Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.6.2009

Diaarinumero

583/14.00.10/2009

Osapuolet

Kaupthing Bank hf. / Huurre Group Oy

Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Kaupthing Bank hf. / Huurre Group Oy

Asian vireilletulo

Kaupthing Bank hf. (”Kaupthing”) on ilmoittanut 12.6.2009 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Huurre Group Oy:ssä (”Huurre”). Huurteen osakeomistus on aikaisemmin jakautunut lähes puoliksi Kaupthingin ja Huurteen toimivan johdon kesken. Järjestelyn seurauksena Kaupthingin osakeomistus Huurteessa nousee yli 90 %:iin.

Osapuolet ja niiden harjoittama toiminta

Kaupthing on Islannin suurin pankki, joka on toiminut syksyyn 2008 saakka tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden kautta mm. kaikissa Pohjoismaissa. Suurin osa pankin tytäryhtiöistä ja sivuliikkeistä on eri vaiheissa selvitystilaa ja/tai lopettamassa toimintaansa, ja niiden varallisuus on soveltuvin osin siirretty Kaupthingille Islantiin. Suomessa Kaupthingin yritysryhmään kuuluu nykyisin vain pörssinoteerattu sijoitusyhtiö Norvestia Oyj (”Norvestia”). Norvestian teollisuussijoitustoiminnan kohdeyhtiöt ovat ilmoittajan mukaan Coronaria Hoitoketju Oy, jossa Norvestia käyttää […][1] määräysvaltaa sekä GSP Group Oy, jossa Norvestia käyttää […] määräysvaltaa.

Huurre toimii kylmäteknisenä palveluyhtiönä lähinnä elintarvikekylmäketjuun liittyvissä ratkaisuissa. Huurteen asiakaskunta koostuu elintarvikemyymälöistä, elintarviketeollisuudesta, logistiikkayhtiöistä sekä suurtalousasiakkaista hotelli-, ravintola- ja catering-liiketoiminnassa (HoReCa). Huurre tarjoaa kylmätilaurakointia, kylmäteknistä urakointia, kylmälaitteita sekä kattavaa huoltopalvelua. HoReCa liiketoiminnan osalta Huurteen tytäryhtiö Porkka Finland Oy valmistaa ja myy vakiokylmä- ja pakastehuoneita, suurtalouskaappeja, kylmävetolaatikostoja, lämpösäilytyskalusteita sekä erikoistuotteita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kaupthingin yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin [yli 1] miljardia euroa, josta noin [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Huurteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 260 miljoonaa euroa, josta noin [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan osapuolilla ei ilmoittajan mukaan ole päällekkäistä tai vertikaalista toimintaa markkinoilla. Huurre toimii kaupan kylmän markkinoilla sekä HoReCa -markkinoilla[2]. Ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2008 HoReCa -markkinoiden arvo oli 95 miljoonaa euroa. Kaupan kylmän markkinat voidaan ilmoittajan mukaan jakaa huoltopalveluihin (kokonaismarkkinoiden arvo 80–100 miljoonaa euroa), kylmäkalusteiden ja -laitteiden myyntiin (kokonaismarkkinoiden arvo 30–40 miljoonaa euroa) sekä urakointiin. Urakointi voidaan edelleen jakaa kylmätekniseen urakointiin (kokonaismarkkinoiden arvo 60–80 miljoonaa euroa) ja kylmätilaurakointiin (kokonaismarkkinoiden arvo 25–35 miljoonaa euroa). Ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat yllä esitettyjen markkinoiden osalta Suomen laajuiset, osin jopa laajemmat.

Ilmoittajan mukaan Huurteen markkinaosuus kaikilla edellä mainituilla kaupan kylmän markkinoilla jää 10 % vaiheille tai sen alle, paitsi kylmätilaurakoinnin osalta Huurteen markkinaosuus on ilmoittajan mukaan noin [30–40] %. Kaikilla edellä mainituilla markkinoilla toimii ilmoittajan mukaan useita toimijoita. HoReCa -markkinoilla Huurteen markkinaosuus kokonaismyynnistä on ilmoittajan mukaan alle 10 %. Huurteen tytäryhtiöiden Porkka Finland Oy:n ja Pallaskylmä Oy:n osuus kotimaan HoReCa -markkinoille myydyistä kylmälaitteista on arviolta noin [50–70] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Kaupthing Bank hf. hankkii yksinomaisen määräysvallan Huurre Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittajan toimittamat tiedot HoReCa -markkinoista kattavat HoReCa-alan laitemyynnin Suomessa (kylmälaitteet, uunit, pesulinjat ym. vastaavat laitteet).