Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.7.2004

Diaarinumero

580/81/2004

Osapuolet

ISS Suomi Oy / Engel-Yhtymä Oy

Asian vireilletulo

ISS Suomi Oy (”ISS”) on 2.7.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jolla se hankkii yksinomaisen määräysvallan Engel-Yhtymä Oy:stä (”Engel”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ISS on osa monikansallista ISS-konsernia, joka toimii 38 maassa. Konsernin emoyhtiö ISS A/S on listattu Kööpenhaminan pörssissä. ISS tarjoaa pääasiassa kiinteistö- ja toimitilapalveluja asiakkaille sekä yksityis- että julkissektorilla. Palvelut kattavat kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta päivittäisiin toimintoihin. ISS:n liiketoimintoihin kuuluvat mm. siivouspalvelut, kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, ruokailupalvelut, aula- ja valvomopalvelut sekä rakennuttamispalvelut, kuten projektinjohtopalvelut, rakennusvalvonta ja konsultointi.

Engel tarjoaa kiinteistöjen suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyviä konsulttipalveluja, siivouspalveluja, ylläpito- ja turvallisuuspalveluja sekä useita toimistopalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

ISS-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2003 noin 4,9 miljardia euroa ja ISS:n liikevaihto Suomessa oli 205 miljoonaa euroa. Engelin liikevaihto vuonna 2003 oli noin 189 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolten toiminta markkinoilla

Molemmat osapuolet tuottavat siivouspalveluja, joiden relevantit markkinat käsittävät ilmoittajan mukaan sekä ulkoistetut palvelut että yhtiöiden oman siivouspalvelujen tuotannon. Ilmoittajan arvion mukaan siivouspalvelujen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2003 oli noin 2 miljardia euroa, josta 50 % oli ulkoistettuja palveluja. Ulkoistettujen siivouspalvelujen markkinoilla ISS:n valtakunnallinen markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan [5–15][1] % ja Engelin osuus oli [5–15] %. Tärkeimmät kilpailijat siivousmarkkinoilla ovat ilmoittajan mukaan Lassila & Tikanoja Oyj, SOL Palvelut Oy, RTK-Palvelu Oy, Sodexho Oy, Palmia ja Tallberg Toimitilajohto Oy.

Ilmoittaja on Kilpailuviraston pyynnöstä eritellyt siivouspalvelut yleissiivoukseen ja erikoissiivoukseen.[2] Yleissiivouksella tarkoitetaan liikehuoneistojen ja toimistojen, teollisuuskiinteistöjen, supermarkettien, hotellien ja muiden majoitustilojen sekä julkisten kulkuneuvojen siivousta. Ilmoittajan mukaan yleissiivouksen kokonaisarvo on noin miljardi euroa, josta kummankin markkinaosuus on hieman [alle 10] %. Erikoissiivouksella tarkoitetaan muun muassa elintarvikkeisiin liittyvien tilojen ja sairaaloiden siivousta. Ilmoittajan mukaan ulkoistetun erikoissiivouksen kokonaisarvo on noin 46 miljoonaa euroa, josta ISS:n osuus on [30–40] % ja Engelin [0–10] %.

Molemmat osapuolet tarjoavat kiinteistö- ja toimistotukipalveluja, sisältäen a) rakennuttamispalvelut, b) kiinteistöhuollon, c) tekniset palvelut ja d) toimistopalvelut. Ilmoittajan mukaan ulkoistettujen kiinteistö- ja toimistotukipalveluiden kokonaisarvo vuonna 2003 oli noin 5 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus oli [0–5] %.

  1. Rakennuttamispalveluihin kuuluu ilmoittajan mukaan suunnittelu- ja konsultointipalveluja rakennuttamispalvelujen valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa, projektinjohtopalveluja, työmaavalvontapalveluja, kuntoarviointeja, hinta-arvioita sekä ympäristö- ja energia-analyysejä. Ilmoittajan mukaan rakennuttamispalvelujen kokonaisarvo on noin 250 miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu osuus on [alle 10] %. Tärkeimmät kilpailijat rakennuttamispalvelujen markkinoilla ovat ilmoittajan mukaan JP-Terasto Oy, Lemcon Oy, Haahtela-rakennuttaminen Oy, SRV Viitoset Oy ja CM-Urakointi Oy.
  2. Kiinteistöhuoltoon kuuluu ilmoittajan mukaan kiinteistön perusylläpito- ja korjauspalveluja, kuten pieniä jälleenrakennustöitä, toimistotilojen remontointia, hissien perushuoltoa, lumiaurausta, pihasuunnittelua ja energiankulutuksen valvontaa. Ilmoittajan mukaan kiinteistöhuollon kokonaisarvo on noin 3 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus on [0–5] %. Tärkeimmät kilpailijat kiinteistöhuollon markkinoilla ovat ilmoittajan mukaan Lassila & Tikanoja Oyj, YIT Yhtymä Oyj, RTK-Palvelu Oy ja SOL Palvelut Oy.
  3. Tekniset palvelut käsittävät ilmoittajan mukaan kiinteistön käyttöön liittyviä palveluja, kuten lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähköpalvelujen asennus- ja huoltopalveluja, jäähdytystä ja automaatiota. Ne eroavat kiinteistöhuoltopalveluista siten, että ne yleensä vaativat erityistä teknistä taitoa sekä kelpoisuutta suorittaa LVI- ja sähköasennuksia. Ilmoittajan mukaan teknisten palvelujen kokonaisarvo on noin 1,4 miljardia euroa, josta kummankin osapuolen valtakunnallinen osuus on [0–5] %. Tärkeimmät kilpailijat teknisten palvelujen markkinoilla ovat ilmoittajan mukaan Lassila & Tikanoja Oyj, YIT Yhtymä Oyj, Are Oy, Tekmanni Oy ja Hartela Oy.
  4. Toimistopalveluihin kuuluu ilmoittajan mukaan useita toimistoihin liittyviä toimintoja, kuten aulapalvelua, postitusta, kopiointipalveluita ja puhelinvaihdetoimintoja. Ilmoittajan mukaan toimistopalveluiden kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu osuus on [0–10] %. Tärkeimmät kilpailijat toimistopalvelujen markkinoilla ovat ilmoittajan mukaan Sodexho Oy, Suomen Posti Oyj, SOL Palvelut Oy, Eila Kaisla Oy Toimialapalvelu ja Manpower Oy.

Turvallisuuspalveluista ISS tarjoaa valvontakeskuspalveluja ja kulunvalvontapalveluja. Engelin turvallisuuspalvelujen myynti koostuu turvallisuusvartijapalveluista, myymäläturvallisuudesta, turvallisuusteknologiasta ja turvallisuuslaitteista sekä hälytystarkkailusta ja valvonnasta. Ilmoittajan mukaan turvallisuuspalvelujen kokonaisarvo on noin 270 miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu osuus on [alle 10] %. Tärkeimmät kilpailijat turvallisuuspalvelujen markkinoilla ovat ilmoittajan mukaan Falck Security Oy ja Securitas Oy.

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset

Yllä on selvitetty yrityskaupan osapuolten toimintoja, joista kilpailun kannalta merkittävimpiä päällekkäisyyksiä on siivouspalveluiden ja kiinteistöhuoltopalveluiden markkinoilla. Viraston arvion mukaan yrityskaupan kilpailuvaikutukset voidaan riittävässä määrin todentaa tarkastelemalla näitä toimintoja.

Kuten jäljempänä käy ilmi, keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Siten asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti.

Siivouspalvelut

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisiä toimintoja siivouspalvelujen markkinoilla. Kilpailuvirasto lähtee arvioinnissaan siitä, että relevanteille tuotemarkkinoille kuuluvat vain ulkoistetut siivouspalvelut. Ilmoittaja on arvioinut ulkoistettujen siivouspalveluiden markkinoiden koon olleen noin miljardi euroa vuonna 2003. Kilpailuvirasto on eräiltä markkinaosapuolilta saanut tietoja, joiden mukaan ilmoittajan arvio siivousmarkkinoiden koosta olisi liian suuri ja näin ollen ilmoittajan antamat arviot yrityskaupan osapuolten markkinaosuuksista olisivat liian pieniä. Kilpailuvirastolle esitetyt arviot markkinoiden koosta vaihtelevat 600–900 miljoonan euron välillä. Esitetyillä arvioilla laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus jäisi kuitenkin alle 40 %:n.

Siivouspalveluiden markkinat on markkinaosapuolilta saatujen selvitysten perusteella mahdollista jaotella yleissiivoukseen ja erikoissiivoukseen. Erikoissiivouksessa vaaditaan erikoisosaamista ja korkeampaa hygieniatasoa, eivätkä kaikki siivousalan toimijat tarjoa erikoissiivouspalveluja. Kilpailuviraston selvitysten mukaan jaottelu ei kuitenkaan olennaisesti vaikuta yrityskaupan kilpailuoikeudelliseen arviointiin.

Kilpailuvirasto on selvittänyt myös voitaisiinko markkinat jaotella siivouskohteiden koon perusteella. Saatujen selvitysten mukaan suuretkin toimijat ovat kuitenkin kiinnostuneet pienempien kohteiden palvelujen toimittamisesta ja toisaalta pienet alan yritykset pystyvät toimittamaan palveluja paikallisesti suuriin kohteisiin. Lisäksi suuret asiakkaat voivat halutessaan kilpailuttaa palveluita pienemmissä erissä.

Merkittävä osa Kilpailuviraston kuulemista markkinaosapuolista katsoo siivouspalveluiden maantieteellisten markkinoiden olevan alueelliset, jopa paikalliset. Palveluita kilpailutetaan alueellisesti ja siivouspalveluyrityksen läsnäolo paikkakunnalla on oleellinen edellytys palvelun tarjoamisessa. Kilpailuvirasto on aikaisemmissa toimialaa koskevissa ratkaisuissaan[3] tarkastellut myös alueellisia markkinaosuuksia. Näin ollen Kilpailuvirasto on katsonut aiheelliseksi selvittää myös siivouspalvelujen alueellisia markkinoita. Ilmoittajan 16.7.2004 antaman selvityksen mukaan yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet siivouspalvelujen osalta ovat suurimmillaan Oulun, Tampereen ja Jyväskylän talousalueilla. Oulun ja Tampereen talousalueilla yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [25–35] % ja Jyväskylän talousalueella [25–35] %.

Kilpailuvirasto on saanut kuulemiltaan markkinaosapuolilta arvioita, joiden mukaan yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet olisivat kyseisillä alueilla ilmoittajan arviota korkeampia, ja että osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olisivat edellisten alueiden lisäksi korkeita myös Lappeenrannan ja Turun talousalueilla sekä pääkaupunkiseudulla. Lähes kaikki valtakunnallisesti toimivat siivouspalveluyritykset toimivat kuitenkin kyseisillä alueilla, eikä siivousalalla ole suuria alalle tulon esteitä. Toimialalla noin 70–80 % kustannuksista liittyy työvoimaan, alkuinvestoinnit ovat alhaisia ja alalta poistumiseen liittyvät kustannukset ovat vähäisiä. Lisäksi Kilpailuviraston saamat selvitykset viittaavat siihen, että asiakasuskollisuus on melko vähäistä.

Toisaalta suuret valtakunnalliset yritykset kilpailuttavat selvitysten mukaan palveluita enenevissä määrin valtakunnallisesti, muun muassa sopimusten kokonaishallinnan helpottumisen vuoksi. Näillä asiakkailla on neuvotteluvoimaa suhteessa palveluntoimittajiin. Markkinoilla toimivat yrityskaupan jälkeen muina valtakunnallisina palveluntarjoajina Lassila & Tikanoja Oyj, SOL Palvelut Oy ja RTK-palvelut Oy.

Kiinteistöhuoltopalvelut

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisiä toimintoja kiinteistöhuoltopalvelujen markkinoilla. Ilmoittaja on arvioinut kiinteistöhuoltopalvelujen markkinoiden koon olleen 3 miljardia euroa vuonna 2003. Kilpailuvirasto on eräiltä markkinaosapuolilta saanut tietoja, joiden mukaan ilmoittajan arvio kiinteistöhuoltomarkkinoista olisi liian suuri. Alin Kilpailuvirastolle esitetty arvio markkinoiden koosta on 500 miljoonaa euroa. Markkinaosapuolilla on markkinamäärittelystä eriäviä käsityksiä, jotka puolestaan vaikuttavat kokonaisarvon arviointiin. Eräiden Kilpailuvirastolle annettujen lausuntojen mukaan esimerkiksi pienet jälleenrakennustyöt ja ulkoalueiden suunnittelu eivät kuulu kiinteistöhuoltopalveluihin. Mikäli markkinoiden koko olisi esitetty 500 miljoonaa euroa, yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus olisi [10–20] %.

Samoin kuin siivouspalvelujen maantieteellisten markkinoiden osalta merkittävä osa Kilpailuviraston kuulemista markkinaosapuolista katsoo kiinteistöhuoltopalvelujen markkinoiden olevan alueelliset, jopa paikalliset. Myös kiinteistöhuoltopalveluita kilpailutetaan alueellisesti. Ilmoittajan 16.7.2004 antaman selvityksen mukaan yrityskaupan osapuolten kiinteistöhuollon yhteenlasketut alueelliset markkinaosuudet eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin siivouspalveluissa. Markkinaosapuolilta saadut selvitykset tukevat ilmoittajan antamia tietoja. Markkinoilla toimivat yrityskaupan jälkeen muina valtakunnallisina palveluntarjoajina Lassila & Tikanoja Oyj, YIT Kiinteistötekniikka Oy, RTK-Palvelu Oy ja SOL Palvelut Oy.

Palveluvalikoiman laajentuminen ja palvelukokonaisuudet

Yrityskaupan myötä ISS:n palveluvalikoima vahvistuu turvallisuuspalveluissa. ISS:n laajentuva palveluvalikoima vahvistaa yrityksen kilpailuasemaa sellaisissa suurissa asiakaskohteissa, joissa kaikki palvelut halutaan yhdeltä toimittajalta. Lisäksi ISS tarjoaa asiakkailleen palveluita ns. facility services -konseptilla[4]. Tämä tarkoittaa sitä, että ISS tarjoaa asiakkaalle kaikki tämän tarvitsemat kiinteistöpalvelut tuottamalla ne itse ja hankkimalla alihankkijoilta ne palvelut, jotka eivät kuulu ISS:n palveluvalikoimaan. Eräiden Kilpailuviraston kuulemien tahojen mukaan tämä saattaa johtaa pienempien siivous- tai kiinteistönhoitopalveluja tarjoavien yritysten mahdollisuuksien kapenemiseen kilpailtaessa suurista asiakkaista. Ilmoittajan mukaan pienet yritykset voivat kilpailla keskikokoisista ja suurista sopimuksista kiinteistöpalveluyritysten (ns. kiinteistömanageerausyritysten) alihankkijoina. ISS:n laaja palveluvalikoima ei Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan myöskään näytä mahdollistavan palvelujen sitomista toisiinsa. Suuri osa kiinteistöpalvelumarkkinoiden asiakkaista on ilmoittanut kilpailuttavansa palvelut erikseen, eikä yksittäisten palvelujen hankkimiseen useilta toimittajilta ole olemassa erityisiä esteitä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla ISS Suomi Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Engel-Yhtymä Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Euroopan komissio on yrityskauppapäätöksessään ISS / Abilis käsitellyt siivoustoimialaa. Päätöksessä komissio totesi, että on mahdollista, että siivouspalvelut voitaisiin jakaa yleiseen toimistosiivoukseen ja korkeampaa hygieniatasoa vaativaan erikoissiivoukseen. Päätöksessä jätetään relevanttien tuotemarkkinoiden määrittely avoimeksi. Case No IV/M.1572 – ISS / Abilis.

[3] Engel Palvelut Oy / Pirkan Siivous Oy, Pirkan Huolto Oy, Kavolin Kiinteistöhuolto Oy sekä Genius Oy, Dnro 531/81/99; Engel Palvelut Oy / Ponsse Oyj:n siivousliiketoiminta, Dnro 1100/81/99; Engel Palvelut Oy / Vantaan Taitotalo Oy, Dnro 932/81/00.

[4] Annual Report 2003 ISS A/S, s. 30, 33, 53–54 ja 66.