Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.7.2003

Diaarinumero

591/81/2003

Osapuolet

Télédiffusion de France S.A. / Digita Oy

Asian vireilletulo

Télédiffusion de France S.A. (TDF) on 4.7.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Digita Oy:ssä (Digita), jossa se ennen järjestelyä käyttää yhteistä määräysvaltaa Yleisradio Oy:n (YLE) kanssa. TDF hankkii 41 % YLE:n tällä hetkellä omistamista Digitan osakkeista. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen TDF omistaa 90 % ja YLE 10 % Digitan osakkeista, eikä YLE:llä ole veto-oikeutta Digitan strategisiin ja kaupallisiin päätöksiin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TDF on vuonna 2002 perustetun holdingyhtiö Tower Participations France S.A.S:n (TPF) omistama tytäryhtiö. TPF on puolestaan Tower Participations S.A.S:n (TP) omistama tytäryhtiö[1]. TDF tarjoaa maanpäällisiä ja langattomia ratkaisuja radioyhtiöille ja tietoliikenneoperaattoreille. TDF rakentaa ja hoitaa infrastruktuuria maanpäällistä televisio- ja radiotoimintaa, langattomia puhelinyhteyksiä ja multimediaa varten. TDF toimii Ranskassa televisio- ja radio-ohjelmien maanpäällinen siirron, televisio- ja radio-ohjelmien lähettämisen ja masto- ja laitetilan vuokrauksen markkinoilla. TDF tarjoaa myös video- ja filmipalveluita ja -laitteistoja, kaapeliverkkopalvelua ja teknistä palvelua sekä multimediatietopalveluja älykästä tiedonsiirtoa ja Internet -lähetyksiä varten. Suomessa TDF toimii ainoastaan Digitan kautta.

YLE toimii radio- ja televisio-ohjelmien sisällön tuottajana, myyjänä ja ostajana. Yleisradiosta annetun lain mukaan YLE:n tehtävänä on julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen ja edistäminen.

Digita perustettiin vuonna 1999, jolloin YLE eriytti Jakelutekniikka -yksikkönsä erilliseksi tytäryhtiöksi. Kilpailuvirasto esitti 19.4.2000 kilpailuneuvostolle, että Sonera Oyj:n yhteisen määräysvallan hankinta Yleisradio Oy:n tytäryhtiössä Digita Oy:ssä kielletään[2]. Kilpailuneuvosto hyväksyi 9.7.2000 antamassaan päätöksessä yrityskaupan ehdollisena[3]. Sonera ilmoitti kuitenkin elokuussa 2000 luopuvansa yhteisen määräysvallan hankinnasta Digitassa. Tämän jälkeen Euroopan komissio hyväksyi ehdollisena 26.6.2001 antamallaan päätöksellä[4] yrityskaupan, jossa TDF hankki YLE:ltä 49 % Digitan osakkeista ja YLE ja TDF saivat yhteisen määräysvallan Digitassa. Järjestely hyväksyttiin edellytyksellä, että TDF sitoutui myymään tytäryhtiönsä Telemast Nordic Oy:n, joka toimi Suomessa Digitan pääasiallisena kilpailijana radio-ohjelmien siirrossa ja maanpäällisessä lähetystoiminnassa pienteholla. Komission hyväksymän yrityskaupan osakassopimukseen sisältyi osto-optio, jonka perusteella TDF:llä on oikeus ostaa YLE:ltä ja YLE:llä on velvollisuus myydä TDF:lle YLE:n omistamia Digitan osakkeita. Käsiteltävänä oleva yrityskauppa perustuu TDF:n osto-option käyttöön. Tällä hetkellä YLE omistaa Digitan osakkeista 51 % ja TDF 49 %.

Digita toimii Suomessa analogisten ja digitaalisten televisio-ohjelmien maanpäällisen siirron, radio-ohjelmien maanpäällisen siirron sekä radio- ja televisio-ohjelmien lähettämisen markkinoilla. Digita vastaa useiden kaupallisten radioiden ja kaikkien digitaalisten televisiokanavien lähetystoiminnasta maanpäällisessä verkossa. Digitalla on ainoana toimijana Suomessa valtioneuvoston myöntämä valtakunnallinen toimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisissa maanpäällisissä joukkoviestintäverkoissa. Lisäksi Digita vuokraa masto- ja laitetilaa langattomaan viestintään ja tietoliikenneoperaattoreille, tarjoaa verkonrakennus- ja ylläpitopalveluja, hälytyspalveluja ja DGPS -paikannuspalveluja. Digitan merkittävimpiä asiakkaita ovat YLE, MTV Oy, Oy Ruutunelonen Ab ja Oy Suomen Uutisradio Ab (Radio Nova).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TDF:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli 784 miljoonaa euroa. Digitan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli 81 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Digita toimii seuraavilla relevanteilla hyödykemarkkinoilla:
A) Radio-ohjelmien siirto suurteholähettimiä käyttäville valtakunnallisille asiakkaille ja pienteholähettimiä käyttäville asiakkaille,
B) Analogisten ja digitaalisten televisio-ohjelmien siirto,
C1) Radio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen suurteholla (1–10 kW),
C2) Radio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen pienteholla (30 W – 1 kW),
D1) Televisio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen analogisessa verkossa,
D2) Televisio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen digitaalisessa verkossa,
E) Antenni- ja laitetilan vuokraaminen,
F) Verkonrakennus- ja ylläpitopalvelut ja
G) Radio-ohjelmien lähettäminen lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla.

Radio- ja televisio-ohjelmien siirrolla tarkoitetaan radio- ja televisio-ohjelmien ja niihin liittyvien signaalien siirtämistä lähettäjäyrityksen asemalta pisteeseen, josta signaali välitetään kuluttajille (markkinat A ja B). Signaalin kohde voi olla radio- tai televisioasema tai kaapeli-, satelliitti- tai internetoperaattorin toimitila. Signaalin siirto liitäntäpisteeseen voidaan toteuttaa muun muassa puhelinlinjaa pitkin (kuparikaapeli), analogisen radiolinkin välityksellä, koodatun digitaalisen jakelulinkin välityksellä, satelliitin välityksellä tai käyttämällä välityksessä linkkejä. Digitan markkinaosuus radio-ohjelmien siirrossa suurteholähettimiä käyttäville valtakunnallisille asiakkaille on 100 % ja pienteholähettimiä käyttäville asiakkaille 40 %. Digitan markkinaosuus on 100 % televisio-ohjelmien digitaalisessa maanpäällisessä siirrossa ja 60 % analogisessa maanpäällisessä siirrossa.

Radio- ja televisio-ohjelmien maanpäällisellä lähettämisellä tarkoitetaan radio- ja televisio-ohjelmien maanpäällistä lähettämistä Suomessa sijaitsevilta radio- ja televisioasemilta kuluttajille (markkinat C1, C2, D1 ja D2). Radio- ja televisio-ohjelmien lähettäminen muodostavat ilmoittajan mukaan erilliset markkinat, koska ne vaativat erilaisen laitteiston ja tekniikan ja muun muassa käytettävät taajuuskaistat, taajuudet ja lähetystehot ovat erilaiset.

Radio-ohjelmien pienteholla lähettämisessä tavallisesti paikalliset radioyhtiöt lähettävät matalissa mastoissa sijaitsevien pienteholähettimien kautta radio-ohjelmia esimerkiksi kaupunkeja kattavalle alueelle (markkinat C2). Digitan markkinaosuus on 33 %. Radio-ohjelmien suurteholla lähettämisessä yleensä valtakunnallisia palveluita tarjoavat radioyhtiöt lähettävät 150–240 metriä korkeissa antenneissa sijaitsevien suurteholähettimien kautta radio-ohjelmia jopa 80 km kattavalle alueelle (markkinat C1). Digita on Suomen ainoa yritys, joka tarjoaa radio-ohjelmien maanpäällistä lähettämistä suurteholla, joten sen markkinaosuus on 100 %. Digitan potentiaalisia kilpailijoita radio-ohjelmien maanpäällisessä lähettämisessä ovat Telemast Nordic Oy, valtakunnallisen verkon omaavat tietoliikenneoperaattorit, ulkomaiset alan yritykset sekä kaapeli-, satelliitti- ja Internet-operaattorit.

Televisio-ohjelmien analoginen ja digitaalinen lähettäminen eroavat toisistaan siten, että digitaalisessa teknologiassa on parempi äänen ja kuvan laatu, korkeampi lähetyskapasiteetti, mahdollisuus interaktiivisiin palveluihin, kehittynyt käyttäjärajapinta, kustannustehokkuus ja liikkuva vastaanotto (markkinat D1 ja D2). Digitan markkinaosuus on 100 % televisio-ohjelmien maanpäällisessä lähettämisessä sekä analogisessa että digitaalisessa verkossa. Valtioneuvosto myönsi kesällä 1999 digitaalisen television toimiluvat ja toiminta aloitettiin elokuussa 2001. Noin puolet väestöstä, jotka voivat katsoa digitaalisia televisio-ohjelmia, vastaanottavat signaalit maanpäällisten lähettimien kautta ja toinen puoli kaapelitelevisiojärjestelmien kautta. Koska osa digitaalisista televisiokanavista luopui toimiluvistaan, vuosien 2001–2002 aikana digitaalisen televisioverkon tarjonta rajoittui YLE:n multipleksiin viidellä kanavalla ja neljän kaupallisen kanavan (MTV3, SubTV, Urheilutelevisio ja Nelonen) toimintaan kahdessa muussa multipleksissä[5]. Kesällä 2002 Viestintämarkkinalaki erotti sisältö- ja verkkotoimiluvanhaltijoiden roolit toisistaan. Verkkotoimiluvan haltija on velvollinen tarjoamaan ensisijaisesti sisältötoimiluvanhaltijoiden tarvitsemaa digitaalisen televisioverkon kapasiteettia, mutta sillä on oikeus etsiä myös muuta käyttöä ylijäämäkapasiteetilleen. Digitalle myönnettiin toimilupa tarjota kapasiteettia kolmessa multipleksissä. Digitan tarjoaman kapasiteetin pääkäyttäjiä ovat muun muassa sisältötoimiluvanhaltijat YLE (viisi kanavaa), MTV (MTV3, MTV3+, SubTV) ja SWelCom (Nelonen, Nelonen+).

Digita vuokraa antenni- ja laitetilaa langattomien verkkojen toteuttamiseen muun muassa matkapuhelinoperaattoreille, radioyhtiöille ja muille tiedonsiirtopalveluja tarjoaville yhtiöille (markkinat E). Digitan markkinaosuus on [alle 5 %][6].

Digita tarjoaa verkonrakennus- ja ylläpitopalveluja kuten verkkosuunnittelua, tukiasemapaikkojen hankintaa ja vuokrausta, tietoliikennelaitteiden asennusta sekä valvonta- ja ylläpitopalveluja tietoliikenneoperaattoreille Suomessa (markkinat F). Digitan markkinaosuus on [alle 5 %].

Digita lähettää radio-ohjelmia lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla (markkinat G). Kaikki valtakunnalliset radio-ohjelmat Suomessa välitetään käyttämällä FM -taajuuksia, jotka on varattu joko suurteholla tai pienteholla lähettämiseen. Kaikki Suomelle myönnetyt AM-taajuudet on varattu YLE:lle kansainvälisiä radiolähetyspalveluja varten. Digita lähettää kyseiset palvelut. YLE on Digitan ainoa asiakas näillä markkinoilla.

Ilmoittajan mukaan hyödykemarkkinoiden A)-F) relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansalliset, koska tarvittavan infrastruktuurin on sijaittava Suomessa. Radio-ohjelmien lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla lähettämisen markkinat (markkinat G) voivat kuitenkin olla ilmoittajan mukaan maailmanlaajuiset.

Komissio oli 26.6.2001 antamassaan päätöksessä yhtä mieltä osapuolten kanssa siitä, että relevantteja markkinoita olivat: A) radio-ohjelmien siirto, B) televisio-ohjelmien siirto, C1) radio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen suurteholla, C2) radio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen pienteholla ja D) televisio-ohjelmien maanpäällinen lähettäminen. Komissio totesi kuitenkin, että radio-ohjelmien digitaalinen lähettäminen voi muodostaa erilliset relevantit markkinat.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa.

Komissio vastaanotti vuonna 2001 TDF / Digita -kauppaa arvioidessaan kantelun, jossa väitettiin, että jos TDF hankkii yhteisen määräysvallan Digitassa, YLE:n määräävä asema ohjelmien hankintamarkkinoilla vahvistuu. Tämän seurauksena voisi kantelun mukaan olla Digitan hinnankorotus ja hintasyrjintä. Komissio totesi 26.6.2001 antamassaan päätöksessä, että Digitalla oli myös ennen yrityskauppaa käytännössä monopoli ja mahdollisuus korottaa hintoja, eikä järjestely muuttaisi tilannetta. Sitä vastoin järjestely vähensi komission mukaan tosiasiassa YLE:n hyväksi toteutettavan hintasyrjinnän mahdollisuutta, sillä se heikensi huomattavasti YLE:n ja Digitan välistä vertikaalista suhdetta.

Kun YLE:n ja TDF:n yhteinen määräysvalta muuttuu järjestelyn seurauksena TDF:n yksinomaiseksi määräysvallaksi, YLE:n ja Digitan välinen vertikaalinen yhteys heikkenee entisestään. Ilmoittajan mukaan YLE:n ja Digitan välinen suhde muuttuu omistajakontrollista sopimuksiin perustuvaksi toimittaja-asiakas -suhteeksi. Yrityskaupan jälkeen YLE:llä ei ole veto-oikeutta Digitan strategisiin ja kaupallisiin päätöksiin. YLE:lle jää vain Digitan osakkeenomistajana oikeus nimittää yksi Digitan hallituksen jäsenistä. Lisäksi on huomioitava, että TDF toimii Suomessa ainoastaan Digitan kautta. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Télédiffusion de France S.A. hankkii yksinomaisen määräysvallan Digita Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Vuonna 2002 perustetun TP:n osakkeenomistajia ovat Ranskan valtion omistama rahoituslaitos Caisse des Dépôts et Consignations (19 %), sen yksityisen pääoman tytäryhtiö CDC-Ixis (10 %), yksityisen pääoman sijoittajat Charterhouse Plc. (35 %) ja tietoliikenneoperaattori France Telecom (36 %). TPF:ssä ja TP:ssä yhteistä määräysvaltaa käyttävät CDC Capital Equity ja Charterhouse Capital Plc.

[2] Sonera Oyj / Yleisradio Oy / Digita Oy Dnro 1010/81/99.

[3] Kilpailuneuvoston päätös 9.7.2000 Dnro 53/690/2000.

[4] COMP/M.2300 YLE / TDF / Digita / JV.

[5] Multipleksi tarkoittaa kanavanippua eli standardoitua bittivirtaa, jossa on kanavia ja tietoa.

[6] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.