Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.7.2007

Diaarinumero

593/81/2007

Osapuolet

3i Group plc / Inspecta Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (”3i”) on ilmoittanut 3.7.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii järjestelyä varten perustetun yhtiön (Sneca 3 Oy) kautta yksinomaisen määräysvallan Inspecta Oy:ssä (”Inspecta”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i on kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö, joka tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja yrityksiin. 3i koostuu emoyhtiö 3i Group plc:stä ja sen tytäryhtiöistä sekä sijoitusrahastoista. Tämän lisäksi 3i hallinnoi ulkopuolisia varoja sijoitusrahastojen kautta.

Inspecta on suomalainen tarkastus-, mittaus- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys, joka tuottaa palveluita asiakkailleen teollisuuden, energiatuotannon, rakentamisen ja kaupan aloilla. Tämän lisäksi Inspecta järjestää liiketoimintaa palvelevaa koulutusta. Inspecta-konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Latviassa ja Virossa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i-konserniin kuuluvien yhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli [yli 5][1] miljardia euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Inspectan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli [yli 100] miljoonaa euroa, ja siitä [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan 3i tai sen yritysryhmään kuuluvat yhtiöt eivät toimi samoilla horisontaalisilla markkinoilla kuin Inspecta, eivätkä ainakaan merkittävissä määrin Inspectan toimintaan vertikaalisessa yhteydessä olevilla markkinoilla.

Ilmoittajan mukaan Inspectan liiketoimintaan liittyvät tuotemarkkinat jakautuvat testaus-, tarkastus-, ja sertifiointipalveluihin (”TIC-markkinat[2]”). Ilmoittajan mukaan Inspectan liiketoiminta TIC-markkinoilla sisältää palveluita ainakin neljällä pääsegmentillä, joita ovat energia ja prosessit, kiinteistö- ja rakennussektori, tuotteet ja tuotanto sekä infrastruktuuripalvelut. Maantieteellisten markkinoiden ilmoittaja katsoo olevan laajuudeltaan vähintään kansalliset. Ilmoittajan arvion[3] mukaan TIC-markkinoiden kokonaisarvo Suomessa oli vuonna 2005 noin 243 miljoonaa euroa, eikä markkinoiden koossa ole ollut merkittäviä muutoksia vuonna 2006. Ilmoittajan arvion mukaan Inspectan markkinaosuus Suomessa vuonna 2006 oli noin [15–20] prosenttia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii yksinomaisen määräysvallan Inspecta Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Testing, inspection ja certification.

[3] Ilmoittajan arvio TIC-markkinoiden kokonaisarvosta vuonna 2005 perustuu Tilastokeskuksen tietoihin.