Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.8.2001

Diaarinumero

570/81/2001

Osapuolet

Medtronic Inc. / Minimed Inc.

Asian vireilletulo

Medtronic Inc. (Medtronic) on 13.7.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelystä, jossa se hankkii MiniMed Inc:n (MiniMed) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Medtronic on erikoistunut koko eliniän kattavien teknologisten hoitoratkaisujen tuottamiseen ja kehittämiseen kroonisista sairauksista kärsiville ihmisille. Yhtiö on globaaleilla terveydenhuollon teknologisten ratkaisujen markkinoilla johtavia toimijoita. Yhtiö valmistaa muun muassa sydän- ja verisuonitautien hoidossa käytettäviä tuoteratkaisuja, sydän-keuhko ja avosydän leikkauksissa käytettäviä tuotteita, välineitä automaattiseen verensiirtoon ja kertakäyttölaitteita veren käsittelyyn ja seurantaan suuren leikkauksen aikana sekä neurologisten sairauksien kuten kivun, vapinan, spastisuuden ja pidätyskyvyttömyyden hoitoon käytettäviä implantoitavia hoitomuotoja. Lisäksi yhtiö valmistaa kirurgisia laitteita korva, nenä- ja kurkkulääkärien käyttöön. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa useassa maassa; Suomessa toimii Medtronic Finland Oy.

MiniMed suunnittelee, kehittää, valmistaa ja myy infuusiojärjestelmiä keskittyen erityisesti diabeteksen tehohoitoon. Yhtiön osake on listattu Nasdaq-arvopaperipörssissä. Yhtiön tarjoamia tuotteita ovat insuliinin annosteluun tarkoitetut ulkoiset pumput ja niihin liittyvät kertakäyttölaitteet sekä jatkuvatoiminen glukoosinseurantajärjestelmä. MiniMedin tytäryhtiöllä, Minimed Nordic AB:lla on myyntikonttori Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Medtronicin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 32,3 miljardia markkaa ja MiniMedin vastaava liikevaihto oli noin 1,9 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskauppaan liittyy sopimusjärjestely, jolla Medtronic hankkii määräysvallan MiniMedin osakkuusyhtiössä Medical Research Group Inc:ssä (MRG). MiniMed kehittää yhdessä MRG:n kanssa implantoitavia pumppuja ja pitkäaikaista glukoosisensorijärjestelmää tarkoituksenaan luoda keinotekoinen haima. MiniMed on myynyt varoja ja teknologiaa MRG:lle tutkimustyötä varten ja on lisäksi MRG:n kehittämän glukoosisensorijärjestelmän eksklusiivinen jakelija. Ilmoittajan mukaan MRG ei harjoita liiketoimintaa Suomessa.

Osapuolet katsovat, että yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja eli tarkastelun kohteena olevalla yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta horisontaalisiin tai vertikaalisiin hyödykemarkkinoihin. Järjestelyn kohteena olevat yritykset toimivat terveydenhuollon lähimarkkinoilla, mutta yritysjärjestely ei Kilpailuviraston näkemyksen mukaan kuitenkaan merkitsevässä määrin lisää Medtronicin markkinavoimaa. Kotimaisilla terveydenhuollon markkinoilla toimii useita vaihtoehtoisia terveydenhuoltoratkaisujen tarjoajia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei Kilpailuviraston arvion mukaan aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Medtronic Inc. hankkii MiniMed Inc:n koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.