Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

31.7.2002

Diaarinumero

591/81/2002

Osapuolet

Falck Security Oy / Jyväskylän Talokeskus Oy:n vartiointi- ja turvatekniikkaliiketoiminta

Asian vireilletulo

Falck Security Oy on 5.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Jyväskylän Talokeskus Oy:n vartiointi- ja turvatekniikkaliiketoiminnat.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Falck Security Oy (”Falck”) on osa tanskalaista maailmanlaajuisesti toimivaa turva- ja pelastuspalvelualan Group 4 Falck A/S -konsernia. Falckin liiketoiminta Suomessa voidaan jakaa neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat vartiointi, turvatekniikka, arvokuljetukset ja rahankäsittely sekä lukkoliiketoiminta.

Jyväskylän Talokeskus Oy (”Talokeskus”) on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö, joka aloitti vuonna 1993 vartiointi- ja turvallisuusalan palvelujen myynnin Jyväskylässä. Talokeskuksen päätoimialana on isännöinti ja kiinteistönhoito. Talokeskus siirtyi ISS Suomi Oy:n (”ISS”) omistukseen keväällä 2002.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Group 4 Falck A/S -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 2,7 miljardia euroa. Kaupan kohteena olevan Talokeskuksen vartiointi- ja turvatekniikkaliiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2001 noin 2,5 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa hankkija on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Falck on viimeisen kahden vuoden aikana hankkinut omistukseensa Eta-Sec Oy:n, Vartiosalpa Oy:n, SPAC FP Oy:n, PS Protection & Security Oy:n ja Vartiokotkat Oy:n. Hankinnan kohteen liikevaihdoksi muodostuu siten yli 30 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Nyt toteutettavassa liiketoiminnan kaupassa Talokeskus myy vartiointi- ja turvatekniikkaliiketoimintansa Falckille. Kaupan kohde käsittää Talokeskuksen vartiointi- ja turvatekniikkaliiketoimintoihin liittyvät sopimukset ja käyttöomaisuuden. Sopimukset voidaan jaotella sopimuslajeittain hälytyskeskus-, piirivartiointi-, paikallisvartiointi-, järjestyksenvalvojapalvelu- ja arvokuljetussopimuksiin.

Yrityskaupan osapuolten toiminnoissa on ilmoittajan mukaan päällekkäisyyksiä vartiointiliiketoiminnan, arvokuljetuksen ja turvatekniikan osalta.

Vartiointimarkkinoihin kuuluu muun muassa vartiointi (paikallis-, piiri- ja erikoisvartiointi), hälytyskeskuspalvelut 24h/vrk, myymälätarkkailu ja -valvonta, poistumistarkastukset, vahtimestaripalvelut ja turvallisuussuunnittelu. Ilmoittajan mukaan vartiointiliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli vuonna 2001 Suomessa noin 160 miljoonaa euroa ja Jyväskylän seudulla noin [5–8][1] miljoonaa euroa. Ilmoittajan arvion mukaan Falckin markkinaosuus on valtakunnallisesti noin [10–20] % ja Jyväskylän seudulla [alle 10] %. Edelleen ilmoittaja arvioi Talokeskuksen markkinaosuuden olevan valtakunnallisesti [alle 5] % ja Jyväskylän seudulla noin [20–25] %.

Turvatekniikan markkinoihin kuuluvat erilaiset rikosilmoitin-, kameravalvonta- ja työnseurantajärjestelmät sekä niiden asennus- ja huoltotoimet. Ilmoittajan mukaan turvatekniikan markkinoiden arvo oli vuonna 2001 Suomessa noin 170 miljoonaa euroa ja Jyväskylän seudulla noin [6–9] miljoonaa euroa. Ilmoittajan arvion mukaan Falckin markkinaosuus vuonna 2001 oli valtakunnallisesti alle [6] %. Yhtiö ei toimi kyseisillä markkinoilla Jyväskylän seudulla. Edelleen ilmoittaja arvioi Talokeskuksen valtakunnallisen markkinaosuuden olevan alle [5] % ja Jyväskylän alueella [alle 10] %.

Arvokuljetusmarkkinoihin sisältyy rahankuljetus asiakkailta rahanlaskentakeskuksiin ja päinvastoin. Osa rahankuljetuksista tapahtuu pankeista yrityksiin. Lisäksi arvokuljetuksiin kuuluu mm. kullan, jalokivien ja tietoturvatuotteiden kuljetus sekä pankkiautomaattien hoito. Arvokuljetusmarkkinat voidaan jakaa edelleen raskaalla erityisvarustelulla suoritettavaan arvokuljetukseen ja kevyemmällä kalustolla suoritettavaan arvokuljetukseen. Kevyemmällä kalustolla toimivia vartiointiliikkeitä on ilmoittajan mukaan lukuisia kun taas erityisvarustellulla kalustolla toimii vain muutama suuri yritys. Ilmoittajan mukaan arvokuljetuksen maantieteelliset markkinat ovat kansalliset ja rajoittuvat siten Suomeen. Arvokuljetusmarkkinoita voidaan kuitenkin pitää myös paikallisina, koska kuljetusetäisyyksien on oltava turvallisuussyistä suhteellisen lyhyet. Arvokuljetusala on ilmoittajan mukaan kilpailtu ja alalle tulon kynnys on matala. Ainoa merkittävä investointitarve on liiketoimintaan tarvittavan kuljetuskaluston erikoisvarustaminen. Lisäksi toimijoilta vaaditaan vartioimislupa, joka edellyttää viranomaishyväksyntää.

Ilmoittajan mukaan arvokuljetusmarkkinoiden arvo oli Suomessa vuonna 2001 noin 22 miljoonaa euroa ja Jyväskylän alueella noin [1] miljoonaa euroa. Ilmoittajan arvion mukaan Falckin markkinaosuus on sekä valtakunnallisesti, että Jyväskylän seudulla noin [50–70] %. Edelleen ilmoittaja arvioi Talokeskuksen valtakunnallisen markkinaosuuden olevan alle 1 % ja Jyväskylän seudulla [alle 10] %. Ilmoittajan mukaan Falckilla on yrityskaupan seurauksena noin [65–75] % markkinaosuus Jyväskylän seudun arvokuljetusmarkkinoista.

Rahankäsittelymarkkinat liittyvät läheisesti arvokuljetuksiin. Näihin markkinoihin kuuluu rahan varastointi, käsittely ja laskenta alueellisissa laskentakeskuksissa. Falckin ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2001 oli valtakunnallisesti noin [50–70] % ja Jyväskylän seudulla 100 %. Talokeskus ei harjoita liiketoimintaa rahankäsittelymarkkinoilla.

Yhteenveto

Falckin asema vahvistuu yrityskaupan seurauksena etenkin arvokuljetusten osalta Jyväskylän alueella. Jyväskylän arvokuljetusmarkkinoilla toimii kuitenkin Falckin ja Talokeskuksen lisäksi myös kaksi valtakunnallista vartiointiliikettä, Engel Security Oy ja Securitas Oy, sekä pienempiä toimijoita. Kilpailuviraston haastattelemat arvokuljetuspalveluja tilaavat yritykset katsoivat, ettei yrityskaupasta aiheudu haittaa kilpailulle, koska tarjolla on myös vaihtoehtoisia arvokuljetuspalveluja tarjoavia yrityksiä. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupalla ole lain tarkoittamalla tavalla kilpailua merkittävästi estävää vaikutusta.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistettua […] vuoden mittaista kilpailukieltoa. Kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan vartioliiketoiminnan kanssa suoraan kilpailevaa toimintaa sekä epäsuoraa toimintaa, kuten toimintaa neuvonantajana tai rahoittajana. Yrityskaupan ilmoittaja katsoo, että kilpailukielto on välttämätön ja olennainen osa kaupan täytäntöönpanoa.

Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä […] vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Kilpailuvirastolle ei sen sijaan ole esitetty näyttöä siitä, että kaupan seurauksena siirtyisi taitotietoa, joka saattaisi edellyttää tätä pidemmän liitännäisrajoituksen hyväksymistä. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

[…].

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Falck Security Oy hankkii Jyväskylän Talokeskus Oy:n vartiointi- ja turvatekniikkaliiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy […] vuoden mittaisen kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena edellä kuvatuin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.