Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.2.2002

Diaarinumero

57/81/2002

Osapuolet

Capman Capital Management Oy / Extra henkilöstöpalvelut

Asian vireilletulo

Capman Capital Management Oy (jäljempänä CapMan) on 23.1.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Extra Henkilöstöpalvelut -ryhmään (Extra) kuuluvissa yhtiöissä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan harjoittaa rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, omaisuudenhallintaa ja näihin liitty-vää konsultointitoimintaa. CapMan käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksin-omaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa yhtiöissä. CapMan hallinnoi 12 pääomarahas-tossaan tällä hetkellä noin 1 170 miljoonan euron pääomia. Konsernin emoyhtiö CapMan Oyj listautui Helsingin Pörssiin huhtikuussa 2001.

Extra tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluja yrityksille ja yhteisöille. Muita yhtiön tarjoamia palveluja ovat rekrytoinnit, henkilöstövalmennus ja henkilöstöjärjestelmät. Yhtiöllä on koko maan kattava palveluverkosto ja sen välityksellä työllistyy vuosittain noin 10 000 henkilöä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapMan -yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2000 oli [yli 2][1] miljardia markkaa ja kaupan kohteen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta noin 230 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Extraan kuuluvat henkilöstövuokrausyhtiöt tarjoavat henkilöstövuokrauspalveluja asiakas-, toimiala- ja/tai maantieteellisen jaottelun mukaisesti. Extralla on noin 20 prosentin markkinaosuus henkilöstövuokrauspalvelujen markkinoilla Suomessa. Henkilöstöpalvelujen markkinat ovat Suomessa vielä pienet kansainväliseen tasoon verrattuna. Työvoimasta vain noin 0,3 prosenttia työllistyy henkilöstövuokrausyritysten kautta, kun Euroopassa vastaava luku on yli 2 prosenttia. Vuoden 2005 loppuun mennessä nyt noin 200 miljoonan euron suuruisten henkilöstövuokrauksen markkinoiden arvioidaan kaksinkertaistuvan. Määräysvallan hankkijalla CapManilla ei ole aiempia sijoituksia henkilöstövuokrauspalvelujen markkinoille.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Capman Capital Management Oy hankkii määräysvallan Extra Henkilöstöpalvelut -ryhmään kuuluvissa yhtiöissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.