Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.7.2001

Diaarinumero

577/81/2001

Osapuolet

Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj / Conventum Oyj

Asian vireilletulo

Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj (Pohjola) on ilmoittanut 20.6.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii julkisella ostotarjouksella määräysvallan Conventum Oyj:ssä (Conventum).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Pohjola harjoittaa pääasiallisesti vahinkovakuutustoimintaa. Tämän lisäksi Pohjola on solminut kahdenkeskiset yhteistyösopimukset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sekä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen kanssa muun muassa työeläke- ja henkivakuutusten markkinoinnista, myynnistä ja asiakassuhteiden hoidosta Pohjolan myyntiverkossa.

Conventum on suomalainen sijoituspalvelutoimintaa harjoittava konserni, joka muun muassa toimii sijoittajana kasvavissa teknologia- ja biotekniikkayrityksissä sekä tarjoaa sijoituspalvelutuotteita. Sen asiakkaita ovat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, instituutiot ja yksityishenkilöt. Conventumin konserniin kuuluvat Conventum Corporate Finance Oy, Conventum Pankkiiriliike Oy, Conventum Asset Management Oy, Conventum Rahastoyhtiö Oy ja Conventum Capital Oy harjoittavat seuraavanlaista liiketoimintaa:

Conventumin investointipankkitoiminta käsittää pääasiassa yritysjärjestelyihin, emissiorahoituksen järjestämiseen ja muuhun pääomamarkkinaneuvonantoon liittyviä palveluita. Pankkiiriliiketoiminta palvelee sekä kotimaisia että ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia ja yksityishenkilöitä toimimalla arvopaperi- ja johdannaissopimusten välittäjänä, sijoitustutkimusten tuottajana sekä arvopapereiden säilytyspalvelujen tarjoajana. Conventum toimii Helsingin Pörssin lisäksi etävälittäjänä Tukholman pörssissä ja on Eurex-johdannaispörssin jäsen. Conventumin omaisuudenhoidon liiketoiminta muodostuu 15 sijoitusrahaston hallinnoinnista ja yksilöllisten omaisuudenhoitopalvelujen tarjoamisesta. Conventumin sijoitustoiminta jakautuu toisaalta noteeraamattomiin yhtiöihin (venture capital -sijoitukset) ja toisaalta noteerattuihin arvopapereihin tehtyihin sijoituksiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Pohjolan maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin 24 miljardia markkaa. Conventumin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin 235 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolten liiketoiminnoissa ei ole päällekkäisyyksiä. Suomessa toimii kaikilla edellä kuvatuilla Conventumin liiketoiminta-alueilla useita Conventumia suurempia kilpailijoita. Ainoastaan investointipankkitoiminnassa Conventum on Suomen markkinoilla Mandatumin ohella merkittävä toimija. Järjestely ei vaikuta Pohjolan asemaan Suomen toiseksi suurimpana vahinkovakuutusyhtiönä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Pohjolalle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj hankkii määräysvallan Conventum Oyj:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.