus, jolla tarkoitetaan teollisuusprosesseihin liittyviä sähkö- ja instrumentointiurakoita sisältäen sekä uusinvestointeihin että korjausinvestointeihin kohdistuvia töitä. Instrumentointiasennuksella tarkoitetaan heikkovirtakaapelointia. YIT:n tytäryhtiön YIT Installaatiot Oy:n tytäryhtiöt YIT Service Oy ja ETT-Teollisuusautomaatio Oy toimivat mainituilla markkinoilla. ABB Oy:n ja Kvaerner Masa-Yards Inc:n yhteisyritys ABB Shipins Oy tekee laivanrakentamiseen liittyviä sähkötöitä ja toimii mainituilla markkinoilla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on Suomessa [15–25] %[2].

2) Kiinteistöhuolto, jolla tarkoitetaan suurille ammattimaisille kiinteistön omistajille tarjottavaa kiinteistöhuoltoa, sisältää ennakoivaa korjaustoimintaa, huoltopäivystystä ja kiinteistöteknistä huoltoa kuten kiinteistö- ja ilmastointijärjestelmien ja sähkölaitteiden huoltoa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on Suomessa [5–15] %.

3) Kiinteistöverkkojen asennus (sähkö, tele, data, antenni ja turva), jolla tarkoitetaan kiinteistöihin rakennettavia ja asennettavia sähkön- ja tiedonsiirtoverkkoja ja verkkoihin liittyviä huoltopalveluja. Ilmoittajan mukaan markkinat kattavat kiinteistön sisäiset sähkö- ja IT -verkkotyöt, koska yleensä sähköasentajilla on muodollinen ja tosiasiallinen pätevyys tehdä sekä sähkö- että IT -verkkojen asennus- ja huoltotöitä. Lisäksi ilmoittajan mukaan sähköverkko, rakennusautomaatio, tietoverkot ja turvajärjestelmät ovat yhdistymässä yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi tulevaisuudessa. Ilmoittajan mukaan markkinat on mahdollista määritellä suppeammin myös siten, että ne jakaantuisivat sähkö- ja IT -verkkojen asennukseen ja vielä IT -verkkojen asennusmarkkinoista erilliseen sähköisten turvajärjestelmien markkinoihin. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kiinteistöverkkojen asennuksen markkinoilla on Suomessa [alle 10] %. Osapuolten yhteinen markkinaosuus IT-verkon asennusmarkkinoilla on [alle 10] % ja sähköverkkoasennusten markkinoilla [5–15] %[3].

4) Tele- ja sähköverkkojen urakointi, jolla tarkoitetaan infrapalveluja eli sähkönsiirto- ja televerkon rakentamista. Televerkkourakoinnilla tarkoitetaan mobiiliverkon rakentamista ja kiinteän televerkon rakentamista maalle ja vesistöihin. YIT:n markkinaosuus televerkkojen urakoinnissa on [25–35] %. Ilmoittajan mukaan samat yritykset tarjoavat kuitenkin sekä sähkö- että televerkkourakointia. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus infrapalveluissa on [5–15] %.

5) Lämpö-, vesi- ja viemäriputkistojen ja vesisprinklerien asennus (LV), jolla tarkoitetaan kiinteistöjen vesijärjestelmän asentamista ja huoltamista. Ilmoittajan mukaan työmenetelmät ja työvälineet ovat kaikilla LV -liiketoiminnan osa-alueilla pääosin samanlaiset, kaikki osa-alueet kuuluvat yleensä LV -urakkaan ja kaikki suurehkot LV -urakoitsijat urakoivat kaikkia LV -osa-alueita. Ilmoittajan mukaan sprinkleriasennusmarkkinoille tulon kynnys on madaltunut hyväksynnän ja valvonnan siirryttyä Turvatekniikan keskukselle vuonna 2001. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on Suomessa [5–15] %.

6) Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien asennus. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on Suomessa [5–15] %.

Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa nousee yli 15 %:n vain teollisuuden prosessisähkö- ja instrumentointiasennuksen markkinoilla. Osapuolten kilpailijoita mainituilla markkinoilla Suomessa ovat muun muassa ARE Oy, Fortum Service Oy, Tekmanni Oy ja Instrumentointi Oy. Ilmoittaja arvioi markkinan kokonaisliikevaihdon olevan 300 miljoonaa euroa. Teollisuuden prosessisähkö- ja instrumentointiasennuksen markkinoilla vienti on projektiluontoista ja sen osuus vaihtelee 10 %:n luokassa. Vienti kohdistuu muun muassa Ranskaan, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan.

Komissio on 13.12.2002 antamassaan päätöksessä COMP/M.3004 Bravida / Semco / Prenad / Totalinstallatören / Backlunds jättänyt avoimeksi relevanttien markkinoiden määrittelyn. Komissio on kuitenkin todennut, että relevantit hyödykemarkkinat voivat muodostua 1) sähköasennuksista[4], jotka kattavat korkea- ja matalajänniteasennukset, palvelun ja huollon, 2) vesi- ja viemäriasennuksista[5], jotka kattavat mm. vesi-, viemäri-, lämpö-, jäähdytys- ja sprinkelifasiliteettien asennuksen, palvelun ja huollon ja 3) ilmastointiasennuksista[6]. Komission päätöksen mukaan voi olla mahdollista, että sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä ilmastointiasennusmarkkinat jaetaan vielä pieniin ja suuriin projekteihin. Komissio jättää relevanttien maantieteellisten markkinoiden määrittelyn avoimeksi, mutta toteaa niiden voivan olla kansalliset.

Yrityskaupan johdosta vertikaalinen suhde laitevalmistuksen ja -asennuksen väliltä katkeaa teollisuuden prosessisähkö- ja instrumentointiasennuksen markkinoilla, koska YIT:llä ei ole laitevalmistusta, eikä se siten pysty tarjoamaan vastaavia palveluja kuin ABB. Laitevalmistus sisältää muuntajat, kytkentäasemat, moottorit, kojeistot ja automaation.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa YIT Yhtymä Oyj hankkii ABB:n Building Systems -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] ABB Oy omistaa ABB Shipins Oy:stä 60 % ja Kvaerner Masa-Yards Inc. 40 %.

[2] Hakasulkeissa merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Markkinaosuutta laskettaessa ei ole huomioitu kaptiivista käyttöä.

[4] Electrical installations.

[5] Water and sanitation installations.

[6] Ventilation installations.