Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.2.2006

Diaarinumero

59/81/2006

Osapuolet

Helsingin VV-Auto Oy / Stockmann Auto Oy Ab:n Audi ja Volkswagen -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 20.1.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Helsingin VV-Auto Oy (”Helsingin VV-Auto”) hankkii Stockmann Auto Oy Ab:n Audi ja Volkswagen -liiketoiminnan (”Stockmann Audi/VW”).

Nyt käsiteltävänä olevan liiketoimintakaupan lisäksi Stockmann Oyj Abp myy Stockmann Auto Oy Ab:n koko osakekannan Veho Group Oy Ab:lle sekä Turun ja Espoon toimipisteiden Ford-autokauppaliiketoiminnan SOK:n omistamalle Maan Auto -konsernille.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Helsingin VV-Auto on VV-Auto Oy:n (”VV-Auto”) täysin omistama tytäryhtiö, joka harjoittaa Audi- ja Volkswagen-merkkisten autojen jälleenmyyntiä sekä huolto- ja korjaamotoimintaa. VV-Auto harjoittaa Audi- ja Volkswagen-merkkisten autojen ja alkuperäisten varaosien maahantuontia. VV-Auton tytäryhtiö Auto-Span Oy vastaa Seat-henkilöautojen maahantuonnista ja markkinoinnista. VV-Auto-konserniin kuuluu myös Turun VV-Auto Oy. VV-Auto on Kesko Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö.

Hankinnan kohde Stockmann Audi/VW harjoittaa Audi- ja Volkswagen-merkkisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen[1] sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa sekä huoltotoimintaa. Se toimii pääkaupunkiseudulla kuudessa toimipisteessä. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös Helsingissä Takkatien toimipisteessä oleva varaosien suurasiakasmyynti sekä Takkatiellä ja Lauttasaaressa sijaitseva myös muita automerkkejä palveleva huolto- ja korjaamotoiminta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

VV-Auton yritysryhmään (Kesko-konserni) kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 7,5 miljardia euroa. Stockmann Audi/VW-liiketoiminnan osaksi luettava maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 136 miljoonaa euroa. VV-Auton yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen liikevaihdosta vuonna 2004 noin 6,4 miljardia euroa kertyi Suomesta ja vastaavasti hankinnan kohteen koko liikevaihto kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina voidaan pitää uusien ja käytettyjen henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen vähittäismyyntimarkkinoita sekä huolto- ja korjaamotoimintaa (jälkimarkkinapalvelut). Autojen vähittäismyynnin osalta kilpailun voidaan ilmoittajan mukaan katsoa muodostuvan eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat uusien ja käytettyjen autojen vähittäismyynnin osalta Suomen laajuiset. Huolto- ja korjaamotoiminnan osalta ne ovat selkeämmin alueelliset.

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2004 oli uusien henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen (sis. kaikki automerkit) kappalemääräisessä vähittäismyynnissä alle 5 % koko Suomen alueella ja alle 15 % pääkaupunkiseudulla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2004 kaikista Suomessa myydyistä käytetyistä henkilöautoista oli ilmoittajan mukaan korkeintaan
2 %. Käytettyjen hyötyajoneuvojen kokonaismarkkinoista ilmoittajalla ei ole tietoa. Käytettyjä hyötyajoneuvoja osapuolet ovat myyneet vuonna 2004 yhteensä noin 500 kpl koko Suomen alueella. Huolto- ja korjaamotoiminnan osalta osapuolten yhteinen arvoperusteinen markkinaosuus vuonna 2004 on ollut sekä koko Suomen alueella että pääkaupunkiseudulla alle 5 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Helsingin VV-Auto Oy hankkii Stockmann Auto Oy Ab:n Audi ja Volkswagen -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Commercial vehicles. Nämä voidaan jakaa kevyisiin hyötyajoneuvoihin (light commercial vehicles, LCVs), keskikokoisiin kuorma-autoihin ja raskaisiin kuorma-autoihin. Tässä päätöksessä hyötyajoneuvoista puhuttaessa tarkoitetaan vain kevyitä hyötyajoneuvoja, joita ovat mm. pakettiautot ja pikkubussit.