Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.8.1999

Diaarinumero

573/81/1999

Osapuolet

Suomen Toimistoapu Oy ja Printel Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Suomen Toimistoapu Oy (Toimistoapu) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 14.7.1999 Tamro Oyj:n (Tamro) kanssa tehdyn Printel Oy:n (Printel) liiketoimintaa koskevan yrityskaupan. Toimistoapu esittää, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksytään kilpailukieltoehto, jonka mukaan myyjä (Printel) sitoutuu olemaan kilpailematta kauppakirjassa määritellyn ostettavan liiketoiminnan kanssa [ ][1] vuoden ajan nykyisellä toiminta-alueellaan Suomessa. Printelin emoyhtiö Tamro sitoutuu siihen, etteivät muutkaan Tamro-konserniin kuuluvat yhtiöt ryhdy kilpailemaan ostettavan liiketoiminnan kanssa Suomessa. Lisäksi Printel ja Tamro sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai myymättä ostettavaa liiketoimintaa koskevia ei-julkisia tietoja [ ][2] vuoden ajan.

Hankkija kuuluu CapMan Capital Management -yritysryhmään, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentti ja kauppa- ja teollisuusministeriön osapuolten liikevaihdon laskennasta antaman päätöksen 4 § huomioon ottaen [yli 2][3] miljardia markkaa. CapMan Capital Management Oy hankki määräysvallan Toimistoavussa perustamansa yhtiön Scandinavian Corporate Suppliers Oy:n kautta 26.11.1998. Nyt hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 170 miljoonaa markkaa, johon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b § 5 momentin (ns. kahden vuoden sääntö) mukaisesti Toimistoapu-konsernin liikevaihto. Hankinnan kohteen liikevaihto on siten noin 292 miljoonaa markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Toimistoapu harjoittaa toimistotarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa. Ostettava liiketoiminta käsittää muun muassa koulutarvikkeiden, oppikirjojen, toimistotarvikkeiden ja kalusteiden myyntiä lähinnä kuntasektorille sekä lomakejärjestelmien ja niihin liittyvien koulutuspalvelujen myyntiä. Osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa toimistotarvikkeiden tukkumyynnissä, jossa niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 20 %. Toimistoavun myynti keskittyy yrityksiin ja Printelin myynti kuntasektorille. Toimistotarvikkeiden osuus Printelin liikevaihdosta on vähäinen. Toimistotarvikkeiden tukkukaupassa on useita merkittäviä kilpailijoita (Wulff Oy, Lindell Oy, Paperipalvelu, Kauppatalo Hansel Oy). Printelillä on vahva asema monien kuntasektorin tarvitsemien tuotteiden toimittajana. Yrityskaupan johdosta Toimistoavun asema hieman vahvistuu toimistotarvikkeiden tukkukaupassa, mutta se ei kuitenkaan merkittävästi vähennä kilpailua minkään asiakasryhmän kohdalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi. [ ][4] vuoden kilpailukieltoa voidaan pitää yrityskaupassa siirtyvän liiketoiminnan arvon suojaamiseksi välttämättömänä, koska yrityskaupassa siirtyy maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös taitotietoa, jota hankkijalla ei entuudestaan ole. Printelin liiketoiminnasta pääosa liittyy opetus- ja kuntasektorille toimitettuihin tuoteryhmiin, joista Toimistoavulla ei ole aiempaa kokemusta. Koulutarvikekauppaan liittyy myös omaa logistista taitotietoa, jollaista toimistotarvikealalla ei yleisesti ole. Printelillä on myös erityisesti kuntien käyttämiin lomakkeisiin ja niiden ylläpitämiseen liittyvää asiantuntemusta sekä ns. turvatuotteiden, kuten pankkikirjojen ja passien, valmistamiseen liittyvää teknistä taitotietoa.

Printelille ja Tamrolle asetettu ostettavaan liiketoimintaan liittyvien ei-julkisten tietojen luovuttamiskielto ei ole luonteeltaan kilpailunrajoitus eikä siten yrityskaupan liitännäisrajoitus.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[4] Tieto poistettu liikesalaisuutena